Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
3 lines (2 sloc) 292 Bytes
<p align="center"><b>Toon hoogste cijfers</b></p>
<p>Er wordt een lijst van de hoogste cijfers voor deze les getoond. Leerlingen met een hoge score kunnen een aangpaste naam kiezen waarbij hun score verschijnt. Er is een 'vieze woordenfilter' voorzien die controleert op schunnige namen.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.