Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

25 lines (21 sloc) 1.454 kB
<?PHP // $Id$
// enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Kullanıcı adı';
$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Şifre';
$string['anreferer'] = 'Authorize.net hesabınızda URL referer ayarı yaptıysanız buraya yazınız. Bu, web isteğinde \"Referer: URL\" başlığını gönderir.';
$string['antestmode'] = 'Authorize.net: İşlemleri test et';
$string['antrankey'] = 'Authorize.net: İşlem Anahtarı (Transaction Key)';
$string['ccexpire'] = 'Geçerlilik Tarihi';
$string['ccexpired'] = 'Kredi kartının süresi geçmiş';
$string['ccinvalid'] = 'Geçersiz kart numarası';
$string['ccno'] = 'Kredi Kartı No';
$string['cctype'] = 'Kredi Kartı Tipi';
$string['ccvv'] = 'CV2';
$string['ccvvhelp'] = 'Kartın arkasına bakınız (son 3 rakam)';
$string['chooseone'] = 'Aşağıdaki iki alandan birini veya ikisini doldurun';
$string['description'] = 'Authorize.net modülü Kredi Kartı sağlayıcılarıyla ücretli kurslar ayarlamanıza olanak verir. Bir kursun ücreti sıfır ise öğrencilere ödeme yapmaları için bir istekte bulunulmaz. Sitenin geneli için ayarlayabileceğiniz varsayılan bir tutar vardır ve her bir dersin ücretini tek tek de ayarlayabilirsiniz. Kurs ücreti ayarlanırsa site genelindeki ücret yoksayılır.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net Kredi Kartı Sağlayıcısı';
$string['nameoncard'] = 'Kart Üzerindeki İsim';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Ödemeyi Yap';
$string['zipcode'] = 'Posta Kodu';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.