Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

57 lines (53 sloc) 5.432 kb
<?PHP // $Id$
// auth.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010601)
$string['auth_dbdescription'] = "ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡㹡ÒõÃǨÊͺ ÇèÒ ª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹ ¹Ñ鹶١µéͧËÃ×ÍäÁè ¶éÒËÒ¡ account ´Ñ§¡ÅèÒÇà»ç¹ ¢éÍÁÙÅãËÁè ¢éÍÁÙŨж١Êè§ä»ÂѧÊèǹµèÒ§æ ã¹ Moodle";
$string['auth_dbextrafields'] = "ªèͧ¹Õé¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèÃкº µÑé§äÇé¡è͹ ¨Ò¡ <b>°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡</b><p> ¶éÒËÒ¡ »ÅèÍÂÇèÒ§ äÁèàµÔÁ Ãкº¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ default <p> áÅÐ ·Ñé§Êͧ¡Ã³Õ ¼ÙéãªéÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡é䢤èÒµèÒ§æ ä´é ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹";
$string['auth_dbfieldpass'] = "Êèǹ·ÕèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ password ";
$string['auth_dbfielduser'] = "Êèǹ·ÕèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ usernames";
$string['auth_dbhost'] = "¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·Õèãªé à¡çº°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
$string['auth_dbname'] = "ª×èͧ͢°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
$string['auth_dbpass'] = "password µÃ§¡Ñº username";
$string['auth_dbpasstype'] = "ÃкØÃٻẺ·Õè¨Ðãªé㹪èͧãÊè password ¡ÒÃãªé MD5 encrption ÁÕ»ÃÐ⪹ì㹡ÒõԴµè͡Ѻâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃàÇçºÍ×è¹æ àªè¹ PostNuke";
$string['auth_dbtable'] = "ª×èͧ͢µÒÃҧ㹰ҹ¢éÍÁÙÅ";
$string['auth_dbtitle'] = "ãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡";
$string['auth_dbtype'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§°Ò¹¢éÍÁÙÅ(´Ù¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> )";
$string['auth_dbuser'] = "Username ·ÕèÊÒÁÒöà¢éÒä»ÍèÒ¹°Ò¹¢éÍÁÙÅä´é";
$string['auth_emaildescription'] = "㹡ÒÃÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ¨Ðä´éÃѺ¡ÒÃ͹ØÁÑµÔ ¼èÒ¹ÍÕàÁÅì «Öè§à»ç¹ default ¢Í§Ãкº àÁ×èͼÙéãªéÊÁѤà áÅÐàÅ×Í¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑÊ ¼èÒ¹áÅéÇ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»Âѧ ÍÕàÁÅì¢Í§¼Ùéãªé¹Ñé¹ ÍÕàÁÅì¹Õé¨ÐÁÕ ÅÔ§¤ì ¡ÅѺä»Âѧ˹éÒËÅÑ¡¢Í§ page «Ö觨Ðà»ç¹¡ÒÃÂ×¹ÂѹÇèÒ ÍÕàÁÅì´Ñ§¡ÅèÒÇãªéä´é¨ÃÔ§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹¼Ùéãªé ÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ â´Âãªéª×èÍ áÅÐ ÃËÑÊ ¼èÒ¹ àÇçº";
$string['auth_emailtitle'] = "ãªéÇÔ¸Õ͹ØÁѵԼèÒ¹ÍÕàÁÅì";
$string['auth_imapdescription'] = "ãªéÇÔ¸Õ¡Òà ª×èÍáÅÐÃËÑÊ â´Â IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì";
$string['auth_imaphost'] = "IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¹Ñé¹ ãªé àÅ¢ IP äÁèãªèàÅ¢ DNS ";
$string['auth_imapport'] = "ËÁÒÂàÅ¢¾ÍÃìµ IMAP â´Â»¡µÔ ¤×Í 143 ËÃ×Í 993.";
$string['auth_imaptitle'] = "ãªé IMAP server";
$string['auth_imaptype'] = "IMAP servers ÊÒÁÒöÁÕ ÇÔ¸Õ authentication áÅÐ negotiation ·ÕèᵡµèÒ§ä»";
$string['auth_ldap_bind_dn'] = "¶éÒËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªé bind-user à¾×èͤé¹ËéÒ¼ÙéãªéÍ×è¹ä´é ÊÒÁÒö ÃкشѧµèÍ仹Õé 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
$string['auth_ldap_bind_pw'] = "ÃËÑÊÊÓËÃѺ bind-user.";
$string['auth_ldap_contexts'] = "ÃÒ¡Ò÷ÕèÁÕÃÒª×èͧ͢¼Ùéãªéã¹¹Ñé¹ ÊÒÁÒö á¡ ËÑÇ¢éÍàÃ×èͧ â´Âãªé â¤é´ àªè¹ 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
$string['auth_ldap_host_url'] = "ÃÐºØ LDAP host àªè¹ 'ldap://ldap.myorg.com/' ËÃ×Í 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
$string['auth_ldap_search_sub'] = "ãÊè¤èÒ &lt;&gt; 0 ¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òà ¤é¹ËÒ¼Ùéãªé¼èÒ¹ËÑÇ¢éÍÂèÍ ";
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡ (ª×èÍ,¹ÒÁÊ¡ØÅ,·ÕèÍÂÙè..) ¨Ò¡ LDAP ¶Ö§ Moodle. ´Ùà¾ÔèÁàµÔÁ·Õè /auth/ldap/attr_mappings.php ";
$string['auth_ldap_user_attribute'] = "attribute ·Õèãªé㹡Òäé¹ËÒª×èͼÙéãªé ÊèǹãË­è¨Ðãªé 'cn'.";
$string['auth_ldapdescription'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵԡÒÃãªé§Ò¹¼èÒ¹ external LDAP server ¶éÒËÒ¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑÊ·ÕèãÊèÁÒ¹Ñ鹶١µéͧ Moodle ¨Ð·Ó¡ÒÃÊÃéÒ§ ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡ãËÁèã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ âÁ´ÙŴѧ¡ÅèÒÇ ÊÒÁÒö ÍèÒ¹ attribute ¢Í§ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡ LDAP áÅÐ ãÊè¤èÒ·Õèµéͧ¡ÒÃã¹ moodle Åèǧ˹éÒ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ àÇÅÒÅçÍ¡ÍÔ¹ ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃàªç¤ á¤èª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹à·èÒ¹Ñé¹ ";
$string['auth_ldapextrafields'] = "ªèͧ¹Õé¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèÃкº µÑé§äÇé¡è͹ ¨Ò¡ <b>LDAP fileds</b><p> ¶éÒËÒ¡ »ÅèÍÂÇèÒ§ äÁèàµÔÁ ¨ÐäÁèÁÕ¡Òô֧¢éÍÁÙŨҡ LDAP Ãкº¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ default ã¹ moodle <p> áÅÐ ·Ñé§Êͧ¡Ã³Õ ¼ÙéãªéÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡é䢤èÒµèÒ§æ ä´é ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹";
$string['auth_ldaptitle'] = "ãªé LDAP server";
$string['auth_nntpdescription'] = "ÇÔ¸Õ¹Õéàªç¤ ª×èÍ áÅÐÃËÑʼèÒ¹ÇèÒ¶Ù¡µéͧËÃ×ÍäÁè â´Âãªé NNTP server ";
$string['auth_nntphost'] = "NNTP server ãªé àÅ¢ IP äÁèãªè DNS ";
$string['auth_nntpport'] = "Server port (119 à»ç¹ÊèǹãË­è)";
$string['auth_nntptitle'] = "ãªé NNTP server";
$string['auth_nonedescription'] = "¼ÙéãªéÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐÊÃéÒ§ account ãËÁè·Ñ¹·Õ â´ÂäÁèµéͧãªéÇÔ¸Õ¡ÒâÍ͹ØÁÑµÔ ¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡ äÁèµéͧÂ×¹Âѹ¼èÒ¹ÍÕàÁÅì ¤ÇÃÃÐÇѧ㹡ÒÃàÅ×Í¡ãªéÇÔÕ¸Õ ¹Õé à¾ÃÒÐ ÇèÒ Ãкº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѹÑé¹ÁÕ¹éÍ ";
$string['auth_nonetitle'] = "äÁèµéͧ¢Í͹ØÁÑµÔ Í¹Ø­Òµ·Ñ¹·Õ";
$string['auth_pop3description'] = "àªç¤ª×èÍ áÅÐÃËÑÊÇèÒ¶Ù¡µéͧËÃ×ÍäÁè ¼èÒ¹·Ò§ POP3 server ";
$string['auth_pop3host'] = "POP3 server ãªé àÅ¢ IP äÁèãªè DNS ";
$string['auth_pop3port'] = "Server port (110 â´Â·ÑèÇä»)";
$string['auth_pop3title'] = "ãªé POP3 server";
$string['auth_pop3type'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§à«ÔÃì¿àÇÍÃì ¶éÒà«ÔÃì¿àÇÍÃì ãªé certificate security ãËéàÅ×Í¡ pop3cert.";
$string['authenticationoptions'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵԡÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡";
$string['authinstructions'] = "¤Ø³ÊÒÁÒöãËé¢éÍÁÙšѺ¼Ùéãªé áÅÐá¹Ð¹ÓÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé ¼èÒ¹Êèǹ¹Õé ·ÓãËé¼Ùéãªé·ÃÒºÇèÒ username áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹ ¢Í§µÑÇàͧ¤×ÍÍÐäà ¢éͤÇÒÁ·Õè¤Ø³ÃкØã¹Êèǹ¹Õé¨Ð»ÃÒ¡® 㹠˹éÒ login ¶éÒËÒ¡¤Ø³»ÅèÍÂÇèÒ§äÇé ¨ÐäÁèÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé»ÃÒ¡®";
$string['changepassword'] = "à»ÅÕè¹ÃËÑÊ URL";
$string['changepasswordhelp'] = "¤Ø³ÊÒÁÒöÃкØÅÔ§¤ì ·Õè¼ÙéãªéÊÒÁÒö¨Ðà»ÅÕè¹ ËÃ×Í ËÒ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹ä´é àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÅ×Á ÅÔ§¤ì´Ñ§¡ÅèÒǨйӼÙéãªéä»Âѧ˹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐ˹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ áµèËÒ¡äÁèàµÔÁÍÐäà »ØèÁ´Ñ§¡ÅèÒǨÐäÁè»ÃÒ¡®";
$string['chooseauthmethod'] = "àÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵÔ";
$string['guestloginbutton'] = "»ØèÁ login ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»";
$string['instructions'] = "ÇÔ¸Õãªé";
$string['md5'] = "MD5 encryption ";
$string['plaintext'] = "µÑÇ˹ѧÊ×͸ÃÃÁ´Ò";
$string['showguestlogin'] = "¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁ Login ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»ã¹Ë¹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é ";
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.