Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

11 lines (9 sloc) 722 Bytes
<p align="center"><b>Onbeoordeelde evaluaties (Leerlingbijdragen)</b></p>
<p><b>Beoordelinging van leerlingbijdragen</b><br />
Deze zijn de beoordelingen van elkaars werk, gemaakt door klasgenoten. Meestal moeten
deze beoordelingen NIET beoordeeld worden door de leraar. Er van uitgaand dat elke bijdrage van
een leerling ongeveer vijf keer beoordeeld is, kan het systeem een behoorlijke beoordeling maken van
de individuele beoordelingscapaciteiten van de leerlingen. Als het aantal beoordelingen door klasgenoten
eerder laag is, dan kan de leraar er voor kiezen deze beoordelingen te evalueren. Gelijk welke cijfers kunnen
mee in rekening gebracht worden bij het berekenen van de eindtotalen voor de leerlingen.
</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.