Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

112 lines (107 sloc) 5.123 kb
<?PHP // $Id$
// quiz.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010601)
$string['addselectedtoquiz'] = "à¾ÔèÁ¤Ó¶ÒÁ·ÕèàÅ×Í¡äÇéŧẺ·´Êͺ";
$string['allowreview'] = "͹حҵãËé·ÓẺ·´ÊͺãËÁè";
$string['alreadysubmitted'] = "à»ç¹ä»ä´éÇèҤسä´éÊ觤ӵͺä»áÅéÇ";
$string['alwaysavailable'] = "·Óä´éµÅÍ´";
$string['answer'] = "¤ÓµÍº";
$string['answerhowmany'] = "¤ÓµÍºà´ÕÂÇËÃ×ÍËÅÒ¤ӵͺ";
$string['answersingleno'] = "ÁÕËÅÒ¤ӵͺä´é";
$string['answersingleyes'] = "¤ÓµÍºà´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹";
$string['attempt'] = "¤ÃÑ駷Õè \$a ";
$string['attemptfirst'] = "µÍº¤ÃÑé§áá";
$string['attemptlast'] = "µÍº¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
$string['attemptquiznow'] = "·ÓẺ·´ÊͺµÍ¹¹Õé ";
$string['attempts'] = "¤ÃÑé§";
$string['attemptsallowed'] = "¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèãËéµÍº";
$string['attemptsunlimited'] = "µÍºä´éäÁè¨Ó¡Ñ´¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§";
$string['backtoquiz'] = "¡ÅѺä»á¡éä¢áºº·´Êͺ";
$string['bestgrade'] = "¤Ðá¹¹´Õ·ÕèÊØ´";
$string['caseno'] = "äÁèà»ç¹äà µÑǾÔÁ¾ìãË­èµÑǾÔÁ¾ìàÅç¡ä´é·Ñ駹Ñé¹";
$string['casesensitive'] = "´Ù´éÇÂÇèÒà»ç¹µÑǾÔÁ¾ìãË­è¾ÔÁ¾ìàÅç¡";
$string['caseyes'] = "ãªè µÑǾÔÁ¾ìãË­è¾ÔÁ¾ìàÅ硵éͧ¶Ù¡µéͧ";
$string['categories'] = "»ÃÐàÀ·";
$string['category'] = "»ÃÐàÀ·";
$string['categoryinfo'] = "¢éÍÁÙŢͧ»ÃÐàÀ·¹Õé";
$string['categorymove'] = "»ÃÐàÀ· '\$a->name' contains \$a->count questions. ¡ÃسÒàÅ×Í¡»ÃÐàÀ·Í×è¹·Õèµéͧ¡ÒÃÂéÒÂä»";
$string['categorymoveto'] = "ÂéÒÂä»Âѧ»ÃÐàÀ·¹Õé";
$string['choice'] = "µÑÇàÅ×Í¡";
$string['choices'] = "µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÁÕÍÂÙè";
$string['correctanswer'] = "¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ";
$string['correctanswers'] = "¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ";
$string['createnewquestion'] = "ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁãËÁè";
$string['daysavailable'] = "¨Ó¹Ç¹Çѹ·Õèà»Ô´ãËéµÍº ";
$string['default'] = "DefauÊÐ";
$string['defaultinfo'] = "µÑ駤èÒ »ÃÐàÀ· ãËéà»ç¹ default ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁ";
$string['deletequestioncheck'] = "á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź '\$a'?";
$string['editcategories'] = "á¡é䢻ÃÐàÀ·";
$string['editingmultichoice'] = "á¡é䢤ӶÒÁ»Ã¹ÑÂ";
$string['editingquestion'] = "á¡é䢤ӶÒÁ";
$string['editingquiz'] = "¡ÓÅѧá¡éä¢áºº·´Êͺ";
$string['editingshortanswer'] = "¡ÓÅѧá¡é䢤ӶÒÁàµÔÁ¤Ó";
$string['editingtruefalse'] = "¡ÓÅѧá¡éä¢ ¤Ó¶ÒÁàÅ×Í¡ ¶Ù¡/¼Ô´";
$string['false'] = "¼Ô´";
$string['feedback'] = "Feedback";
$string['filloutoneanswer'] = "¤Ø³µéͧàµÔÁ¤ÓµÍºÍÂèÒ§¹éÍÂ˹Ö觤ӵͺ ªèͧÇèÒ§·ÕèÇèÒ§äÇé¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé";
$string['fillouttwochoices'] = "¤Ø³µéͧàµÔÁ¤ÓµÍºÍÂèÒ§¹éÍÂÊͧ¤ÓµÍº ªèͧÇèÒ§·ÕèÇèÒ§äÇé ¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé";
$string['fractionsaddwrong'] = "¤Ðá¹¹·Õè¤Ø³àÅ×Í¡ ÃÇÁáÅéÇäÁèä´é 100 à»ÍÃìà«ç¹µì¤èÐ
<BR>ÃÇÁáÅéÇä´é \$a%%
<BR>µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ÃÖà»ÅèÒ¤Ð?";
$string['fractionsnomax'] = "˹Öè§ã¹¤ÓµÍº ¤Çà ÁÕ¤Ðá¹¹ 100%% à¾×èÍ
<BR>¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é㹡ÒÃä´é¤Ðá¹¹àµçÁ ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁ¢é͹Õé
<BR>µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ÃÖà»ÅèÒ¤Ð?";
$string['gradeaverage'] = "¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ";
$string['gradehighest'] = "¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´";
$string['grademethod'] = "ÇԸյѴà¡Ã´";
$string['guestsno'] = "¢ÍÍÀѤèÐ guest äÁèÊÒÁÒö·ÓẺ·´Êͺä´é ";
$string['imagedisplay'] = "ÀÒ¾·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§";
$string['introduction'] = "¤Ó¹Ó";
$string['marks'] = "¤Ðá¹¹";
$string['missingname'] = "¢Ò´ª×èͤӶÒÁ";
$string['missingquestiontext'] = "¢Ò´à¹×éÍËÒ¤Ó¶ÒÁ";
$string['modulename'] = "Ẻ·´Êͺ";
$string['modulenameplural'] = "Ẻ·´Êͺ";
$string['multichoice'] = "»Ã¹ÑÂ";
$string['noanswers'] = "¤Ø³äÁèä´éàÅ×Í¡¤ÓµÍº";
$string['noattempts'] = "¤Ø³äÁèä´é·ÓẺ·´Êͺ";
$string['nomoreattempts'] = "ËÁ´ÊÔ·¸Ôì·ÓẺ·´ÊͺáÅéÇ";
$string['noquestions'] = "ÂѧäÁèÁÕ¤Ó¶ÒÁã¹áºº·´Êͺ";
$string['noreview'] = "¤Ø³äÁèä´éÃѺ͹حҵãËé·ÓẺ·´Êͺ¹ÕéãËÁè";
$string['noreviewuntil'] = "¤Ø³äÁèä´éÃѺ͹حҵãËé·ÓẺ·´Êͺ¹ÕéãËÁè ¨¹¡ÇèÒ ";
$string['publish'] = "à¼Âá¾Ãè";
$string['question'] = "¤Ó¶ÒÁ";
$string['questioninuse'] = "¤Ó¶ÒÁ '\$a' ¡ÓÅѧ¶Ù¡ãªé";
$string['questionname'] = "ª×èͤӶÒÁ";
$string['questions'] = "¤Ó¶ÒÁ";
$string['quizavailable'] = "ÊÒÁÒö·ÓẺ·´Êͺä´é¨¹¶Ö§: \$a";
$string['quizclose'] = "ËÁ´àÇÅÒ¡Ò÷ÓẺ·´Êͺ";
$string['quizclosed'] = "ËÁ´àÇÅÒ·ÓẺẺ·´ÊͺàÁ×èÍ \$a";
$string['quiznotavailable'] = "äÁèÊÒÁÒö·ÓẺ·´Êͺä´é¨¹¡ÇèÒ: \$a";
$string['quizopen'] = "àÃÔèÁ·ÓẺ·´Êͺä´é";
$string['random'] = "ẺÊØèÁ";
$string['readytosend'] = "¤Ø³¡ÓÅѧ¨ÐÊè§áºº·´Êͺ¤èÐ µéͧ¡ÒÃÊè§ÃÖà»ÅèÒ¤Ð";
$string['regrade'] = "ãËé¤Ðá¹¹áµèÅФÃÑ駷Õè·ÓãËÁè";
$string['regradecomplete'] = "ãËé¤ÐṹẺ·´ÊͺáµèÅФÃÑé§ãËÁèáÅéǤèÐ";
$string['regradecount'] = "¤Ðá¹¹ \$a->changed out of \$a->attempt ä´éÃѺ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§áÅéÇ";
$string['rename'] = "à»ÅÕ蹪×èÍ";
$string['report'] = "ÃÒ§ҹ";
$string['save'] = "ºÑ¹·Ö¡";
$string['savegrades'] = "ºÑ¹·Ö¡¤Ðá¹¹";
$string['savemyanswers'] = "ºÑ¹·Ö¡¤ÓµÍº";
$string['savequiz'] = "ºÑ¹·Ö¡áºº·´Êͺ";
$string['score'] = "¤Ðá¹¹´Ôº";
$string['select'] = "àÅ×Í¡";
$string['selectcategoryabove'] = "àÅ×Í¡»ÃÐàÀ·¢éÒ§º¹";
$string['shortanswer'] = "àµÔÁ¤Ó";
$string['show'] = "áÊ´§";
$string['showcorrectanswer'] = "µéͧáÊ´§¤ÓµÍº ã¹ feedback ÃÖà»ÅèÒ¤Ð";
$string['showfeedback'] = "µéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ feedback ËÅѧµÍº¤Ó¶ÒÁÃÖà»ÅèÒ¤Ð";
$string['time'] = "àÇÅÒ";
$string['timecompleted'] = "·ÓàÊÃç¨àÁ×èÍ";
$string['timetaken'] = "àÇÅÒ·Õèãªé";
$string['true'] = "¶Ù¡";
$string['truefalse'] = "¶Ù¡/¼Ô´";
$string['type'] = "ª¹Ô´";
$string['viewallanswers'] = "´Ù \$a Ẻ·´Êͺ·ÕèàÊÃç¨áÅéÇ";
$string['yourfinalgradeis'] = "¤Ðá¹¹·Õèä´é¤×Í \$a";
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.