Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

23 lines (19 sloc) 1.511 kB
<?PHP // $Id$
// error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['confirmsesskeybad'] = 'Je mi líto, ale klíči vašeho sezení (session) nebylo povoleno vykonat tuto akci. Toto bezpečnostní opatření zabraňuje nahodilému nebo zákeřnému spoustění důležitých funkcí pod vaším jménem. Prosím, ujistěte se, že opravdu chcete spustit tuto funkci. ';
$string['coursegroupunknown'] = 'Nebyl určen kurz odpovídající skupině $a';
$string['erroronline'] = 'Chyba na řádku $a';
$string['fieldrequired'] = '$a je povinné pole';
$string['filenotfound'] = 'Je mi líto, požadovaný soubor nebyl nalezen';
$string['groupalready'] = 'Uživatel už je členem skupiny $a';
$string['groupunknown'] = 'Skupina $a nebyla přidružena k určenému kurzu';
$string['invalidfieldname'] = '$a není platný název pole';
$string['missingfield'] = 'Chybí pole';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Modul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) nemohl být nainstalován. Vyžaduje novější verzi Moodle (používáte verzi $a->currentmoodle, potřebujete $a->requiremoodle).';
$string['notavailable'] = 'Prozatím není dostupné';
$string['restricteduser'] = 'Je mi líto, ale stávajícímu účtu \"$a\" bylo zakázáno toto provést.';
$string['unknowncourse'] = 'Neznámý kurz s názvem ';
$string['usernotaddederror'] = 'Uživatel nebyl přidán - neznámá chyba';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Uživatel nebyl přidán - již registrován';
$string['usernotavailable'] = 'Informace o tomto uživateli vám nejsou dostupné.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.