Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

18 lines (13 sloc) 0.888 kB
<p align=""center""><b>Commentaar toevoegen</b></p>
<p>Er kan commentaar bij een beoordeling gevoegd worden:</p>
<ol>
<li>Geef bijkomende uitleg of verklaringen bij een beoordeling (door de leerling die de taak beoordeelde).</li>
<li>Lees de verklaringen die in de beoordeling worden gegeven grondig (door de leerling van wie het
werk wordt beoordeeld); </li>
<li>Probeer moeilijkheden die zich tijdens de bespreking over de beoordeling kunnen
voorgedaan hebben, op te lossen (door de leraar); </li>
</ol>
<p>Het doel van de commentaren is ofwel proberen een akkoord te bereiken over de huidige beoordeling
of de beoordeler te overtuigen zijn beoordeling te herzien. Deze bespreking zou op een redelijke manier moeten gevoerd worden. </p>
<p>Als het werk dan wordt geherwaardeerd worden de oude commentaren verworpen. Bij de nieuwe beoordeling worden ze
niet meer getoond.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.