Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

59 lines (47 sloc) 6.477 kB
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Moodle Docs: Filosofie</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<h1>Filosofie</h1>
<blockquote>
<p>Het ontwerp en de ontwikkeling van Moodle worden geleid door een bepaalde filosofie, een manier van denken die verwijst naar een &quot;<em>sociaal-constructionistische pedagogie</em>&quot;.(Sommige wetenschappers onder jullie zijn misschien nu al &quot;zachte pedagogische mumbo jumbo&quot; aan het denken en aan het zoeken naar de muis, maar lees alstublieft nog even verder - dit is nuttig voor elke studietak!)</p>
<p>Deze pagina probeert in eenvoudige bewoordingen uit te leggen wat die zin betekent door het uitleggen van <strong>vier belangrijke concepten</strong> die er achter zitten. Merk op dat elk van deze concepten slechts een samenvatting van één zienswijze is van wat het resultaat is van een enorme hoeveelheid onderzoek. Als je hierover al wat gelezen hebt, dan kunnen onderstaande definities wat dunnetjes lijken.</p>
<p>Als deze concepten helemaal nieuw voor je zijn, dan is het mogelijk dat deze ideeën in het begin moeilijk te begrijpen zijn - ik kan je alleen aanraden ze erg zorgvuldig te lezen terwijl je nadenkt over je eigen leerervaringen.<br>
</p>
<h3>1. Constructivisme</h3>
<blockquote>
<p>Deze zienswijze houdt in dat mensen op een actieve manier nieuwe kennis <strong>construeren</strong> als ze interageren met hun omgeving. </p>
<p>Alles wat je leest, hoort, ziet, voelt en aanraakt wordt getoetst aan je voorkennis en als het past in je mentale leefwereld, kan het nieuwe kennis vormen die je verder meedraagt. Kennis wordt versterkt als je ze met succes kan gebruiken in je leefwereld. Je bent niet zomaar een geheugenbank die passief informatie opslorpt, noch kan kennis naar jouw hoofd &quot;verzonden&quot; worden door gewoon maar iets te lezen of naar iemand te luisteren.</p>
<p>Dit wil niet zeggen dat je niets kan leren van het lezen van een website of het luisteren naar een lezing. Natuurlijk kan dat. Er wordt alleen maar op gewezen dat er veel meer interpretatie gebeurt dan gewoon maar een transfer van informatie van het ene brein naar het andere.<br>
</p>
</blockquote>
<h3>2. Constructionisme</h3>
<blockquote>
<p>Constructionisme beweert dat leren vooral effectief is wanneer iets gemaakt wordt om aan anderen te tonen. Dit kan allerlei vormen hebben, van een gesproken zin of een bericht plaatsen op internet, tot meer complexe activiteiten zoals schilderen, een huis bouwen of een softwarepakket schrijven.</p>
<p>Zo kun je bijvoorbeeld deze pagina verschillende keren lezen en het toch telkens de volgende dag vergeten - maar wanneer je probeert deze ideeën met je eigen woorden uit te leggen aan iemand anders, of wanneer je een presentatie maakt die deze ideeën verklaart, dan garandeer ik je dat je dit beter begrijpt en dat het meer geïntegreerd zal zitten in je eigen ideeën. Dit is de reden waarom mensen nota nemen tijdens lezingen, zelfs als ze deze nota toch nooit meer opnieuw lezen..<br>
</p>
</blockquote>
<h3>3. Sociaal Constructivisme</h3>
<blockquote>
<p>Dit breidt bovenstaande ideeën uit naar een sociale groep die dingen maken voor elkaar, samen een kleine cultuur maken van gedeelde artefacten met gedeelde inhouden. Wanneer iemand in zo'n cultuur is ondergedompeld, dan leert zo iemand de hele tijd over hoe hij deel kan uitmaken van die cultuur en dat op vele niveau's.</p>
<p>Denk aan een eenvoudig voorwerp als een kopje. Dat voorwerp kan voor vele doeleinden gebruikt worden, maar de vorm doet je denken aan het vasthouden van vloeistoffen. Een ingewikkelder voorbeeld is een on line cursus - niet alleen de &quot;vorm&quot; van de softwareonderdelen geven een indicatie van de manier waarop een online cursus moet werken, maar de activiteiten en de teksten die binnen de groep geproduceerd worden zullen helpen vorm geven aan hoe elke persoon zich gaat gedragen binnen die groep.<br>
</p>
</blockquote>
<h3>4. Connected en Separate</h3>
<blockquote>
<p>Dit idee gaat dieper in op de motivatie van individuen binnen een discussie. <strong>Separate</strong> gedrag is wanneer iemand 'objectief' en 'bij de feiten' probeert te blijven, en probeert zijn eigen ideeën te verdedigen door gebruik te maken van logica en het vinden van gebreken in de ideeën van de anderen. <strong>Connected</strong> gedrag is een meer empatische benadering die subjectiviteit aanvaardt, probeert te luisteren en vragen stelt om het standpunt van de andere proberen te begrijpen. <strong>Constructed</strong> gedrag is wanneer een persoon gevoelig is voor beide benaderingen en één daarvan kan kiezen naargelang wat best is in de gegeven situatie.</p>
<p>Algemeen genomen is een gezonde hoeveelheid connected gedrag binnen een lerende groep een erg krachtige stimulatie voor het leren, niet alleen om mensen dichter bij elkaar te brengen, maar ook omdat dieper nadenken en het opnieuw bekijken van de eigen overtuigingen aangemoedigd wordt..</p>
</blockquote>
<hr>
<p>Als je over al deze zaken nadenkt, dan helpt je dat om je te richten naar die ervaringen die het best zijn om te leren vanuit het standpunt van de leerling, eerder dan het gewoon publiceren van de leerstof en het overhoren van die leerstof waarvan je denkt dat de leerling ze moet kennen. Het kan je ook helpen te realiseren hoe elke deelnemer van een cursus zowel een leraar als een leerling kan zijn. Jouw taak als 'leraar' kan veranderen van 'de bron van alle kennis' naar een beïnvloeder en rolmodel van een klascultuur, een persoonlijke band krijgen met leerlingen en hun leernoden, en het modereren van discussies en activiteiten, zodanig dat deze samenwerking leerlingen naar de leerdoelen van de klas leidt.</p>
<p>Het is natuurlijk niet zo dat Moodle deze manier van werken afdwingt, maar deze manier wordt het best ondersteund. In de toekomst, als de technische infrastructuur van Moodle zich stabiliseert, dan zullen verbeteringen aan de pedagogische ondersteuning een belangrijke richting voor de verdere ontwikkeling van Moodle zijn..</p>
</blockquote>
<hr>
<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentation</a></font></p>
<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
</html>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.