Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

51 lines (47 sloc) 3.208 kB
<?PHP // $Id$
// chat.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
$string['beep'] = 'Beep';
$string['chatintro'] = 'Inleidende tekst';
$string['chatname'] = 'Naam van deze chatroom';
$string['chatreport'] = 'Chatsessies';
$string['chattime'] = 'Volgende chat-tijd';
$string['configmethod'] = 'De gewone chatmethode laat de clients regelmatig contact opnemen met de server voor updates. Deze methode vraagt geen configuratie en werkt op alle servers, maar kan een zware belasting op de server veroorzaken wanneer er veel chatters tegelijk online zijn. Om een serverdaemon te kunnen gebruiken heb je shell-toegang tot Unix nodig, maar je krijgt er een snelle, schaalbare chatomgeving mee.';
$string['configoldping'] = 'Na hoeveel tijd wil je een gebruiker als weg beschouwen, nadat deze een tijd niets van zich heeft laten horen?';
$string['configrefreshroom'] = 'Hoe vaak moet de chatroom ververst worden? (in seconden). Als je deze waarde laag in stelt kan de chatroom sneller lijken te werken, maar het kan ook, als veel mensen aan het chatten zijn, een hogere belasting op de webserver veroorzaken.';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Hoe vaak moet de lijst met gebruikers ververst worden? (in seconden)';
$string['configserverhost'] = 'De naam van de computer waarop de server daemon geïnstalleerd is';
$string['configserverip'] = 'Het IP-adres dat hoort bij bovenstaande computernaam';
$string['configservermax'] = 'Maximum aantal toegelaten clients';
$string['configserverport'] = 'Poort die de server moet gebruiken voor de daemon';
$string['currentchats'] = 'Actieve chatsessies';
$string['currentusers'] = 'Huidige gebruikers';
$string['deletesession'] = 'Verwijder de sessie';
$string['deletesessionsure'] = 'Ben je er zeker van dat je deze sessie wil verwijderen?';
$string['donotusechattime'] = 'Publiceer geen chat-tijden';
$string['enterchat'] = 'Klik hier om de chat nu binnen te gaan';
$string['errornousers'] = 'Kon geen gebruikers vinden!';
$string['helpchatting'] = 'Help met chatten';
$string['idle'] = 'Wachtend';
$string['messagebeepseveryone'] = '$a piept iedereen!';
$string['messagebeepsyou'] = '$a heeft je net gepiept!';
$string['messageenter'] = '$a is net deze chat binnen gekomen';
$string['messageexit'] = '$a heeft deze chat verlaten';
$string['messages'] = 'Berichten';
$string['methoddaemon'] = 'Chat server daemon';
$string['methodnormal'] = 'Gewone methode';
$string['modulename'] = 'Chat';
$string['modulenameplural'] = 'Chats';
$string['neverdeletemessages'] = 'Berichten nooit verwijderen';
$string['nextsession'] = 'Volgende geplande sessie';
$string['nomessages'] = 'Nog geen berichten';
$string['repeatdaily'] = 'Elke dag om dezelfde tijd';
$string['repeatnone'] = 'Geen herhalingen - alleen publiceren op de aangegeven tijd';
$string['repeattimes'] = 'Herhaal sessies';
$string['repeatweekly'] = 'Elke week om dezelfde tijd';
$string['savemessages'] = 'Bewaar voorbije chat sessies';
$string['seesession'] = 'Bekijk deze sessie';
$string['sessions'] = 'Chatsessies';
$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
$string['studentseereports'] = 'Iedereen kan voorbije chatsessies bekijken';
$string['viewreport'] = 'Bekijk voorbije chatsessies';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.