Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

116 lines (111 sloc) 11.759 kb
<?PHP // $Id$
// auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['auth_common_settings'] = 'Yleiset asetukset';
$string['auth_data_mapping'] = 'Tietojen yhdistäminen';
$string['auth_dbdescription'] = 'Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos käyttäjätunnus on uusi, myös muita tietoja voidaan kopioda Moodleen.';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan valmiiksi joitakin käyttäjätietoja <b>ulkoisesta tietokannasta</b>.<p>Jos jätät nämä kentät tyhjiksi, käytetään oletusasetusarvoja.</p> Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan myöhemmin.';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Salasanakentännimi';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Käyttäjätunnuskentän nimi';
$string['auth_dbhost'] = 'Tietokantapalvelin';
$string['auth_dbname'] = 'Tietokannan nimi';
$string['auth_dbpass'] = 'Salasana käyttäjätunnukselle';
$string['auth_dbpasstype'] = 'Määritä salasanakentän käyttämä muoto. MD5-salaus on hyödyllinen, jos haluat käyttää muita web-sovelluksia kuten PostNukea.';
$string['auth_dbtable'] = 'Tietokannan taulun nimi';
$string['auth_dbtitle'] = 'Käytä ulkoista tietokantaa';
$string['auth_dbtype'] = 'Tietokannan tyyppi (Katso <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentoinnista</A> yksityiskohdat)';
$string['auth_dbuser'] = 'Käyttäjätunnus tietokantaan lukuoikeuksin';
$string['auth_editlock'] = 'Lukitse arvo';
$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Lukitse arvo:</b> Estää tiedon muokaamisen Moodlen sisältä. </p>';
$string['auth_emaildescription'] = 'Sähköpostivarmistus on oletusarvoinen tunnistusmetodi käyttäjälle.
Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
käyttäjälle. Viesti sisältää linkin, minkä avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Käytä sähköpostivarmistusta';
$string['auth_fccreators'] = 'Tämän ryhmän(ryhmien) jäsenet saavat luoda uusia kursseja. Erottele useat ryhmänimet \';\'-merkillä. Nimet on oltava täysin samoin kuin FirstClass palvelimella.';
$string['auth_fcdescription'] = 'Tämä menetelmä käyttää FirstClass palvelinta tarkistaakseen ovatko annetttu käyttäjänimi ja salasana voimassa olevia.';
$string['auth_fcfppport'] = 'Palvelin portti (3333 on yleisin)';
$string['auth_fchost'] = 'FisrtClass palvelimen osoite. Käytä IP numeroa tai DNS nimeä.';
$string['auth_fcpasswd'] = 'Salasana yllä olevalle tilille';
$string['auth_fctitle'] = 'Käytä FirstClass palvelinta';
$string['auth_fcuserid'] = 'Käyttäjätunnus FirstClass tilille etuoikeutetulla \"alaylläpitäjä\" asetuksella.';
$string['auth_imapdescription'] = 'Tämä tapa käyttää IMAP-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.';
$string['auth_imaphost'] = 'IMAP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
$string['auth_imapport'] = 'IMAP-palvelimen portti, yleensä 143 tai 993.';
$string['auth_imaptitle'] = 'Käytä IMAP-palvelinta';
$string['auth_imaptype'] = 'IMAP-palvelimen tyyppi. Katso ohjeesta (yllä) lisätietoja.';
$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Jos haluat käyttää välityskäyttäjää yhteyden muodostamiseen, määritä se tähän. Esim. \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Salasana välityskäyttäjälle.';
$string['auth_ldap_bind_settings'] = 'Sidosasetukset';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lista konteksteista, missä käyttäjät sijaitsevat. Erota kontekstit toisistaan \';\'-merkillä. Esim: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'Jos luodaan sähköpostiviestillä tunnuksensa varmentaneet käyttäjät automaattisesti ldap-hakemistoon, määritä tässä konteksti, minne käyttäjät luodaan. On hyvä käyttää jotain eritystä kontekstia, jotta vältyt tietoturvariskeiltä. Tätä kontekstia ei tarvitse erikseen lisätä yllä olevaan muuttujaan.';
$string['auth_ldap_creators'] = 'Lista ryhmistä, minkä jäsenet voivat luoda uusia kursseja Moodleen. Erota useat ryhmät toisistaan \';\'-merkillä. Esimerkiksi \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg;\'';
$string['auth_ldap_expiration_desc'] = 'Valitse \"Ei\" poistaaksesi vanhentuneiden salasanojen seurannan. Tai \"LDAP\" jos haluat näyttää käyttäjille viestin kun heidän salasanansa on vanhenemassa.';
$string['auth_ldap_expiration_warning_desc'] = 'päivien määrä ennen salasanan voimassaolon loppumista on asetettu.';
$string['auth_ldap_expireattr_desc'] = 'Valinnainen: ylimääritä haluamasi ';
$string['auth_ldap_graceattr_desc'] = 'Valinnainen: ylimääritä graceLogin atribuutti';
$string['auth_ldap_gracelogins_desc'] = 'Käytä graceLogin ominaisuutta. Esim Edirectory voidaan konfiguroida kirjaamaan käyttäjäsisään muutaman vielä kerran salasanan vanhenemisen jälkeen, jotta salana voidaan vaihtaa. JOs haluat antaa ilmoituksen kun käyttäjä käyttää grace-logineja valise \"Kyllä\".';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Esim. \'ldap://ldap.myorg.com/\' tai \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_login_settings'] = 'Kirjaantumisasetukset';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Valinnainen: ylimääritä käyttäjän ryhmäjäsenyysattribuutti. Yleensä \'member\' tai \'groupMembership\' ';
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Valinnainen: ylimääritä objectClass jota käytetää käyttäjien hakuun.';
$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'LDAP salasanojen vanheneminen';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Aseta arvo <> 0, jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.';
$string['auth_ldap_server_settings'] = 'LDAP palvelimen asetukset';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista Moodleen (etunimi, sukunimi, osoite..). Katso <a href=\"/auth/ldap/attr_mappings.php\">/auth/ldap/attr_mappings.php</a> tarkempia määrittelytietoja.';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Valinnainen: ylimääritä attribuutti käyttäjänimille. Yleensä \'cn\'.';
$string['auth_ldap_user_settings'] = 'Käyttäjien etsintä';
$string['auth_ldap_user_type'] = 'Valitse kuinka käyttäjät tallennetaan LDAP:iin. Tämä asetus myös määrittää kuinka sisäänkirjautumisen voimassaolo, vapaat sisäänkirjautumiset ja käyttäjien luominen toimii';
$string['auth_ldap_version'] = 'Palvelimella käytettävä LDAP protokolla versio';
$string['auth_ldapdescription'] = 'Tämä tapa tarjoaa käyttäjätunnistuksen LDAP-palvelimelta. Jos salasana ja tunnus täsmäävät, Moodle luo uuden käyttäjän tietokantaansa.
Seuraavilla kerroilla ainostaan tunnus ja salasana tarkistetaan.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja tässä määritellyistä <b>LDAP-kentistä</b>. Mikäli jätät nämä tyhjiksi, mitään tietoja ei haeta LDAP-palvelimelta ja käytetään Moodlen oletusarvoja.
<p>Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.</p>';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Käytä LDAP-palvelinta';
$string['auth_manualdescription'] = 'Käyttäjät eivät voi itse luoda omia tunnuksiaan. Pääkäyttäjien pitää luoda kaikki käyttäjät käsin.';
$string['auth_manualtitle'] = 'Käsinluonti';
$string['auth_multiplehosts'] = 'Voit määritellä useita osoitteita ( joku.jossain.com;joku.toinen.com;... )';
$string['auth_nntpdescription'] = 'Tämä tapa käyttää NNTP-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
$string['auth_nntphost'] = 'NNTP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
$string['auth_nntpport'] = 'NNTP-palvelimen portti (yleensä 119)';
$string['auth_nntptitle'] = 'Käytä NNTP-palvelinta';
$string['auth_nonedescription'] = 'Käyttäjät voivat luoda vapaasti uuden tunnuksen ilman sähköpostivarmistusta.
Jos käytät tätä tapaa, mieti, mitä tietoturva- tai ylläpito-ongelmia tämä voi aiheuttaa.';
$string['auth_nonetitle'] = 'Ei tunnistusta';
$string['auth_pamdescription'] = 'Tämä menetelmä käyttää PAM:ia päästäkseen käsiksi tämän palvelimen alkuperäisiin käyttäjänimiin. Sinun täytyy asentaa <a href=\"http://www.math.ohio-state.edu/~ccunning/pam_auth/\" target=\"_blank\">PHP4 PAM Authentication</a> päästäksesi käyttämään tätä moduulia.';
$string['auth_pamtitle'] = 'PAM ( kytkettävät oikeuksien tarkistamis moduulit)';
$string['auth_passwordisexpired'] = 'Salasanasi on vanhentunut. Haluatko vaihtaa salasanasi nyt?';
$string['auth_passwordwillexpire'] = 'Salasanasi vanhentuu $a päivässä. Haluatko vaihtaa salasanasi nyt?';
$string['auth_pop3description'] = 'Tämä tapa käyttää POP3-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
$string['auth_pop3host'] = 'POP3-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
$string['auth_pop3mailbox'] = 'Postilaatikon nimi jonka kanssa yritetään yhteyttä. (yleensä INBOX)';
$string['auth_pop3port'] = 'POP3-palvelimen portti (yleensä 110 )';
$string['auth_pop3title'] = 'Käytä POP3-palvelinta';
$string['auth_pop3type'] = 'Palvelimen tyyppi. Jos käytätte salattua yhteyttä, valitse pop3cert.';
$string['auth_updatelocal'] = 'Päivitä sisäinen arvo';
$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Päivitä sisäinen arvo:</b> Jos ei onnistu, kenttä päivittyy joka kerta käyttäjän kirjautuessa tai käyttäjäsynkronoinnin yhteydessä. Kentät jotka on asetettu päivittymään paikallisesti tulisi lukita.</p> ';
$string['auth_updateremote'] = 'Päivitä ulkoinen arvo';
$string['auth_updateremote_expl'] = '<p><b>Päivitä ulkoinen tieto:</b> Jos tämä ei onnistu, ulkoinen tieto päivitetään samalla kun käyttäjä rekisteri päivitetään. Kenttien pitäisi olla lukitsemattomia, jotta editointi sallitaan.</p>';
$string['auth_updateremote_ldap'] = '<p><b>Huomautus:</b> Ulkoisen LDAP tiedon päivitys vaatii, että asetetaan binddn ja bindpw
kaikilla sidoskäyttäjille muotoiluoikeus kaikkiin käyttäjärekistereihin. Se ei tällä hetkellä säilytä moniarvoisia määreitä, eikä poista ylimääräisiä arvoja päivityksessä. </p>';
$string['auth_user_create'] = 'Käyttäjän luonti';
$string['auth_user_creation'] = 'Käyttäjät voivat itse luoda tunnuksensa. Käyttäjätiedot tarkistetaan sähköpostin avulla. Jos aktivoit tämän vaihtoehdon, muista myös määritellä autentikointi-modulin muut tähän liittyvät asetukset.';
$string['auth_usernameexists'] = 'Käyttäjätunnus on jo käytössä. Valitse joku toinen.';
$string['authenticationoptions'] = 'Käyttäjätunnistuksen asetukset';
$string['authinstructions'] = 'Tähän voi kirjoittaa ohjeet opiskelijoille, mitä tunnusta ja salasanaa heidän tulisi käyttää. Tämä teksti näkyy kirjautumissivulla.';
$string['changepassword'] = 'Salasananvaihto-URL';
$string['changepasswordhelp'] = 'Tässä osoitteessa käyttäjät voivat vaihtaa unohtamansa salasanan. Käyttäjille tämä näkyy painikkeena kirjautumissivulla ja heidän käyttäjätietosivullaan.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Valitse käyttäjäntunnistusmetodi: ';
$string['forcechangepassword'] = 'Pakoita salasanan vaihto';
$string['forcechangepassword_help'] = 'Pakota käyttäjät vaihtamaan salasanaa heidän seuraavalla Moodleen kirjautumiskerrallaan.';
$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Pakota käyttäjät vaihtamaan salasanaa heidän ensimmäisellä Moodleen kirjautumiskerrallaan.';
$string['guestloginbutton'] = 'Kirjaudu vieraana-painike';
$string['instructions'] = 'Ohjeet';
$string['md5'] = 'MD5-salaus';
$string['plaintext'] = 'Selväkielinen teksti';
$string['showguestlogin'] = 'Voit näyttää tai piilottaa Kirjaudu vieraana-painikkeen kirjautumissivulla.';
$string['stdchangepassword'] = 'Käytä norminmukaista Vaihda salasana Sivua';
$string['stdchangepassword_expl'] = 'Jos ulkoinen oikeuksien tarkistaminen sallii salasanojen vaihdot Moodlen kautta, vaihda tämä muotoon kyllä. Tämä asetus syrjäyttää \"Vaihda salasana URL\".';
$string['stdchangepassword_explldap'] = 'HUOMAUTUS: On suositeltavaa, että käytetään ennemmin LDAP kuin SSL salakirjoitettua tunnelia (ldaps://)jos LDAP palvelin on etäkäytössä.';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.