Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
12 lines (9 sloc) 1.4 KB
<p align=""center""><b>Geef opnieuw cijfers voor de leerlingbeoordelingen</b></p>
<p>Deze link herberekent de &quot;beoordelingscijfers&quot; van alle leerlingbeoordelingen met een overeenkomstige beoordeling door de leraar. Normaal gezien is het <b>niet</b> nodig deze herberekening te doen. Leerlingenbeoordelingen krijgen automatisch een cijfer nadat de leraar het werkstuk van de leerling heeft beoordeeld.</p>
<p>Maar als de cijfers van de leerlingenbeoordeling te hoog of te laag bevonden worden dan kan de leraar de "Vergelijking van beoordelingen"-optie wijzigen (door de instellingen van de workshop te wijzigen). De standaardinstelling voor deze optie is "Redelijk". Als de cijfers van de leerlingbeoordeling te hoog zijn, dan kun je de optie verzetten naar "Streng" of naar "Heel streng". Dit zal de cijfers verlagen. Anderszijds als de cijfers te laag zijn, kun je de optie verzetten naar "Mild" of "Heel Mild", waardoor de cijfers verhogen..</p>
<p>Als er een verandering aan de cijfers van de leerlingbeoordeling nodig is, dan zijn de te volgen stappen:
<ol>
<li>Wijzig de workshop met een nieuwe waarde voor de "vergelijking van beoordelingen"-instelling</li>
<li>Ga naar de beheerpagina van de oefening en klik op de "Geef opnieuw cijfers voor de leerlingenbeoordelingen"-link</li>
</ol>
De nieuwe cijfers zullen getoond worden. Dit proces kan zonder problemen verschillende keren herhaald worden.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.