Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

23 lines (21 sloc) 1.698 kb
<p align="center"><b>Aantal evaluerende klasgenoten</b></p>
<p>Een opdracht met evaluatie door klasgenoten zal normaal gezien ongeveer 3 tot 8 evaluerende
klasgenoten hebben. Dit wil zeggen dat elke leerling in de fase "Leerling Bijdragen
en evaluaties" gevraagd zal worden om dit aantal werkstukken van zijn klasgenoten te beoordelen.
Hoe groter de opdracht qua inhoud, hoe kleiner dit getal zou moeten zijn. Ander wordt de
evaluatielast bij de leerlingen te zwaar. Nochthans zou elke leerling voldoende voorbeelden moeten
zien om inzicht te krijgen in wat een goed werk goed maakt en wat een slecht werk slecht maakt.
Om de beoordelingprestatie van een leerling te evalueren geldt: hoe meer beoordelingen hij gedaan heeft, hoe beter.
Dit kan niet geldig gebeuren als elke leerling maar drie of vier beoordelingen gedaan heeft.
</p>
<p>Zodra er genoeg werkjes ingezonden zijn (10 of meer), zal het systeem elke leerling minstens één "goed" en
minstens één "slecht" werkstuk toewijzen. Dit kan slechts gebeuren als de leraar de werkstukjes beoordeeld
heeft VOOR de de toewijzing van het beoordelen door klasgenoten gebeurt.
De leraar moet niet alle werkjes beoordelen, enkelen zijn genoeg. Bovendien hoeven de beoordelingen van de
leraar niet definitief te zijn, een begin er van is goed genoeg. Merk op dat wanneer de optie om de beoordeling
van de leraar te tonen aan staat, dan zullen de leerlingen die cijfers zien aan het eind van de "Leerling Bijdragen
en evaluaties"-fase.
</p>
<p>Het aantal evaluerende klasgenoten kan nul zijn. In dat geval kan de opdracht ofwel een zelf-evaluatieopdracht zijn
als die optie ingeschakeld is, of een gewone, door de leraar beoordeelde opdracht
</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.