Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
100 lines (96 sloc) 5.17 KB
<?PHP // $Id$
// calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['calendar'] = 'Kalendáø';
$string['calendarheading'] = '$a kalendáø';
$string['clickhide'] = 'kliknutím se skryje';
$string['clickshow'] = 'kliknutím se uká¾e';
$string['confirmeventdelete'] = 'Jste si jisti, ¾e chcete odstranit tuto událost?';
$string['courseevents'] = 'Události kurzu';
$string['dayview'] = 'Zobrazit den';
$string['daywithnoevents'] = 'V tento den nejsou ¾ádné události';
$string['default'] = 'Výchozí';
$string['deleteevent'] = 'Odstranit událost';
$string['detailedmonthview'] = 'Zobrazit mìsíc podrobnì';
$string['durationminutes'] = 'Délka trvání v minutách';
$string['durationnone'] = 'Nemá trvání';
$string['durationuntil'] = 'A¾ do';
$string['editevent'] = 'Úprava události';
$string['errorbeforecoursestart'] = 'Nelze nastavit událost pøed zaèátkem kurzu';
$string['errorinvaliddate'] = 'Neplatné datum';
$string['errorinvalidminutes'] = 'Urèete délku trvání v minutách. Vlo¾te èíslo mezi 1 and 999.';
$string['errorinvalidrepeats'] = 'Urèete poèet událostí. Vlo¾te èíslo mezi 1 and 99.';
$string['errornodescription'] = 'Popis je povinný údaj';
$string['errornoeventname'] = 'Název je povinný údaj';
$string['eventdate'] = 'Datum';
$string['eventdescription'] = 'Popis';
$string['eventduration'] = 'Délka trvání';
$string['eventendtime'] = 'Konèí';
$string['eventinstanttime'] = 'Doba';
$string['eventkind'] = 'Typ události';
$string['eventname'] = 'Název';
$string['eventrepeat'] = 'Opakování';
$string['eventsfor'] = '$a - události';
$string['eventstarttime'] = 'Zaèíná';
$string['eventtime'] = 'èas';
$string['eventview'] = 'Podrobnosti události';
$string['expired'] = 'Vypr¹ela';
$string['explain_lookahead'] = 'Tímto nastavujete poèet budoucích dnù, v nich¾ budou vyhledávány nadcházející události. Pokud událost zaèíná v nìkterém z tìchto dnù, bude zobrazena jako nadcházející. Události, které zaèínají pozdìji, nebudou zobrazeny jako nadcházející. Prosím, v¹imnìte si, ¾e <strong>není zaruèeno</strong> zobrazení v¹ech nadcházejících událostí: pokud je jich nalezeno pøíli¹ mnoho (tj. více ne¾ máte nastaveno v \"Maximum nadcházejících událostí\"), pak se ty nejvzdálenìj¹í nezobrazí.';
$string['explain_maxevents'] = 'Tímto nastavujete nejvìt¹í mo¾ný poèet zobrazovaných nadcházejících událostí. Pokud zde vyberete velké èíslo, je mo¾né, ¾e seznam nadcházejících událostí bude velmi dlouhý a na obrazovce zabere spoustu místa.';
$string['explain_startwday'] = 'Vyberte den, od kterého má zaèínat zobrazovaný týden.';
$string['explain_timeformat'] = 'Mù¾ete si zvolit, zda chcete èas zobrazovat ve 12-hodinovém formátu nebo 24-hodinovém formátu. Zvolíte-li \"výchozí\", bude formát vybrán na základì pou¾itého jazyka va¹ich stránek.';
$string['fri'] = '';
$string['friday'] = 'Pátek';
$string['globalevents'] = 'Globální události';
$string['gotocalendar'] = 'Jdi do kalendáøe';
$string['groupevents'] = 'Skupinové události';
$string['hidden'] = 'skyto';
$string['manyevents'] = '$a událostí';
$string['mon'] = 'Po';
$string['monday'] = 'Pondìlí';
$string['monthlyview'] = 'Zobrazit mìsíce';
$string['newevent'] = 'Nová událost';
$string['noupcomingevents'] = '®ádné nadcházející události';
$string['oneevent'] = '1 událost';
$string['pref_lookahead'] = 'Vyhlí¾ení nadcházejících událostí';
$string['pref_maxevents'] = 'Maximum nadcházejících událostí';
$string['pref_startwday'] = 'První den v týdnu';
$string['pref_timeformat'] = 'Formát zobrazení èasu';
$string['preferences'] = 'Nastavení';
$string['preferences_available'] = 'Va¹e osobní nastavení';
$string['repeatnone'] = 'Bez opakování';
$string['repeatweeksl'] = 'Opakovat ka¾dý týden, vytvoøit celkem';
$string['repeatweeksr'] = 'událostí';
$string['sat'] = 'So';
$string['saturday'] = 'Sobota';
$string['shown'] = 'zobrazeno';
$string['spanningevents'] = 'Probíhající události';
$string['sun'] = 'Ne';
$string['sunday'] = 'Nedìle';
$string['thu'] = 'Èt';
$string['thursday'] = 'Ètvrtek';
$string['timeformat_12'] = '12-hodinový';
$string['timeformat_24'] = '24-hodinový';
$string['today'] = 'Dnes';
$string['tomorrow'] = 'Zítra';
$string['tt_deleteevent'] = 'Odstranit událost';
$string['tt_editevent'] = 'Upravit událost';
$string['tt_hidecourse'] = 'Události v kurzu jsou zobrazeny (kliknutím skryjete)';
$string['tt_hideglobal'] = 'Globální události jsou zobrazeny (kliknutím skryjete)';
$string['tt_hidegroups'] = 'Skupinové události jsou zobrazeny (kliknutím skryjete)';
$string['tt_hideuser'] = 'Osobní události jsou zobrazeny (kliknutím skryjete)';
$string['tt_showcourse'] = 'Události v kurzu jsou skryty (kliknutím zobrazíte)';
$string['tt_showglobal'] = 'Globální události jsou skryty (kliknutím zobrazíte)';
$string['tt_showgroups'] = 'Skupinové události jsou skryty (kliknutím zobrazíte)';
$string['tt_showuser'] = 'Osobní události jsou skryty (kliknutím zobrazíte)';
$string['tue'] = 'Út';
$string['tuesday'] = 'Úterý';
$string['typecourse'] = 'Událost kurzu';
$string['typegroup'] = 'Skupinová událost';
$string['typesite'] = 'Globální událost';
$string['typeuser'] = 'Osobní událost';
$string['upcomingevents'] = 'Nadcházející události';
$string['userevents'] = 'Osobní události';
$string['wed'] = 'St';
$string['wednesday'] = 'Støeda';
$string['yesterday'] = 'Vèera';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.