Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

250 lines (246 sloc) 15.585 kb
<?PHP // $Id$
// quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
$string['addingquestions'] = 'Aan deze kant van de pagina kun je je vragenlijst beheren. De vragen worden bewaard per categorie om je te helpen ze te ordenen. Ze kunnen gebruikt worden in elke test van je vak of zelfs in andere vakken als je ze wil \'publiceren\'.
<br /><br />Pas wanneer je een categorie gekozen of gemaakt hebt, kun je vragen maken of bewerken.
Je kunt gelijk welke van die vragen selecteren om ze toe te voegen aan je test aan de andere kant van deze pagina.';
$string['addquestions'] = 'Voeg vragen toe';
$string['addquestionstoquiz'] = 'Voeg vragen aan de huidige test toe';
$string['addselectedtoquiz'] = 'Voeg het geselecteerde toe aan de test';
$string['aiken'] = 'Aiken opmaak';
$string['allowreview'] = 'Sta nalezen toe';
$string['alreadysubmitted'] = 'Waarschijnlijk heb je deze poging al ingestuurd';
$string['alternativeunits'] = 'Alternatieve units';
$string['alwaysavailable'] = 'Altijd beschikbaar ';
$string['answer'] = 'Antwoord';
$string['answerhowmany'] = 'Eén of meerdere antwoorden';
$string['answersingleno'] = 'Meerdere antwoorden toegestaan';
$string['answersingleyes'] = 'Slechts één antwoord';
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Antwoorden met een geaccepteerde fout moeten numeriek zijn';
$string['answertoolong'] = 'Antwoord is te lang na lijn $a (maximum 255 tekens)';
$string['aon'] = 'AON opmaak';
$string['attempt'] = 'Poging $a';
$string['attemptfirst'] = 'Eerste poging';
$string['attemptincomplete'] = 'De poging (door $a) is nog niet afgewerk.';
$string['attemptlast'] = 'Laatste poging';
$string['attemptquiznow'] = 'Probeer de test nu';
$string['attempts'] = 'Pogingen';
$string['attemptsallowed'] = 'Toegestane pogingen ';
$string['attemptsexist'] = 'Deze test is al eens geprobeerd';
$string['attemptsunlimited'] = 'Onbeperkt aantal pogingen';
$string['backtoquiz'] = 'Terug naar het bewerken/wijzigen van de test';
$string['bestgrade'] = 'Hoogste cijfer';
$string['blackboard'] = 'Blackboard';
$string['calculated'] = 'Berekend';
$string['calculatedquestion'] = 'Berekende vraag niet ondersteund op lijn $a. De vraag wordt genegeerd.';
$string['caseno'] = 'Nee, hoofd/kleine letters zijn niet belangrijk';
$string['casesensitive'] = 'Gevoeligheid voor hoofd/kleine letters';
$string['caseyes'] = 'Ja, hoofd/kleine letters moeten exact hetzelfde zijn';
$string['categories'] = 'Categorieën ';
$string['category'] = 'Categorie';
$string['categoryinfo'] = 'Info over de categorie';
$string['categorymove'] = 'De categorie \'$a->name\' bevat $a->count vragen. Kies alsjeblieft een categorie om deze vragen naar te verplaatsen';
$string['categorymoveto'] = 'Verplaats ze naar deze categorie';
$string['choice'] = 'Keuzemogelijkheid';
$string['choices'] = 'Mogelijke keuzes';
$string['choosedatasetproperties'] = 'Kies de eigenschappen van de gegevensset';
$string['confirmstartattempt'] = 'Deze test heeft een tijdsduurbeperking. Ben je klaar om te beginnen?';
$string['correctanswer'] = 'Het goede antwoord';
$string['correctanswerformula'] = 'Juist antwoordformule';
$string['correctanswerlength'] = 'Belangrijke afbeeldingen';
$string['correctanswers'] = 'Goede antwoorden';
$string['corrresp'] = 'Juiste reactie';
$string['countdown'] = 'Aftellen';
$string['countdownfinished'] = 'De test gaat dicht. Je moet nu je antwoorden insturen.';
$string['countdowntenminutes'] = 'De test gaat over tien minuten dicht.';
$string['coursetestmanager'] = 'Course Test Manager opmaak';
$string['createmultiple'] = 'Maak meerdere vragen';
$string['createnewquestion'] = 'Maak een nieuwe vraag';
$string['custom'] = 'Aangepast formaat';
$string['datasetnumber'] = 'Aantal';
$string['daysavailable'] = 'Dagen beschikbaar';
$string['decimals'] = 'met $a';
$string['default'] = 'Standaard';
$string['defaultgrade'] = 'Standaard beoordeling vraag';
$string['defaultinfo'] = 'De standaardcategorie voor vragen.';
$string['deleteattemptcheck'] = 'Ben je er zeker van dat je deze pogingen wil verwijderen?';
$string['deletequestioncheck'] = 'Weet je heel zeker dat je \'$a\' wilt verwijderen?';
$string['description'] = 'Beschrijving';
$string['discrimination'] = 'Discrim. Index';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Elke poging bouwt voort op de vorige';
$string['editcategories'] = 'Bewerk de categorieën ';
$string['editdatasets'] = 'Bewerk de gegevensset';
$string['editingcalculated'] = 'Bewerk een berekende vraag';
$string['editingdescription'] = 'Een beschrijving bewerken';
$string['editingmatch'] = 'Een koppelvraag bewerken';
$string['editingmultianswer'] = 'Ingebedde antwoorden (Cloze) bewerken';
$string['editingmultichoice'] = 'Een meerkeuzevraag bewerken';
$string['editingnumerical'] = 'Een numerieke vraag bewerken';
$string['editingquestion'] = 'Een vraag bewerken';
$string['editingquiz'] = 'Bewerk test';
$string['editingrandom'] = 'Een willekeurige set bewerken';
$string['editingrandomsamatch'] = 'Een willekeurige kort antwoord koppelvraag bewerken';
$string['editingshortanswer'] = 'Een vraag met kort antwoord bewerken';
$string['editingtruefalse'] = 'Een waar/onwaar vraag bewerken';
$string['editquestions'] = 'Bewerk vragen';
$string['errorsdetected'] = '$a fout(en) ontdekt';
$string['existingcategory'] = 'a \".(1==$a ? \'letterlijk\' :(2==$a ? \'bestand\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" van een bestaande set van \".(1==$a ? \'letterlijk\' :(2==$a ? \'files\' : (3==$a ? \'links\' : $a))).\" die ook door andere vragen in deze categorie gebruikt worden';
$string['exportfilename'] = 'test';
$string['exportname'] = 'Bestandsnaam';
$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['exportquestions'] = 'Exporteer de vragen naar een bestand';
$string['false'] = 'Onwaar';
$string['feedback'] = 'Feedback';
$string['fileformat'] = 'Bestandsformaat';
$string['filloutoneanswer'] = 'Je moet minstens één mogelijk antwoord invullen. Lege antwoorden zullen niet worden gebruikt.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Je moet minstens drie vragen invullen. Leeg gelaten vragen zullen niet worden gebruikt.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Je moet minstens twee keuzemogelijkheden invullen. Lege keuzemogelijkheden zullen niet worden gebruikt.';
$string['forceregeneration'] = 'maak opnieuw';
$string['fractionsaddwrong'] = 'De positieve cijfers die je hebt gekozen tellen niet op tot 100%%
<BR>In plaats daarvan tellen ze op tot $a%%
<BR>Wil je terug gaan en deze vraag verbeteren?';
$string['fractionsnomax'] = 'Eén van de antwoorden moet 100%% zijn, zodat het mogelijk is
<BR>om een vol punt voor deze vraag te krijgen.
<BR>Wil je terug gaan en deze vraag verbeteren?';
$string['generatevalue'] = 'Genereer een nieuwe waarde tussen';
$string['geometric'] = 'Geometrisch';
$string['gift'] = 'GIFT opmaak';
$string['gradeaverage'] = 'Gemiddelde cijfer';
$string['gradehighest'] = 'Hoogste cijfer';
$string['grademethod'] = 'Beoordelingsmethode';
$string['guestsno'] = 'Sorry, gasten kunnen testen niet bekijken noch een poging wagen';
$string['illegalformulasyntax'] = 'Syntax van de formule fout, beginnend met \'$a\'';
$string['imagedisplay'] = 'Weer te geven afbeelding';
$string['imagemissing'] = 'Afbeelding niet beschikbaar op lijn $a. De bestandsnaam zal genegeerd worden';
$string['importquestions'] = 'Importeer vragen uit een bestand';
$string['indivresp'] = 'Reacties van ieder afzonderlijk op elk item';
$string['introduction'] = 'Inleiding';
$string['itemanal'] = 'Analyse van de reacties op de items';
$string['keptcategory'] = 'a \".(1==$a ? \'letterlijk\' :(2==$a ? \'bestand\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" hebruikbare set van dezelfde categorie\".(1==$a ? \'letterlijk\' :(2==$a ? \'bestanden\' : (3==$a ? \'links\' : $a))).\" zoals hiervoor';
$string['keptlocal'] = 'a \".(1==$a ? \'letterlijk\' :(2==$a ? \'bestand\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" van dezelfde private vragenset van\".(1==$a ? \'letterlijk\' :(2==$a ? \'bestanden\' : (3==$a ? \'links\' : $a))).\" zoals hiervoor';
$string['listitems'] = 'Lijst van items in de test';
$string['loguniform'] = 'cijfers, van een loguniform distrubutie';
$string['marks'] = 'Punten';
$string['match'] = 'Koppelen';
$string['matchanswer'] = 'Koppel antwoord';
$string['max'] = 'Max';
$string['min'] = 'Min';
$string['minutes'] = 'Minuten';
$string['missinganswer'] = 'Te weinig :ANSWER, :Lx, Rx stellingen voor de vraag op lijn $a. Je moet minstens twee mogelijke antwoorden opgeven';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Het goede antwoord moet worden aangegeven';
$string['missingname'] = 'Naam voor de vraag ontbreekt';
$string['missingquestion'] = 'Er ontbreekt een vraag na lijn $a';
$string['missingquestiontext'] = 'Tekst voor de vraag ontbreekt';
$string['missingword'] = 'Gatentekst';
$string['modulename'] = 'Test';
$string['modulenameplural'] = 'Testen';
$string['multianswer'] = 'Ingebedde antwoorden (Cloze)';
$string['multichoice'] = 'Meerkeuzevraag';
$string['multiplier'] = 'Vermenigvuldigen';
$string['name'] = 'Naam';
$string['newcategory'] = 'a \".(1==$a ? \'letterlijk\' :(2==$a ? \'bestand\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" van een nieuwe set van \".(1==$a ? \'letterlijk\' :(2==$a ? \'bestanden\' : (3==$a ? \'links\' : $a))).\" die ook door andere vragen in deze categorie mogen gebruikt worden';
$string['newlocal'] = 'a \".(1==$a ? \'letterlijk\' :(2==$a ? \'bestand\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" van een niewe set \".(1==$a ? \'letterlijk\' :(2==$a ? \'bestanden\' : (3==$a ? \'links\' : $a))).\" die alleen in deze vraag gebruikt zullen worden';
$string['noanswers'] = 'Er zijn geen antwoorden geselecteerd!';
$string['noattempts'] = 'Er zijn geen pogingen geweest om deze test te maken';
$string['nodataset'] = 'niets - dit is geen jokerteken';
$string['nominal'] = 'Nominaal';
$string['nomoreattempts'] = 'Een nieuwe poging is niet meer toegestaan';
$string['noquestions'] = 'Er zijn nog geen vragen toegevoegd';
$string['noresponse'] = 'Geen reactie';
$string['noreview'] = 'Je mag deze test niet opniew bekijken';
$string['noreviewuntil'] = 'Tot $a mag je deze test niet opnieuw bekijken';
$string['noscript'] = 'Javascript moet ingeschakeld zijn om verder te kunnen gaan!';
$string['notenoughanswers'] = 'Voor dit type vraag zijn minstens $a antwoorden nodig';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Er zijn onvoldoende deelvragen gedefinieerd!<br>Wil je teruggaan en deze vraag herstellen?';
$string['numerical'] = 'Numeriek';
$string['optional'] = 'optioneel';
$string['overdue'] = 'Te laat';
$string['paragraphquestion'] = 'Vraagparagraaf niet ondersteund op lijn $a. De vraag wordt genegeerd';
$string['passworderror'] = 'Het wachtwoord was niet juist';
$string['percentcorrect'] = 'Percentage juist';
$string['publish'] = 'Publiceer ';
$string['publishedit'] = 'Je moet rechten hebben in het vak dat deze vragen publiceert om in deze categorie vragen te kunnen toevoegen of bewerken.';
$string['qti'] = 'IMS QTI opmaak';
$string['question'] = 'Vraag';
$string['questioninuse'] = 'De vraag \'$a\' is op dit moment al in gebruik:';
$string['questionname'] = 'Naam vraag';
$string['questionnametoolong'] = 'Vraagnaam te lang op lijn $a (maximum 255 tekens). De naam is afgekort.';
$string['questions'] = 'Vragen';
$string['quizavailable'] = 'De test is beschikbaar tot: $a';
$string['quizclose'] = 'Sluit de test';
$string['quizclosed'] = 'Deze test wordt op $a gesloten';
$string['quizcloses'] = 'Test gaat dicht';
$string['quiznotavailable'] = 'De test zal nog niet beschikbaar zijn tot : $a ';
$string['quizopen'] = 'Open de test ';
$string['quizopens'] = 'De test gaat open';
$string['quiztimelimit'] = 'Tijdslimiet: $a';
$string['quiztimer'] = 'Test timer';
$string['random'] = 'Willekeurige vraag uit categorie';
$string['randomcreate'] = 'Maak willekeurige vragen';
$string['randomsamatch'] = 'Willekeurig korte antwoorden koppelen';
$string['randomsamatchcreate'] = 'Maak uit willekeurige korte antwoorden koppelvragen aan';
$string['randomsamatchintro'] = 'Selecteer voor elk van de volgende vragen een passend antwoord uit het menu.';
$string['randomsamatchnumber'] = 'Aantal te selecteren vragen';
$string['readytosend'] = 'Je staat op het punt om de test in te sturen zodat hij beoordeeld kan worden. Weet je zeker dat je door wilt gaan?';
$string['recentlyaddedquestion'] = 'Recent toegevoegde vraag!';
$string['regrade'] = 'Herbereken alle pogingen';
$string['regradecomplete'] = 'Alle pogingen zijn herberekend';
$string['regradecount'] = '$a->changed van de $a->attempt cijfers zijn gewijzigd ';
$string['relative'] = 'Relatief';
$string['remove'] = 'Verwijder';
$string['rename'] = 'Hernoem';
$string['report'] = 'Rapporten';
$string['reportfullstat'] = 'Gedetailleerde cijfers';
$string['reportmulti_percent'] = 'Meerdere percentages';
$string['reportmulti_q_x_student'] = 'Overzicht keuzes van alle leerlingen';
$string['reportmulti_resp'] = 'Individuele reacties';
$string['reportoverview'] = 'Overzicht';
$string['reportregrade'] = 'Herwaarderen van de pogingen';
$string['reportsimplestat'] = 'Eenvoudige statistieken';
$string['requirepassword'] = 'Wachtwoord nodig';
$string['requirepasswordmessage'] = 'Je hebt het wachtwoord voor deze test nodig om de test te kunnen maken';
$string['requiresubnet'] = 'Netwerkadres is nodig';
$string['reuseifpossible'] = 'herbruik wat daarnet verwijderd is';
$string['review'] = 'Lees na';
$string['save'] = 'Bewaar';
$string['savegrades'] = 'Bewaar cijfers';
$string['savemyanswers'] = 'Bewaar mijn antwoorden';
$string['savequiz'] = 'Bewaar deze hele test';
$string['score'] = 'Ruwe score';
$string['select'] = 'Selecteer';
$string['selectall'] = 'Selecteer alle';
$string['selectcategoryabove'] = 'Selecteer één van de bovenstaande categorieën';
$string['shortanswer'] = 'Kort antwoord';
$string['show'] = 'Laat zien';
$string['showcorrectanswer'] = 'In de feedback, de juiste antwoorden laten zien?';
$string['showfeedback'] = 'Feedback laten zien na het beantwoorden?';
$string['shuffleanswers'] = 'Mix de antwoorden';
$string['shufflequestions'] = 'Mix de vragen';
$string['significantfigures'] = 'met $a';
$string['subneterror'] = 'Deze test is zo beveiligd dat hij alleen toegankelijk is vanop bepaalde plaatsen. Jouw computer staat niet in de lijst met toegelaten machines om deze test te maken.';
$string['substitutedby'] = 'zla vervangen worden door';
$string['time'] = 'Tijd ';
$string['timecompleted'] = 'Voltooid';
$string['timeleft'] = 'Resterende tijd';
$string['timelimit'] = 'Tijdsduurlimiet';
$string['timelimitexeeded'] = 'Sorry, de tijdsduur voor deze test is overschreden!';
$string['timesup'] = 'Tijd is op!';
$string['timetaken'] = 'Gebruikte tijd';
$string['tolerance'] = 'Tolerantie';
$string['tolerancetype'] = 'Tolerantie type';
$string['toomanyrandom'] = 'Er zijn meer willekeurige vragen vereist, dan er in deze categorie zitten! ($a)';
$string['true'] = 'Waar';
$string['truefalse'] = 'Waar/Onwaar';
$string['type'] = 'Soort';
$string['uniform'] = 'decimalen, van een uniforme distributie';
$string['unit'] = 'Eenheid';
$string['unknowntype'] = 'Vraagtype op lijn $a niet ondersteund. De vraag zal genegeerd worden';
$string['viewallanswers'] = 'Bekijk $a voltooide testen';
$string['viewallreports'] = 'Bekijk overzicht van $a pogingen';
$string['warningsdetected'] = '$a waarschuwing(en) ontdekt';
$string['webct'] = 'WebCT opmaak';
$string['wildcard'] = 'Jokerteken';
$string['withsummary'] = 'met samenvattende statistieken';
$string['wronggrade'] = 'Verkeerd cijfer (na lijn $a):';
$string['yourfinalgradeis'] = 'Je eindcijfer voor deze test is $a';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.