Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
10 lines (8 sloc) 549 Bytes
<p align="center"><b>Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen</b></p>
<p>Dit aantal bepaalt of leerlingen gevraagd worden om het werk van hun medeleerlingen te beoordelen.
Als het aantal niet nul is, dan wordt elke leerling gevraagd om dat aantal werkjes van zijn medeleerlingen
te evalueren.
Na de beoordeling kan de eigenaar van het werkje de opmerkingen en eventueel de cijfers zien die z'n medeleerling
gegeven heeft. (Het beoordelingsproces han herhalend zijn afhankelijk van de instelling
van "Beoordelingen moeten bevestigd worden")
</p>
Something went wrong with that request. Please try again.