Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
51 lines (46 sloc) 4.15 KB
<P ALIGN=CENTER><B>Beoordelingsstrategie</B></P>
<P>Een oefening kan op verschillende manieren beoordeeld worden. Je kunt kiezen uit:
<OL>
<LI><B>Niet beoordeeld:</B> In dit type van beoordeling is de leraar helemaal niet geïnteresseerd in een quantitatieve
beoordeling van zijn leerlingen. De leerlingen maken opmerkingen bij de deeltaakjes, maar geven geen cijfers. De
leraar kan, als hij dat wil, cijfers geven voor de opmerkingen van de leerlingen. Deze beoordeling van opmerkingen vormt
de basis van het eindcijfer van de leerling. Als de leraar de opmerkingen van de leerlingen niet beoordeelt, dan
zijn er geen totaalcijfers voor de opdracht.
<LI><B>Cumulatieve beoordeling:</B> Dit is het standaardtype beoordeling. In dit type is elke beoordeling opgebouwd uit
een aantal beoordelingselementen. Elk element moet een bepaald aspect van de opdracht behandelen. Een opdracht omvat
gewoonlijk tussen de 5 en 15 elementen voor opmerkingen en beoordelingen. Het aantal hangt af van de grootte en
moeilijkheidsgraad van de opdracht. Een opdracht die door medeleerlingen beoordeeld wordt met slechts 1 element is
mogelijk en heeft een gelijkaardige beoordelingsstrategie als de standaard Moodleopdracht.
<P>Elementen hebben volgende drie kenmerken:
<OL>
<LI>De BESCHRIJVING van het te beoordelen element. Hierin moet duidelijk worden omschreven welk aspect van de opdracht
beoordeeld wordt. Als de beoordeling kwalitatief is, dan is het nuttig om wat detail te geven over wat als excelent,
matig en slecht beschouwd wordt
<LI>De SCHAAL van het te beoordelen element. Er zijn een aantal schalen voorzien. Deze gaan van een eenvoudige
Ja/Nee over schalen met meerdere punten tot een procentuele schaal. Voor elk element kun je een eigen schaal kiezen
zodat die past bij het aantal mogelijkheden voor dat element. Merk op dat de gekozen schaal NIET het belang van
het element bepaalt bij de berekening van het totaalcijfer: een schaal op twee punten heeft dezelfde invloed als een
schaal op 100 punten als de respectievelijke elementen dezelfde weging hebben...
<LI>De WEGING van het te beoordelen element. Als standaardinstelling krijgen alle elementen dezelfde weging
bij de berekening van het totaalcijfer. Dit kan gewijzigd worden door de belangrijkere elementen een gewicht groter
dan één en de minder belangrijke elementen een gewicht kleiner dan één te geven. Het wijzigen van de weging verandert
het totaalcijfer NIET. Die waarde wordt vastgelegd door de "Hoogst haalbare cijfer"-parameter van de workshop. Wegingen
kunnen ook een negatief cijfer krijgen. Dit is een experimentele mogelijkheid.
</OL>
<LI><B>Als fout aangeduid:</B> In dit type opdracht worden beoordeeld met een reeks Ja/Nee schalen, De beoordeling
wordt bepaald door een beoordelingstabel die de relatie legt tussen het aantal fouten en de voorgestelde beoordeling.
Bijvoorbeeld: in een opdracht moeten zes belangrijke items voorkomen. De tabel geeft aan welke beoordeling moet gegeven
worden als ze allemaal gevonden zijn, als er één ontbreekt, als er twee ontbreken enz. De afzonderlijke items kunnen,
indien gewenst, een weging krijgen als sommige items belangrijker zijn dan andere. Het aantal fouten is dan een
gewogen som van de ontbrekende items. Als standaardinstelling krijgen alle itens een gewicht van één. De beoordelingstabel
hoeft niet lineair te zijn. De voorgestelde beoordelingscijfers zouden kunnen 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0%, 0%
zijn voor een opdracht met 10 elementen. De beoordeler kan het voorgestelde cijfer tot 20% in beide richtingen bijsturen
om tot het eincijfer voor de inzending te komen.
<LI><B>Criterium:</B> Dit is de eenvoudigste manier om een opdracht te beoordelen (al is het niet noodzakelijk de
eenvoudigste om op te stellen). De inzendingen worden beoordeeld met een reeks uitspraken. De beoordeler
kiest welke uitspraak het best pas bij dit deel van de taak. Het cijfer wordt bepaald door een criteriatabel, Hiermee
wordt een cijfer voorgesteld voor elk criterium. Bijvoorbeeld: een workshop wordt opgestart met bijvoorbeeld vijf
uitspraken voor elke beoordeling. Net zoals bij "Als fout aangeduid" kan de beoordeler het voorgestelde cijfer
aanpassen met 20% om tot zijn totaalcijfer te komen.
</OL>
</P>
Something went wrong with that request. Please try again.