Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
13 lines (10 sloc) 721 Bytes
<IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif">&nbsp;<B>Oefening</B>
<UL>
<P>Een oefening is een eenvoudige, maar krachtige opdracht. In een oefening vraagt
de leraar z'n leerlingen om een taak te maken. Dat kan het schrijven van een essay
of een verslag zijn, het voorbereiden van een presentatie, een rekenblad maken, enz.
Wanneer de leerling de taak gemaakt heeft, moet hij die eerst zelf beoordelen voor die
naar de leraar gezonden wordt. Eens ingezonden kan de leraar zowel de taak als de beoordeling
van de leerling beoordelen. De leraar kan feedback aan de leerling geven de leerling vragen de
taak te verbeteren en opnieuw inzenden of niet, naargelang de situatie.</p>
</UL>
Something went wrong with that request. Please try again.