Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

15 lines (14 sloc) 0.695 kB
<?
$string['blockname'] = 'Globaal zoeken';
$string['configbuttonlabel'] = 'Tekst op de knop';
$string['configenablefileindexing'] = 'Indexeren van bestanden aan';
$string['configfiletypes'] = 'Bestandsformaten die doorzocht moeten worden';
$string['configlimitindexbody'] = 'Geindexeerde body-grootte limiet';
$string['configpdftotextcmd'] = 'Pad naar commando pdftotext';
$string['configwordtotextcmd'] = 'Pad naar commando doctotext';
$string['configwordtotextenv'] = 'Environment instelling voor de MSWord converter';
$string['configsearchtext'] = 'Zoektekst';
$string['go'] = 'Zoek!';
$string['bytes'] = ' bytes (0 staat voor ongelimiteerd)';
$string['searchmoodle'] = 'Zoek in Moodle';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.