Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

8 lines (6 sloc) 0.368 kb
<p align="center"><b>Aantal evaluaties van voorbeelden van de leraar</b></p>
<p>Dit aantal bepaalt of leerlingen gevraagd wordt om een voorbeeld werkstuk te beoordelen
voor ze hun eigen werk insturen. Als het aantal niet nul is, dan moeten de leerlingen
dat aantal werken beoordelen. Zij kunnen hun eigen werk niet insturen voor deze beoordelingen
gemaakt zijn.
</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.