Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

81 lines (77 sloc) 9.184 kb
<?PHP // $Id$
// auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['auth_common_settings'] = 'Společné nastavení';
$string['auth_data_mapping'] = 'Mapování dat';
$string['auth_dbdescription'] = 'Tato metoda používá tabulku v externí databázi ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné. Při vytváření nového účtu mohou být informace z dalších polí zkopírovány do databáze Moodle.';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Tato pole jsou volitelná. Můžete si zvolit přednastavení některých informací o uživateli na základě hodnot v <B>polích externí databáze</B>, která určíte zde.<P>Necháte-li tato pole prázdná, budou použity implicitní hodnoty.<P>Tak jako tak si uživatel po přihlášení může tato pole měnit.';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Název pole, které obsahuje hesla';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Název pole, které obsahuje uživatelské jména';
$string['auth_dbhost'] = 'Počítač hostující databázi';
$string['auth_dbname'] = 'Název databáze';
$string['auth_dbpass'] = 'Heslo k tomuto uživatelskému jménu';
$string['auth_dbpasstype'] = 'Určete použitý formát pole s heslem. Šifrování MD5 je užitečné při připojování k dalším webovým aplikacím, jako je například PostNuke';
$string['auth_dbtable'] = 'Název tabulky v databázi';
$string['auth_dbtitle'] = 'Použití externí databáze';
$string['auth_dbtype'] = 'Typ databáze (Viz <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentaci</A>)';
$string['auth_dbuser'] = 'Uživatelské jméno s právy číst externí databázi';
$string['auth_editlock'] = 'Uzamknout hodnotu';
$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Uzamknout hodnotu:</b> Je-li povoleno, zabrání uživatelům i správcům měnit toto pole přímo. Použijte tuto volbu, pokud udržujete data v externím systému.</p>';
$string['auth_emaildescription'] = 'Potvrzení emailem je přednastavená metoda ověřování. Při registraci si uživatel vybere vlastní uživatelské jméno a heslo. Poté je na jeho adresu odeslán email obsahující zabezpečený odkaz na stránku, kde potvrdí zadané údaje. Při dalším přihlášení se již ověřuje pouze zadané uživatelské jméno a heslo proti hodnotě uložené v databázi Moodle.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Ověření na základě emailu';
$string['auth_fccreators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Skupiny oddělujte středníkem. Názvy musí být zadány přesně jako na FirstClass serveru a záleží na malých/VELKÝCH písmenech.';
$string['auth_fcdescription'] = 'Tato metoda používá k ověřovaní uživatelského jména a hesla FirstClass server.';
$string['auth_fcfppport'] = 'Port na serveru (nejpoužívanější je 3333)';
$string['auth_fchost'] = 'Adresa serveru FirstClass. Vložte IP adresu nebo DNS název.';
$string['auth_fcpasswd'] = 'Heslo pro účet uvedený výše.';
$string['auth_fctitle'] = 'Používat FirstClass';
$string['auth_fcuserid'] = 'Userid pro FirstClass účet s nastaveným právem \'Subadministrator\'';
$string['auth_imapdescription'] = 'Tato metoda používá IMAP server ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné.';
$string['auth_imaphost'] = 'Adresa serveru IMAP. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS jméno serveru!';
$string['auth_imapport'] = 'Číslo portu IMAP servere. Většinou bývá 143 nebo 993.';
$string['auth_imaptitle'] = 'Použití IMAP serveru';
$string['auth_imaptype'] = 'Typ IMAP serveru. IMAP servery mohou mít různé typy ověřování a vyjednávání (IMAP authentication and negotiation).';
$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Chcete-li používat metodu bind-user k vyhledání uživatelů, specifikujte ji zde. Příklad: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Heslo pro bind-user';
$string['auth_ldap_bind_settings'] = 'Nastavení bind';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Seznam kontextů, ve kterých se nacházejí uživatelé. Jednotlivé kontexty oddělujte středníkem. Příklad: \'ou=uzivatele,o=naseskola; ou=dalsi,o=naseskola\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'Povolíte-li vytváření uživatelů (po ověření emailem), určete kontext, ve kterém budou noví uživatelé vytvářeni. Tento kontext by měl být z bezpečnostních důvodů odlišný od kontextu ostatních uživatelů. Není třeba přidávat tento kontext do proměnné auth_ldap_contexts, Moodle automaticky hledá uživatele i v tomto kontextu.';
$string['auth_ldap_creators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Jednotlivé skupiny oddělujte středníkem. Příklad: \'cn=ucitele,ou=zamestnanci,o=naseskola\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Zadejte URL serveru LDAP. Například \'ldap://ldap.naseskola.cz/\' nebo \'ldaps://ldap.naseskola.cz/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Určete atribut člena skupiny (user member attribute), pokud uživatel patří do skupiny. Většinou \'member\'';
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtr použitý při pojmenovávání/vyhledávání uživatelů. Většinou nastavíte něco jako objectClass=posixAccount . Výchozí hodnota objectClass=* vrátí všechny objekty z LDAP.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Zadejte hodnotu <> 0 pokud chcete prohledávat uživatele v subkontextech.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Aktualizovat informace o uživateli (příjmení, křestní jméno, adresa...) z LDAP serveru do Moodle. Pro mapování viz /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atribut použitý pro pojmenování a vyhledávání uživatelů. Většinou \'cn\'.';
$string['auth_ldap_version'] = 'Verze protokolu LDAP, kterou používá váš server.';
$string['auth_ldapdescription'] = 'Tato metoda poskytuje ověření uživatele proti LDAP serveru. Je-li zadané jméno a heslo platné, Moodle si vytvoří nový záznam o uživateli ve své vlastní databázi. Tento modul dále umí načíst informace z LDAP serveru a přednastavit požadované pole v Moodle. Při dalším přihlašování se již pouze ověřuje uživatelské jméno a heslo.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Tato pole jsou volitelná. Můžete vybrat, která pole s informacemi z <B>LDAP serveru</B> budou použita jako přednastavená v Moodle. <P>Necháte-li pole prázdná, nepřevezmou se žádné údaje z LDAP a Moodle použije vlastní přednastavené hodnoty. <P>V každém případě si uživatel může tyto hodnoty měnit po přihlášení sám.';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Použití LDAP serveru';
$string['auth_manualdescription'] = 'Tato metoda neumožňuje uživatelům zakládat si vlastní účty. Všechny účty musí být ručně vytvořeny správcem Moodle (admin).';
$string['auth_manualtitle'] = 'Pouze ručně vytvářené účty';
$string['auth_multiplehosts'] = 'Můžete vložit i více hostitelů (např. server1.cz;server2.cz;server3.com)';
$string['auth_nntpdescription'] = 'Tato metoda používá NNTP server ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné.';
$string['auth_nntphost'] = 'Adresa NNTP serveru. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS název!';
$string['auth_nntpport'] = 'Číslo portu NNTP serveru (většinou 119)';
$string['auth_nntptitle'] = 'Použití NNTP serveru';
$string['auth_nonedescription'] = 'Uživatelé si mohou vytvářet nová konta přímo bez ověření vůči externímu serveru nebo potvrzení přes email. S touto volbou buďte opatrní - zvažte možné problémy se zabezpečením a správou uživatelů, které vám tato volba může způsobit.';
$string['auth_nonetitle'] = 'Bez ověření';
$string['auth_pop3description'] = 'Tato metoda používá POP3 server ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné.';
$string['auth_pop3host'] = 'Adresa POP3 serveru. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS název!';
$string['auth_pop3mailbox'] = 'Název poštovní složky (mailbox), se kterou se má navázat spojení (většinou INBOX).';
$string['auth_pop3port'] = 'Číslo portu POP3 serveru (většinou 110)';
$string['auth_pop3title'] = 'Použití POP3 serveru';
$string['auth_pop3type'] = 'Typ serveru. Pokud váš server používá zabezpečení pomocí certifikátů, zvolte pop3cert.';
$string['auth_user_create'] = 'Povolit vytváření uživatelů';
$string['auth_user_creation'] = 'Noví (anonymní!) uživatelé si mohou zakládat uživatelský účet v externím zdroji a potvrdit jej přes email. Pokud toto povolíte, nezapomeňte nakonfigurovat nastavení pro daný externí zdroj týkající se vytváření nových uživatelů.';
$string['auth_usernameexists'] = 'Zvolené uživatelské jméno již existuje. Prosím, vyberte si jiné.';
$string['authenticationoptions'] = 'Možnosti ověření';
$string['authinstructions'] = 'Zde můžete zadat instrukce pro vaše uživatele, aby věděli, které uživatelské jméno a heslo mají použít. Tento text se objeví na přihlašovací stránce. Necháte-li toto pole prázdné, nebudou zobrazeny žádné instrukce.';
$string['changepassword'] = 'URL ke změně hesla';
$string['changepasswordhelp'] = 'Zde můžete určit URL, na kterém si vaši uživatelé mohou obnovit heslo nebo změnit své uživatelské jméno, pokud jej zapomněli. URL bude uživatelům poskytnuto jako tlačitko na přihlašovací a osobní stránce. Necháte-li toto pole prázdné, nebude toto tlačítko zobrazováno.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Vyberte si způsob ověření uživatelů: ';
$string['guestloginbutton'] = 'Tlačítko pro hosta';
$string['instructions'] = 'Pokyny';
$string['md5'] = 'MD5 šifrování';
$string['plaintext'] = 'Čistý text';
$string['showguestlogin'] = 'Na přihlašovací stránce můžete skrýt nebo ukázat tlačítko pro přihlášení se jako host.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.