Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

12 lines (6 sloc) 1.274 kb
<p align="center"><b>Maximum aantal pogngen (door een leerling)</b></p>
<p>Deze waarde bepaalt het maximum aantal pogingen dat een leerling mag doen om <b>gelijk welke</b> vraag in de les te beantwoorden. Voor vragen waarin geen mogelijke antwoorden voorgesteld worden, zoals kort antwoordvragen of numerieke vragen, heeft deze instelling een <i>ontsnappingsroute</i> naar de volgende pagina in de les.</p>
<p>De standaardinstelling is 5. Kleinere waarden kunnen de leerlingen ontmoedigen om te blijven nadenken over de vraag. Grotere waarden kunnen tot meer frustratie leiden.</p>
<p>Door deze waarde op één te zetten, krijgt de leerling juist één kans per vraag om het juiste antwoord te geven. Dit geeft een opdracht die lijkt op de test-module, met dat verschil dat de vragen elk op een nieuwe pagina worden getoond.</p>
<p>Merk op dat dit een globale parameter is en dat die dus geldt voor alle vragen in de les, ongeacht het type vraag.</p>
<p>Merk op dat deze parameter <b>niet</b> geldt voor leraars die vragen controleren of navigeren door de les. De controle van het aantal pogingen steunt op het controleren van waarden in de databank en antwoordpogingen van leraars worden niet opgeslagen. De leraar zou toch de antwoorden op voorhand moeten weten!</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.