Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

27 lines (21 sloc) 1.717 kB
<p align="center"><b>Akkoord met Beoordelingen</b></p>
<p>Een workshoptaak kan volgende kenmerken hebben:
<ol>
<li>Tijdens de leerlingbijdrage en evaluatiefase zien de leerlingen de beoordelingen zien die door
medeleerlingen worden gegeven. Er is dan geen feedback mogelijk van de
beoordeelde leerlingen naar de leerlingen die de beoordeling geven. Alleen de leerlingen die een werkstuk beoordelen, kunnen daarbij commentaar geven</li>
<li>In de leerlingbijdrage en evaluatiefase zien de leerlingen de beoordelingen die door andere studenten worden
gegeven en zij kunnen op deze beoordelingen commentaar geven. Zij kunnen met de beoordeling van
de medeleerling akkoord gaan of niet akkoord gaan.
Als zij met de beoordeling akkoord gaan, blijft de beoordeling en gaat die opgenomen worden in de definitieve berekening
voor de peer-evaluatie van de taak. Als zij echter niet met een beoordeling akkoord gaan, dan kan de beoordeler zijn beoordeling herzien. De herzien/niet akkoord-discussie kan verdergaan tot er
een akkoord wordt bereikt of tot de deadline wordt bereikt. Een beoordeling die nog in "geschil" is wanneer de
deadline wordt bereikt, wordt niet gebruikt in de definitieve berekeningen.<br />
Met deze instelling is dus feedback in twee richtingen mogelijk.</li>
</ol>
<p>Als de tweede werkwijze wordt gekozen, is er de optie om het tonen van cijfers uit te schakelen.
Als deze verbergoptie wordt toegepast, worden alleen de commentaren in de beoordeling
getoond aan de beoordeelde leerling. De cijfers worden slechts getoond nadat een akkoord is bereikt
(over de commentaren alleen). Merk op dat deze optie slechts zinvol is wanneer een akkoord over
beoordelingen wordt vereist.
</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.