Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
250 lines (246 sloc) 13.9 KB
<?PHP // $Id$
// quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['acceptederror'] = 'Pøijatelná chyba';
$string['addingquestions'] = 'Tady spravujete va¹i databázi testových úloh. Úlohy jsou ukládány v kategoriích, co¾ vám pomáhá udr¾ovat si je ve struktuøe. Mohou být pou¾ity v jakémkoliv testu v tomto kurzu, a dokonce i v jiných kurzech, pokud se rozhodnete je \'zveøejnit\'.<br /><br />Poté, co vyberete nebo vytvoøíte kategorii, budete moci vytváøet nebo upravovat úlohy. Ty pak mù¾ete pøidávat do testu v levé èásti této stránky.';
$string['addquestions'] = 'Pøidat úlohy';
$string['addquestionstoquiz'] = 'Pøidat úlohy do stávajícího testu';
$string['addselectedtoquiz'] = 'Pøidat vybranou do testu';
$string['aiken'] = 'Formát Aiken';
$string['allowreview'] = 'Umo¾nit prohlédnutí';
$string['alreadysubmitted'] = 'Pravdìpodobnì jste ji¾ vyu¾ili tento pokus';
$string['alternativeunits'] = 'Alternativní jednotky';
$string['alwaysavailable'] = 'Stále k dispozici';
$string['answer'] = 'Odpovìdìt';
$string['answerhowmany'] = 'Jedna nebo více odpovìdí?';
$string['answersingleno'] = 'Umo¾nit více odpovìdí';
$string['answersingleyes'] = 'Pouze jedna odpovìï';
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Odpovìdi s pøijatelnou chybou musejí být numerické.';
$string['answertoolong'] = 'Odpovìï pøili¹ dlouhá (pøekroèeno na øádku $a, pou¾ijte nanejvý¹ 255 znakù).';
$string['aon'] = 'Formát AON';
$string['attempt'] = 'Pokus $a';
$string['attemptfirst'] = 'První pokus';
$string['attemptincomplete'] = 'Tento pokus (u¾ivatel $a) není dosud dokonèen.';
$string['attemptlast'] = 'Poslední pokus';
$string['attemptquiznow'] = 'Pokusit se o zvládnutí testu';
$string['attempts'] = 'Pokusù';
$string['attemptsallowed'] = 'Dovoleno pokusù';
$string['attemptsexist'] = 'O zvládnutí tohoto testu se ji¾ nìkdo pokusil';
$string['attemptsunlimited'] = 'Neomezený poèet pokusù';
$string['backtoquiz'] = 'Zpìt k úpravì testu';
$string['bestgrade'] = 'Nejlep¹í bodování';
$string['blackboard'] = 'Formát Blackboard';
$string['calculated'] = 'Vypoèteno';
$string['calculatedquestion'] = 'Vypoèítávaná úloha na øádku $a není podporována. Úloha bude ignorována.';
$string['caseno'] = 'Ne, na malých/VELKÝCH nezále¾í';
$string['casesensitive'] = 'Rozli¹ovat malá/VELKÁ';
$string['caseyes'] = 'Ano, vzorek musí odpovídat';
$string['categories'] = 'Kategorie';
$string['category'] = 'Kategorie';
$string['categoryinfo'] = 'Podrobnosti o kategorii';
$string['categorymove'] = 'Kategorie \'$a->name\' obsahuje $a->count úloh. Prosím vyberte kategorii, do které je chcete pøesunout.';
$string['categorymoveto'] = 'Pøesunout je do této kategorie';
$string['checkanswer'] = 'Zkontrolovat';
$string['choice'] = 'Mo¾nost';
$string['choices'] = 'Mo¾nosti';
$string['choosedatasetproperties'] = 'Vyberte vlastnosti datové sady';
$string['close'] = 'Zavøít náhled';
$string['confirmstartattempt'] = 'Tento test má èasový limit. Jste si jistí, ¾e chcete teï zaèít?';
$string['correctanswer'] = 'Správná odpovìï';
$string['correctanswerformula'] = 'Vzorec správné odpovìdi';
$string['correctanswerlength'] = 'Významné údaje';
$string['correctanswers'] = 'Správné odpovìdi';
$string['corrresp'] = 'Správná odezva';
$string['countdown'] = 'Odpoèítávání';
$string['countdownfinished'] = 'Test se uzavírá, mìli byste okam¾itì odevzdat va¹e odpovìdi';
$string['countdowntenminutes'] = 'Test bude uzavøen za deset minut.';
$string['coursetestmanager'] = 'Formát Course Test Manager';
$string['createmultiple'] = 'Vytvoøit více úloh najednou';
$string['createnewquestion'] = 'Vytvoøit novou úlohu';
$string['custom'] = 'Vlastní formát';
$string['datasetdefinitions'] = 'Znovupou¾itelné definice datové sady v kategorii $a';
$string['datasetnumber'] = 'Èíslo';
$string['daysavailable'] = 'Zbývá dnù';
$string['decimals'] = 's $a';
$string['default'] = 'Standard';
$string['defaultgrade'] = 'Standardní poèet bodù za úlohu';
$string['defaultinfo'] = 'Pøednastavená kategorie úloh.';
$string['deleteattemptcheck'] = 'Jste si naprosto jisti, ¾e chcete úplnì odstranit tyto pokusy?';
$string['deletequestioncheck'] = 'Jste si absolutnì jisti, ¾e chcete odstranit \'$a\'?';
$string['description'] = 'Popis';
$string['discrimination'] = 'Citlivost';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Ka¾dý pokus staví na pøedchozím';
$string['editcategories'] = 'Upravit kategorie';
$string['editdatasets'] = 'Upravit datové sady';
$string['editingcalculated'] = 'Úprava vypoèítávané otázky';
$string['editingdescription'] = 'Úprava popisu';
$string['editingmatch'] = 'Úprava - pøiøazovací úloha';
$string['editingmultianswer'] = 'Úprava - doplòovací úloha';
$string['editingmultichoice'] = 'Úprava - úloha s vybìrem odpovìdí';
$string['editingnumerical'] = 'Úprava - numerická úloha';
$string['editingquestion'] = 'Úprava úlohy';
$string['editingquiz'] = 'Úprava testu';
$string['editingrandom'] = 'Úprava - náhodnì vybraná úloha';
$string['editingrandomsamatch'] = 'Úprava - pøiøazování pro náhodnì vybrané úlohy se struènou odpovìdí';
$string['editingshortanswer'] = 'Úprava - úloha se struènou odpovìdí';
$string['editingtruefalse'] = 'Úprava - Pravda/Nepravda úloha';
$string['editquestions'] = 'Upravit úlohy';
$string['errorsdetected'] = 'Poèet zji¹tìných chyb: $a';
$string['exportfilename'] = 'test';
$string['exportname'] = 'Jméno souboru';
$string['exportnameformat'] = '%%Y-%%m-%%d-%%H-%%M';
$string['exportquestions'] = 'Exportovat úlohy do souboru';
$string['false'] = 'Nepravda';
$string['feedback'] = 'Vysvìtlení';
$string['file'] = 'Soubor';
$string['fileformat'] = 'Formát souboru';
$string['filloutoneanswer'] = 'Musíte vyplnit alespoò jednu odpovìï. Prázdné odpovìdi nebudou pou¾ity.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Musíte vyplnit alespoò tøi otázky. Prázdné otázky nebudou pou¾ity.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Musíte vyplnit alespoò dvì mo¾nosti. Prázdné mo¾nosti nebudou pou¾ity.';
$string['forceregeneration'] = 'vnutit regeneraci';
$string['fractionsaddwrong'] = 'Vybrané kladné hodnocení nedává dohromady 100%% <br />Místo toho dává $a%% <br />Chcete se vrátit a opravit tuto úlohu?';
$string['fractionsnomax'] = 'Jedna z odpovìdí by mìla být 100%%, aby bylo mo¾né <br />dostat plný poèet bodù. <br />Chcete se vrátit a opravit tuto úlohu?';
$string['functiontakesatleasttwo'] = 'Funkce $a musí mít minimálnì dva argumenty';
$string['functiontakesnoargs'] = 'Funkce $a nemá ¾ádné argumenty';
$string['functiontakesonearg'] = 'Funkce $a musí mít právì jeden argument';
$string['functiontakesoneortwoargs'] = 'Funkce $a musí mít buï jeden nebo dva argumenty';
$string['functiontakestwoargs'] = 'Funkce $a musí mít právì dva argumenty';
$string['generatevalue'] = 'Vygenerovat novou hodnotu mezi';
$string['gift'] = 'Formát GIFT';
$string['gradeaverage'] = 'Prùmìrný poèet bodù';
$string['gradehighest'] = 'Nejvy¹¹í poèet bodù ';
$string['grademethod'] = 'Metoda bodování';
$string['guestsno'] = 'Je mi líto, hosté si nemohou prohlí¾et nebo zkou¹et testy';
$string['illegalformulasyntax'] = 'Neplatná syntaxe vzorce poèínaje \'$a\'';
$string['imagedisplay'] = 'Obrázek k zobrazení';
$string['imagemissing'] = 'Obrázek na øádku $a není dostupný. Jméno souboru bude ignorováno.';
$string['importquestions'] = 'Importovat úlohy ze souboru';
$string['indivresp'] = 'Odezvy jednotlivcù na ka¾dou polo¾ku';
$string['introduction'] = 'Úvod';
$string['itemanal'] = 'Analýza odezvy na polo¾ku';
$string['itemdefinition'] = 'Definice';
$string['link'] = 'Odkaz';
$string['listitems'] = 'Seznam polo¾ek testu';
$string['marks'] = 'Pokusù';
$string['match'] = 'Pøiøazování';
$string['matchanswer'] = 'Pøiøazená odpovìï';
$string['minutes'] = 'Minuty';
$string['missinganswer'] = 'Na øádku $a je pøíli¹ málo hodnot :ANSWER, :Lx, :Rx. Musíte definovat alespoò dvì mo¾né odpovìdi.';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Musíte urèit správnou odpovìï';
$string['missingname'] = 'Chybí název úlohy';
$string['missingquestion'] = 'Chybí popisek úlohy za øádkem $a';
$string['missingquestiontext'] = 'Chybí znìní úlohy';
$string['missingword'] = 'Chybí formát slova';
$string['modulename'] = 'Test';
$string['modulenameplural'] = 'Testy';
$string['multianswer'] = 'Doplòovací úloha';
$string['multichoice'] = 'Úloha s vybìrem odpovìdí';
$string['multiplier'] = 'Násobitel';
$string['name'] = 'Jméno';
$string['noanswers'] = 'Není vybrána odpovìï!';
$string['noattempts'] = 'Zatím nikdo se nepokou¹el napsat tento test';
$string['nodataset'] = 'nic - to není hvìzdièka';
$string['nominal'] = 'Nominální';
$string['nomoreattempts'] = 'Ji¾ nemáte dal¹í pokusy';
$string['nopossibledatasets'] = '®ádné mo¾né datové sady';
$string['noquestions'] = 'Zatím ¾ádné úlohy nebyly vlo¾eny do testu';
$string['noresponse'] = 'Bez odezvy';
$string['noreview'] = 'Není vám dovoleno pøezkou¹et tento test';
$string['noreviewuntil'] = 'Není vám dovoleno pøezkou¹et tento test a¾ do $a';
$string['noscript'] = 'Pro pokraèování musíte povolit JavaScript';
$string['notenoughanswers'] = 'Tento typ úlohy vy¾aduje nejménì $a odpovìdí';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Není definováno dost podotázek!<br />Chcete se vrátit zpìt a opravit tuto úlohu?';
$string['numerical'] = 'Numerická úloha';
$string['optional'] = 'volitelný';
$string['overdue'] = 'Zpo¾dìný';
$string['paragraphquestion'] = 'Odstavcová úloha na øádku $a není podporovaná. Úloha bude ignorována';
$string['passworderror'] = 'Vlo¾ené heslo nebylo správné';
$string['percentcorrect'] = 'Procent správnì';
$string['preview'] = 'Náhled';
$string['previewquestion'] = 'Náhled otázky';
$string['publish'] = 'Zveøejnit';
$string['publishedit'] = 'Pro úpravu nebo pøidávání v této kategorii musíte mít pøíslu¹ná práva v kurzu, který ji zveøejòuje.';
$string['qti'] = 'Formát IMS QTI';
$string['question'] = 'Úloha';
$string['questioninuse'] = 'Úloha \'$a\' je právì pou¾ívána:';
$string['questionname'] = 'Název úlohy';
$string['questionnametoolong'] = 'Název úlohy na øádku $a byl pøíli¹ dlouhý (maximum je 255 znakù) a byl zkrácen.';
$string['questions'] = 'Úlohy';
$string['quizavailable'] = 'Test je pøístupný a¾ do: $a';
$string['quizclose'] = 'Uzavøít test';
$string['quizclosed'] = 'Test byl uzavøen $a';
$string['quizcloses'] = 'Test se uzavírá';
$string['quiznotavailable'] = 'Test nebude pøístupný a¾ do: $a';
$string['quizopen'] = 'Zpøístupnit test';
$string['quizopens'] = 'Test zpøístupnìn';
$string['quiztimelimit'] = 'Èasový limit: $a';
$string['quiztimer'] = 'Èasomíra';
$string['random'] = 'Náhodnì vybraná úloha';
$string['randomcreate'] = 'Vytvoøit náhodnì vybrané úlohy';
$string['randomsamatch'] = 'Pøiøazování pro náhodnì vybrané úlohy se struènou odpovìdí';
$string['randomsamatchcreate'] = 'Vytvoøit pøiøazování pro náhodnì vybrané úlohy se struènou odpovìdí';
$string['randomsamatchintro'] = 'Ke ka¾dé z následujících úloh pøiøaïte odpovìï z nabídky.';
$string['randomsamatchnumber'] = 'Poèet úloh k výbìru';
$string['readytosend'] = 'Chystáte se odevzdat celý test k ohodnocení. Jste si jistí, ¾e chcete pokraèovat?';
$string['recentlyaddedquestion'] = 'Úloha byla pøidána!';
$string['regrade'] = 'Znovu obodovat v¹echny pokusy';
$string['regradecomplete'] = 'V¹echny pokusy byly znovu obodovány';
$string['regradecount'] = '$a->changed z $a->attempt bodování bylo zmìnìno';
$string['relative'] = 'Relativní';
$string['remove'] = 'Odstranit';
$string['rename'] = 'Pøejmenovat';
$string['report'] = 'Výsledky';
$string['reportfullstat'] = 'Podrobná statistika';
$string['reportmulti_percent'] = 'Multi-procenta';
$string['reportmulti_q_x_student'] = 'Multi-studentské volby';
$string['reportmulti_resp'] = 'Odezvy jednotlivcù';
$string['reportoverview'] = 'Pøehled';
$string['reportregrade'] = 'Pøebodovat pokusy';
$string['reportsimplestat'] = 'Jednoduchá statistika';
$string['requirepassword'] = 'Vy¾aduje heslo';
$string['requirepasswordmessage'] = 'Potøebujete znát heslo k tomuto testu, abyste se jej mohli pokusit absolvovat.';
$string['requiresubnet'] = 'Vy¾aduje sí»ovou adresu';
$string['reuseifpossible'] = 'znovu pou¾ít døíve odstranìnou';
$string['review'] = 'Revize';
$string['save'] = 'Ulo¾it';
$string['savegrades'] = 'Ulo¾it obodování';
$string['savemyanswers'] = 'Ulo¾it mé odpovìdi';
$string['savequiz'] = 'Ulo¾it celý test';
$string['score'] = 'Hrubý skór';
$string['select'] = 'Vybrat';
$string['selectall'] = 'Vybrat v¹e';
$string['selectcategoryabove'] = 'Vyberte vý¹e kategorii';
$string['shortanswer'] = 'Krátká odpovìï';
$string['show'] = 'Ukázat';
$string['showcorrectanswer'] = 'Ukázat správnou odpovìï v hodnocení?';
$string['showfeedback'] = 'Ukázat hodnocení po odpovìdi?';
$string['shuffleanswers'] = 'Zamíchat odpovìdi';
$string['shufflequestions'] = 'Zamíchat úlohy';
$string['significantfigures'] = 's $a';
$string['subneterror'] = 'Je mi líto, ale tento test byl nastaven tak, aby k nìmu bylo mo¾né pøistupovat jen z nìkterých poèítaèù. Momentálnì sedíte u poèítaèe mimo tuto dovolenou oblast.';
$string['substitutedby'] = 'bude nahrazeno';
$string['time'] = 'Èas';
$string['timecompleted'] = 'Hotovo';
$string['timeleft'] = 'Zbývající èas';
$string['timelimit'] = 'Èasový limit';
$string['timelimitexeeded'] = 'Lituji! Èas vypr¹el!';
$string['timesup'] = 'Èas!';
$string['timetaken'] = 'Uplynulý èas';
$string['tolerance'] = 'Tolerance';
$string['tolerancetype'] = 'Typ tolerance';
$string['toomanyrandom'] = 'Poèet po¾adovaných náhodných úloh je vìt¹í, ne¾ kolik jich tato kategorie obsahuje! ($a)';
$string['true'] = 'Pravda';
$string['truefalse'] = 'Pravda/Nepravda';
$string['type'] = 'Typ';
$string['unit'] = 'Jednotka';
$string['unknowntype'] = 'Na øádku $a je nepodporovaný typ úlohy. Úloha bude ignorována.';
$string['unsupportedformulafunction'] = 'Funkce $a není podporována';
$string['viewallanswers'] = 'Zobrazit $a hotových testù';
$string['viewallreports'] = 'Zobrazit výsledky za $a pokusù';
$string['warningsdetected'] = 'Poèet zji¹tìných upozornìní: $a';
$string['webct'] = 'Formát WebCT';
$string['wildcard'] = 'Hvìzdièka';
$string['withsummary'] = 'se Souhrnnou statistikou';
$string['wronggrade'] = '©patný poèet bodù (za øádkem $a):';
$string['xml'] = 'Formát Moodle XML';
$string['yourfinalgradeis'] = 'Vá¹ koneèný poèet bodù z tohoto testu je $a';
?>
Something went wrong with that request. Please try again.