Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

5 lines (3 sloc) 0.661 kB
<p align="center"><b>Aantal te tonen pagina's (steekkaarten)</b></p>
<p>Deze pagina wordt alleen maar gebruikt in lessen met Flash steekkaarten. De standaardwaarde is nul, wat betekent dat alle pagina's/steekkaarten in de les getoond worden. Door deze parameter op een andere waarde dan nul te zetten, worden slechts dat aantal pagina's getoond. Na dat aantal pagina's/steekkaarten getoond is, krijgt de leerling te zien dat het einde van de les bereikt is en wordt zijn cijfer getoond.</p>
<p>Als deze parameter op een getal groter dan het aantal pagina's in de les is ingesteld, dan wordt het einde van de les bereikt als alle pagina's getoond zijn.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.