Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

81 lines (77 sloc) 9.184 kb
<?PHP // $Id$
// auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['auth_common_settings'] = 'Společné nastavení';
$string['auth_data_mapping'] = 'Mapování dat';
$string['auth_dbdescription'] = 'Tato metoda používá tabulku v externí databázi ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné. Při vytváření nového účtu mohou být informace z dalších polí zkopírovány do databáze Moodle.';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Tato pole jsou volitelná. Můžete si zvolit přednastavení některých informací o uživateli na základě hodnot v <B>polích externí databáze</B>, která určíte zde.<P>Necháte-li tato pole prázdná, budou použity implicitní hodnoty.<P>Tak jako tak si uživatel po přihlášení může tato pole měnit.';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Název pole, které obsahuje hesla';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Název pole, které obsahuje uživatelské jména';
$string['auth_dbhost'] = 'Počítač hostující databázi';
$string['auth_dbname'] = 'Název databáze';
$string['auth_dbpass'] = 'Heslo k tomuto uživatelskému jménu';
$string['auth_dbpasstype'] = 'Určete použitý formát pole s heslem. Šifrování MD5 je užitečné při připojování k dalším webovým aplikacím, jako je například PostNuke';
$string['auth_dbtable'] = 'Název tabulky v databázi';
$string['auth_dbtitle'] = 'Použití externí databáze';
$string['auth_dbtype'] = 'Typ databáze (Viz <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentaci</A>)';
$string['auth_dbuser'] = 'Uživatelské jméno s právy číst externí databázi';
$string['auth_editlock'] = 'Uzamknout hodnotu';
$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Uzamknout hodnotu:</b> Je-li povoleno, zabrání uživatelům i správcům měnit toto pole přímo. Použijte tuto volbu, pokud udržujete data v externím systému.</p>';
$string['auth_emaildescription'] = 'Potvrzení emailem je přednastavená metoda ověřování. Při registraci si uživatel vybere vlastní uživatelské jméno a heslo. Poté je na jeho adresu odeslán email obsahující zabezpečený odkaz na stránku, kde potvrdí zadané údaje. Při dalším přihlášení se již ověřuje pouze zadané uživatelské jméno a heslo proti hodnotě uložené v databázi Moodle.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Ověření na základě emailu';
$string['auth_fccreators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Skupiny oddělujte středníkem. Názvy musí být zadány přesně jako na FirstClass serveru a záleží na malých/VELKÝCH písmenech.';
$string['auth_fcdescription'] = 'Tato metoda používá k ověřovaní uživatelského jména a hesla FirstClass server.';
$string['auth_fcfppport'] = 'Port na serveru (nejpoužívanější je 3333)';
$string['auth_fchost'] = 'Adresa serveru FirstClass. Vložte IP adresu nebo DNS název.';
$string['auth_fcpasswd'] = 'Heslo pro účet uvedený výše.';
$string['auth_fctitle'] = 'Používat FirstClass';
$string['auth_fcuserid'] = 'Userid pro FirstClass účet s nastaveným právem \'Subadministrator\'';
$string['auth_imapdescription'] = 'Tato metoda používá IMAP server ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné.';
$string['auth_imaphost'] = 'Adresa serveru IMAP. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS jméno serveru!';
$string['auth_imapport'] = 'Číslo portu IMAP servere. Většinou bývá 143 nebo 993.';
$string['auth_imaptitle'] = 'Použití IMAP serveru';
$string['auth_imaptype'] = 'Typ IMAP serveru. IMAP servery mohou mít různé typy ověřování a vyjednávání (IMAP authentication and negotiation).';
$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Chcete-li používat metodu bind-user k vyhledání uživatelů, specifikujte ji zde. Příklad: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Heslo pro bind-user';
$string['auth_ldap_bind_settings'] = 'Nastavení bind';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Seznam kontextů, ve kterých se nacházejí uživatelé. Jednotlivé kontexty oddělujte středníkem. Příklad: \'ou=uzivatele,o=naseskola; ou=dalsi,o=naseskola\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'Povolíte-li vytváření uživatelů (po ověření emailem), určete kontext, ve kterém budou noví uživatelé vytvářeni. Tento kontext by měl být z bezpečnostních důvodů odlišný od kontextu ostatních uživatelů. Není třeba přidávat tento kontext do proměnné auth_ldap_contexts, Moodle automaticky hledá uživatele i v tomto kontextu.';
$string['auth_ldap_creators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Jednotlivé skupiny oddělujte středníkem. Příklad: \'cn=ucitele,ou=zamestnanci,o=naseskola\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Zadejte URL serveru LDAP. Například \'ldap://ldap.naseskola.cz/\' nebo \'ldaps://ldap.naseskola.cz/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Určete atribut člena skupiny (user member attribute), pokud uživatel patří do skupiny. Většinou \'member\'';
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtr použitý při pojmenovávání/vyhledávání uživatelů. Většinou nastavíte něco jako objectClass=posixAccount . Výchozí hodnota objectClass=* vrátí všechny objekty z LDAP.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Zadejte hodnotu <> 0 pokud chcete prohledávat uživatele v subkontextech.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Aktualizovat informace o uživateli (příjmení, křestní jméno, adresa...) z LDAP serveru do Moodle. Pro mapování viz /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atribut použitý pro pojmenování a vyhledávání uživatelů. Většinou \'cn\'.';
$string['auth_ldap_version'] = 'Verze protokolu LDAP, kterou používá váš server.';
$string['auth_ldapdescription'] = 'Tato metoda poskytuje ověření uživatele proti LDAP serveru. Je-li zadané jméno a heslo platné, Moodle si vytvoří nový záznam o uživateli ve své vlastní databázi. Tento modul dále umí načíst informace z LDAP serveru a přednastavit požadované pole v Moodle. Při dalším přihlašování se již pouze ověřuje uživatelské jméno a heslo.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Tato pole jsou volitelná. Můžete vybrat, která pole s informacemi z <B>LDAP serveru</B> budou použita jako přednastavená v Moodle. <P>Necháte-li pole prázdná, nepřevezmou se žádné údaje z LDAP a Moodle použije vlastní přednastavené hodnoty. <P>V každém případě si uživatel může tyto hodnoty měnit po přihlášení sám.';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Použití LDAP serveru';
$string['auth_manualdescription'] = 'Tato metoda neumožňuje uživatelům zakládat si vlastní účty. Všechny účty musí být ručně vytvořeny správcem Moodle (admin).';
$string['auth_manualtitle'] = 'Pouze ručně vytvářené účty';
$string['auth_multiplehosts'] = 'Můžete vložit i více hostitelů (např. server1.cz;server2.cz;server3.com)';
$string['auth_nntpdescription'] = 'Tato metoda používá NNTP server ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné.';
$string['auth_nntphost'] = 'Adresa NNTP serveru. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS název!';
$string['auth_nntpport'] = 'Číslo portu NNTP serveru (většinou 119)';
$string['auth_nntptitle'] = 'Použití NNTP serveru';
$string['auth_nonedescription'] = 'Uživatelé si mohou vytvářet nová konta přímo bez ověření vůči externímu serveru nebo potvrzení přes email. S touto volbou buďte opatrní - zvažte možné problémy se zabezpečením a správou uživatelů, které vám tato volba může způsobit.';
$string['auth_nonetitle'] = 'Bez ověření';
$string['auth_pop3description'] = 'Tato metoda používá POP3 server ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné.';
$string['auth_pop3host'] = 'Adresa POP3 serveru. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS název!';
$string['auth_pop3mailbox'] = 'Název poštovní složky (mailbox), se kterou se má navázat spojení (většinou INBOX).';
$string['auth_pop3port'] = 'Číslo portu POP3 serveru (většinou 110)';
$string['auth_pop3title'] = 'Použití POP3 serveru';
$string['auth_pop3type'] = 'Typ serveru. Pokud váš server používá zabezpečení pomocí certifikátů, zvolte pop3cert.';
$string['auth_user_create'] = 'Povolit vytváření uživatelů';
$string['auth_user_creation'] = 'Noví (anonymní!) uživatelé si mohou zakládat uživatelský účet v externím zdroji a potvrdit jej přes email. Pokud toto povolíte, nezapomeňte nakonfigurovat nastavení pro daný externí zdroj týkající se vytváření nových uživatelů.';
$string['auth_usernameexists'] = 'Zvolené uživatelské jméno již existuje. Prosím, vyberte si jiné.';
$string['authenticationoptions'] = 'Možnosti ověření';
$string['authinstructions'] = 'Zde můžete zadat instrukce pro vaše uživatele, aby věděli, které uživatelské jméno a heslo mají použít. Tento text se objeví na přihlašovací stránce. Necháte-li toto pole prázdné, nebudou zobrazeny žádné instrukce.';
$string['changepassword'] = 'URL ke změně hesla';
$string['changepasswordhelp'] = 'Zde můžete určit URL, na kterém si vaši uživatelé mohou obnovit heslo nebo změnit své uživatelské jméno, pokud jej zapomněli. URL bude uživatelům poskytnuto jako tlačitko na přihlašovací a osobní stránce. Necháte-li toto pole prázdné, nebude toto tlačítko zobrazováno.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Vyberte si způsob ověření uživatelů: ';
$string['guestloginbutton'] = 'Tlačítko pro hosta';
$string['instructions'] = 'Pokyny';
$string['md5'] = 'MD5 šifrování';
$string['plaintext'] = 'Čistý text';
$string['showguestlogin'] = 'Na přihlašovací stránce můžete skrýt nebo ukázat tlačítko pro přihlášení se jako host.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.