Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

169 lines (165 sloc) 9.625 kB
<?PHP // $Id$
// glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['addcomment'] = 'Pøidat komentáø';
$string['addentry'] = 'Pøidat novou polo¾ku';
$string['addingcomment'] = 'Pøidat komentáø';
$string['aliases'] = 'Klíèová slova';
$string['allcategories'] = 'V¹echny kategorie';
$string['allentries'] = 'V©E';
$string['allowcomments'] = 'Povolit komentáøe k polo¾kám';
$string['allowduplicatedentries'] = 'Duplicitní polo¾ky povoleny';
$string['allowratings'] = 'Povolit hodnocení polo¾ek?';
$string['answer'] = 'Odpovìï';
$string['approve'] = 'Schválit';
$string['areyousuredelete'] = 'Jste si jistí, ¾e chcete odstranit tuto polo¾ku?';
$string['areyousuredeletecomment'] = 'Jste si jistí, ¾e chcete odstranit tento komentáø?';
$string['areyousureexport'] = 'Jste si jistí, ¾e chcete exportovat tuto polo¾ku do';
$string['ascending'] = '(vzestupnì)';
$string['attachment'] = 'Pøíloha';
$string['authorview'] = 'Procházet podle autora';
$string['back'] = 'Zpìt';
$string['cantinsertcat'] = 'Nelze vlo¾it kategorii';
$string['cantinsertrec'] = 'Nelze vlo¾it záznam';
$string['cantinsertrel'] = 'Nelze vlo¾it propojení kategorie-polo¾ka';
$string['casesensitive'] = 'Tato polo¾ka rozli¹uje VELKÁ/malá';
$string['categories'] = 'Kategorie';
$string['category'] = 'Kategorie';
$string['categorydeleted'] = 'Kategorie odstranìna';
$string['categoryview'] = 'Procházet podle kategorie';
$string['cnfallowcomments'] = 'Urèete, zda bude implicitnì povoleno pøidávání komentáøù k polo¾kám';
$string['cnfallowdupentries'] = 'Urèete, zda budou implicitnì povoleny duplicitní polo¾ky';
$string['cnfapprovalstatus'] = 'Urèete implicitní stav schvalování polo¾ek vlo¾ených studenty';
$string['cnfcasesensitive'] = 'Urèete, zda bude implicitnì zále¾et na VELKÝCH/malých písmenech u propojovaných polo¾ek';
$string['cnfdefaulthook'] = 'Vyberte imlicitní výbìr pro první zobrazení slovníku.';
$string['cnfdefaultmode'] = 'Vyberte implicitní mód pro první zobrazení slovníku.';
$string['cnffullmatch'] = 'Urèete, zda má u automatického propojování implicitnì odpovídat celá polo¾ka cílovému textu';
$string['cnflinkentry'] = 'Urèete, zda má být implicitnì polo¾ka automaticky propojována';
$string['cnflinkglossaries'] = 'Urèete, zda má být implicitnì slovník automaticky propojován';
$string['cnfrelatedview'] = 'Vyberte zpùsob zobrazování automatického propojení a prohlí¾ení záznamù.';
$string['cnfshowgroup'] = 'Urèete, zda mají být zobrazovány oddìlovaèe skupin.';
$string['cnfsortkey'] = 'Vyberte implicitní klíè pro tøídìní.';
$string['cnfsortorder'] = 'Vyberte implicitní øazení polo¾ek.';
$string['cnfstudentcanpost'] = 'Urèete, zda studenti implicitnì mohou nebo nemohou vkládat polo¾ky do slovníku';
$string['comment'] = 'Komentáø';
$string['commentdeleted'] = 'Komentáø byl odstranìn.';
$string['comments'] = 'Komentáøe';
$string['commentson'] = 'Komentáøe k';
$string['commentupdated'] = 'Komentáø byl aktualizován.';
$string['concept'] = 'Pojem';
$string['concepts'] = 'Pojmy';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Tímto povolíte funkci RSS kanálù pro v¹echny slovníky. Budete je¹tì muset zapnout RSS kanály v nastavení jednotlivých slovníkù.';
$string['currentglossary'] = 'Stávající slovník';
$string['dateview'] = 'Procházet podle data';
$string['defaultapproval'] = 'Implicitní stav schvalování';
$string['definition'] = 'Definice';
$string['definitions'] = 'Definice';
$string['deleteentry'] = 'Odstranit polo¾ku';
$string['deletingcomment'] = 'Odstranìní komentáøe';
$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Odstranìním této kategorie neodstraníte polo¾ky, které obsahuje - budou oznaèený jako nezaøazené.';
$string['descending'] = '(sestupnì)';
$string['destination'] = 'Cíl';
$string['displayformat'] = 'Zpùsob zobrazení';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Souvislý bez autora';
$string['displayformatdictionary'] = 'Prostý slovníkový styl';
$string['displayformatencyclopedia'] = 'Encyklopedie';
$string['displayformatentrylist'] = 'Seznam polo¾ek';
$string['displayformatfaq'] = 'ÈKD';
$string['displayformatfullwithauthor'] = 'Úplný vèetnì autora';
$string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Úplný bez autora';
$string['displayformats'] = 'Zpùsoby zobrazení';
$string['displayformatssetup'] = 'Nastavení zpùsobù zobrazení';
$string['duplicateentry'] = 'Duplicitní polo¾ka';
$string['editalways'] = 'Upravit v¾dy';
$string['editcategories'] = 'Upravit kategorie';
$string['editentry'] = 'Upravit polo¾ku';
$string['editingcomment'] = 'Úprava komentáøe';
$string['entbypage'] = 'Polo¾ek na stránce';
$string['entries'] = 'Polo¾ky';
$string['entrieswithoutcategory'] = 'Polo¾ky bez kategorie';
$string['entry'] = 'Polo¾ka';
$string['entryalreadyexist'] = 'Polo¾ka ji¾ existuje';
$string['entryapproved'] = 'Polo¾ka byla schválena';
$string['entrydeleted'] = 'Polo¾ka odstranìna';
$string['entryexported'] = 'Polo¾ka úspì¹nì exportována';
$string['entryishidden'] = '(tato polo¾ka je momentálnì skrytá)';
$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Výchozí nastavení pro polo¾ky';
$string['entrysaved'] = 'Polo¾ka byla ulo¾ena';
$string['entryupdated'] = 'Polo¾ka byla aktualizována';
$string['entryusedynalink'] = 'Tato polo¾ka by mìla být automaticky propojována';
$string['explainaddentry'] = 'Pøidat novou polo¾ku do stávajícího slovníku.<br />Pojem a jeho definice jsou povinná pole.';
$string['explainall'] = 'Zobrazit V©ECHNY polo¾ky na jedné stránce';
$string['explainalphabet'] = 'Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstøíku';
$string['explainexport'] = 'Soubor vytvoøen.<br />Stáhnìte si jej a uchovejte v bezpeèí. Pozdìji jej kdykoliv mù¾ete importovat do tohoto nebo jiného kurzu.';
$string['explainimport'] = 'Musíte urèit importovaný soubor a kritéria importu.<p>Ode¹lete vá¹ po¾adavek a zkontrolujte si výsledky importu.';
$string['explainspecial'] = 'Ukazuje polo¾ky, které nezaèínají písmenem';
$string['exportedentry'] = 'Exportované polo¾ky';
$string['exportedfile'] = 'Exportovaný soubor';
$string['exportentries'] = 'Exportovat polo¾ky';
$string['exportglossary'] = 'Exportovat slovník';
$string['exporttomainglossary'] = 'Exportovat do hlavního slovníku';
$string['filetoimport'] = 'Importovat ze souboru';
$string['fillfields'] = 'Pojem a definice jsou povinná pole.';
$string['filtername'] = 'Automatické propojování slovníku';
$string['fullmatch'] = 'Srovnávat pouze celá slova<br /><small>(pøi automatickém propojování)</small>';
$string['globalglossary'] = 'Globální slovník';
$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Výchozí nastavení pro slovník';
$string['glossarytype'] = 'Typ slovníku';
$string['glosssaryexported'] = 'Slovník exportován.';
$string['importcategories'] = 'Importovat kategorie';
$string['importedcategories'] = 'Importované kategorie';
$string['importedentries'] = 'Importované polo¾ky';
$string['importentries'] = 'Importovat polo¾ky';
$string['isglobal'] = 'Je tento slovník globální?';
$string['linkcategory'] = 'Automaticky propojovat tutu kategorii';
$string['mainglossary'] = 'Hlavní slovník';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Je mi líto, ale vypr¹ela lhùta ($a) k úpravì tohoto komentáøe!';
$string['modulename'] = 'Slovník';
$string['modulenameplural'] = 'Slovníky';
$string['newentries'] = 'Nové polo¾ky slovníku';
$string['newglossary'] = 'Nový slovník';
$string['newglossarycreated'] = 'Nový slovník vytvoøen.';
$string['newglossaryentries'] = 'Nové polo¾ky slovníku:';
$string['nocomment'] = 'Bez komentáøe';
$string['nocomments'] = '(Nebyl nalezen ¾ádný komentáø k této polo¾ce)';
$string['noconceptfound'] = 'Nebyl nalezen ¾ádný pojem ani definice.';
$string['noentries'] = 'V této sekci nebyla nalezena ¾ádná polo¾ka';
$string['noentry'] = 'Bez polo¾ek.';
$string['notcategorised'] = 'Nezaøazeno';
$string['numberofentries'] = 'Poèet polo¾ek';
$string['onebyline'] = '(jedna na øádku)';
$string['printerfriendly'] = 'Verze pro tisk';
$string['question'] = 'Otázka';
$string['rate'] = 'Hodnotit';
$string['rating'] = 'Hodnocení';
$string['ratingeveryone'] = 'Kdokoliv mù¾e hodnotit polo¾ky';
$string['ratingno'] = 'Bez hodnocení';
$string['ratingonlyteachers'] = 'Pouze $a mohou hodnotit polo¾ky';
$string['ratings'] = 'Hodnocení';
$string['ratingssaved'] = 'Hodnocení ulo¾eno';
$string['ratingsuse'] = 'Pou¾ít hodnocení';
$string['ratingtime'] = 'Omezit hodnocení pouze na polo¾ky v tomto rozsahu:';
$string['rejectedentries'] = 'Zamítnuté polo¾ky';
$string['rejectionrpt'] = 'Zpráva o zamítnutí';
$string['rsssubscriberss'] = 'Zobrazit RSS kanál pro \'$a\' pojmy';
$string['searchindefinition'] = 'Vyhledat text';
$string['secondaryglossary'] = 'Vedlej¹í slovník';
$string['sendinratings'] = 'Odeslat mé poslední hodnocení';
$string['showall'] = 'Zobrazit \'V©ECHNA\' propojení';
$string['showalphabet'] = 'Zobrazit abecedu';
$string['showspecial'] = 'Zobrazit propojení \'speciálních\' znakù';
$string['sortby'] = 'Tøídit podle';
$string['sortbycreation'] = 'Podle datumu vytvoøení';
$string['sortbylastupdate'] = 'Podle poslední aktualizace';
$string['sortchronogically'] = 'Tøídit chronologicky';
$string['special'] = 'Speciální';
$string['standardview'] = 'Procházet podle abecedy';
$string['studentcanpost'] = 'Studenti mohou pøidávat polo¾ky';
$string['totalentries'] = 'Polo¾ek celkem';
$string['usedynalink'] = 'Automaticky propojovat polo¾ky slovníku';
$string['waitingapproval'] = 'Èeká na schválení';
$string['warningstudentcapost'] = '(Platí pouze, pokud toto není hlavní slovník)';
$string['withauthor'] = 'Pojmy s autorem';
$string['withoutauthor'] = 'Pojmy bez autora';
$string['writtenby'] = 'od';
$string['youarenottheauthor'] = 'Proto¾e nejste autorem tohoto komentáøe, nemù¾ete jej upravovat.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.