Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

1077 lines (1047 sloc) 75.98 kb
<?PHP // $Id$
// moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
$string['action'] = 'Thực hiện';
$string['active'] = 'Hoạt động';
$string['activities'] = 'Các hoạt động';
$string['activity'] = 'Hoạt động';
$string['activityclipboard'] = 'Di chuyển hoạt động này: <b>$a</b>';
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Rất tiếc, hoạt động này hiện thời bị ẩn';
$string['activitymodule'] = 'Môđun hoạt động';
$string['activityreport'] = 'Báo cáo hoạt động';
$string['activityselect'] = 'Chọn hoạt động này để di chuyển đến một nơi khác';
$string['activitysince'] = 'Hoạt động từ $a';
$string['add'] = 'Thêm';
$string['addactivity'] = 'Thêm một hoạt động...';
$string['addadmin'] = 'Thêm quản trị viên';
$string['addcreator'] = 'Thêm người tạo cua học ';
$string['added'] = '$a được thêm';
$string['addedtogroup'] = 'Được thêm tới nhóm $a';
$string['addedtogroupnot'] = 'Không được thêm tới nhóm $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Không được thêm tới nhóm $a, bởi vì không được tham gia vào cua học ';
$string['addinganew'] = 'Thêm một $a mới ';
$string['addinganewto'] = 'Thêm một $a->what mới tới $a->to';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hiện hành';
$string['addnewcategory'] = 'Thêm danh mục mới';
$string['addnewcourse'] = 'Thêm một cua học mới';
$string['addnewuser'] = 'Thêm một người sử dụng mới';
$string['addresource'] = 'Thêm một tài nguyên...';
$string['address'] = 'Địa chỉ';
$string['addstudent'] = 'Thêm học viên';
$string['addteacher'] = 'Thêm giáo viên';
$string['admin'] = 'Quản trị';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Để tạo một tài khoản người dùng mới bằng tay';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Những nhà quản trị có thể làm bất cứ cái gì và đi tới bất kỳ nơi đâu trong site';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Những người tạo cua học có thể tạo một cua học mới và dạy trong đó ';
$string['adminhelpassignstudents'] = ' Đi vào trong một cua học và thêm các học viên từ danh sách quản trị';
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Tìm một cua học sau đó sử dụng biẻu tượng để thêm các giáo viên';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Bạn có thể sử dụng các tài khoản người dùng bên trong hoặc các cơ sở dữ liệu bên ngoài';
$string['adminhelpbackup'] = 'Định cầu hình các bản sao dự phòng và lịch biểu một cách tự động';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Cấu hình site làm việc và xem như thế nào ';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Cấu hình các thông số mà nó ảnh hưởng đến hoạt động chung của site';
$string['adminhelpcourses'] = 'Định nghĩa các cua học, các danh mục và phân công mọi người quản lý chúng ';
$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Định nghĩa các thiết lập cơ sở đối với trình soạn thảo HTML';
$string['adminhelpedituser'] = 'Duyệt danh sách các tài khoản người dùng và soạn thảo bất kỳ cái nào trong số chúng';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Chọn các cách thức bên trong hoặc bên ngoài để điẻu khiển các kết nạp';
$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Duyệt thông tin lưu đăng nhập thất bại';
$string['adminhelplanguage'] = 'Kiểm tra và soạn thảo bộ ngôn ngữ hiện hành';
$string['adminhelplogs'] = 'Duyệt các thông tin lưu của tất cả các hoạt động trên site này ';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Quản lý các khối được cài đặt và các thiết lập của chúng';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Truy cập cơ sỏ dữ liệu một cách trực tiếp';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Chọn các bộ lọc văn bản và các thiết lập có liên quan';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Quản lý các môđun được cài đặt và các thiết lập của chúng';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Công bố các file dùng chung hoặc tải lên các bản sao dự phòng ở ngoài ';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Định nghĩa trang đầu của site trông như thế nào ';
$string['adminhelpthemes'] = 'Chọn site trông như thế nào (các màu sắc, phông chữ vân vân .......)';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Nhập vào các tài khoản người dùng mới từ file văn bản';
$string['adminhelpusers'] = 'Định nghĩa người dùng và thiết lập chứng thực ';
$string['administration'] = 'Điều hành';
$string['administrator'] = 'Quản trị viên';
$string['administrators'] = 'Những quản trị viên';
$string['administratorsall'] = 'Tất cả những quản trị viên';
$string['administratorsandteachers'] = 'Các nhà quản trị và các giáo viên';
$string['advancedfilter'] = 'Tìm kiếm chuyên sâu';
$string['again'] = 'Lần nữa';
$string['all'] = 'Tất cả';
$string['allactivities'] = 'Tất cả các hoạt động';
$string['alldays'] = 'Tất cả các ngày';
$string['allfieldsrequired'] = 'Tất cả các file được yêu cầu ';
$string['allgroups'] = 'Tất cả các nhóm';
$string['alllogs'] = 'Tất cả các thông tin lưu';
$string['allow'] = 'Cho phép';
$string['allowguests'] = 'Cua học này cho phép khách vào';
$string['allowinternal'] = 'Cũng cho phép các cách thức bên trong';
$string['allownot'] = 'Không cho phép ';
$string['allparticipants'] = 'Tất cả những người tham gia';
$string['allteachers'] = 'Tất cả giáo viên';
$string['alphabet'] = 'A,Ă,Â,B,C,D,Đ,E,Ê,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,Ô,Ơ,P,Q,R,S,T,U,Ư,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Chỉ chứa các ký tự của bảng chữ cái hoặc các số ';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Việc đăng ký vừa được xác nhận';
$string['always'] = 'Luôn luôn';
$string['answer'] = 'Trả lời';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Bạn có muốn tiếp tục ? ';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Sau đó trong quy trình này bạn sẽ có một lựa chọn thêm bản sao dự phòng này tới một cua học đã tồn tại hoặc một cua học mới hoàn toàn.';
$string['assessment'] = 'Đánh giá';
$string['assignadmins'] = 'Phân công các nhà quản trị';
$string['assigncreators'] = 'Phân công các nhà tạo cua học';
$string['assignstudents'] = 'Kết nạp các học viên';
$string['assignstudentsnote'] = 'Chú ý rằng: Có thể không cần thiết sử dụng trang này, trang này có khả năng kết nạp các học viên vào trong cua học này.';
$string['assignstudentspass'] = 'Tất cả những việc bạn cần làm là thông báo cho các học viên của bạn khóa truy cập cua học này, hiện hành nó được thiết lập là : \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Phân công các giáo viên';
$string['authentication'] = 'Chứng thực';
$string['autosubscribe'] = 'Tham gia tự động diễn đàn';
$string['autosubscribeno'] = 'Không:không tự động cho phép tôi tham gia vào diễn đàn';
$string['autosubscribeyes'] = 'Có: khi tôi gửi thông báo, cho phép tôi tham gia diễn đàn đó';
$string['availability'] = 'Có hiệu lực';
$string['availablecourses'] = 'Các cua học có sẵn';
$string['backup'] = 'Sao lưu';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Nếu có thể thì các tài liệu cua học sẽ bao gồm cẳ những bản sao dự phòng tự động';
$string['backupdate'] = 'Ngày sao lưu';
$string['backupdetails'] = 'Chi tiết sao lưu';
$string['backupfailed'] = 'Một số cua học của bạn không được lưu!!';
$string['backupfilename'] = 'sao lưu';
$string['backupfinished'] = 'Việc sao lưu đã được hoàn thành một cách thành công';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Chọn khi nào bạn muốn bao gồm cả các môđun cua học, có hoặc không có dữ liệu người dùng, trong các bản sao dự phòng một cách tự động';
$string['backupkeephelp'] = 'Bao nhiêu bản sao lưu dự phòng gần đây cho mỗi cua học bạn muốn giũ lại? (Các bản sao lưu cũ hơn sẽ bị xoá một cách tự động )';
$string['backuplogdetailed'] = 'Bản ghi thể hiện một cách chi tiết';
$string['backuploglaststatus'] = 'Bản ghi thực hiện mới nhất';
$string['backuplogshelp'] = 'Nếu có thể, thì các bản ghi cua học sẽ bao gồm cả các bản sao lưu dự phòng tự động ';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backupnoneusersinfo'] = 'Chú ý: Bạn chọn để sao lưu \"không\" người dung, vì thế tất cả các môđun sao lưu được chuyển đổi thành chế độ \"không bao gồm dữ liệu người dùng \". Vui lòng chú ý rằng các môđun \"bài tập\" và \"bình bầu\" không tương thích với kiểu sao lưu này, vì thế chúng hoàn toàn bị vô hiệu hoá.';
$string['backuporiginalname'] = 'Tên bản sao lưu dự phòng';
$string['backupsavetohelp'] = 'Đường dẫn đầy đủ tới thư mục mà ở đó bạn muốn lưu những file dự phòng <br />( để trống để lưu vào trong thư mục mặc định của cua học )';
$string['backuptakealook'] = 'Vui lòng kiểm tra các bản ghi dự phòng của bạn trong: $a';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Chọn khi nào những tài liệu người dùng nên được tính đến trong các bản sao dự phòng một cách tự động';
$string['backupusershelp'] = 'Chọn khi nào bạn muốn bao gồm cả tất cả những người dùng trên máy chủ hoặc chỉ những người dùng cần thiết đối với mỗi cua học';
$string['backupversion'] = 'Phiên bản sao lưu';
$string['blockconfiga'] = 'Định cấu hình một khối $a ';
$string['blockconfigbad'] = 'Khối này không được thực hiện đúng và vì thề không thể cung cấp một giao diện cấu hình.';
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Bạn sắp hoàn thành việc xóa khối \'$a\'. Điều này sẽ hoàn toàn xoá mọi thứ trong cơ sở dữ liệu được kết hợp với khối này. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục ?';
$string['blockdeletefiles'] = 'Tất cả dữ liệu được liên kết với khối này \'$a->block\'vừa được xoá từ cơ sở dữ liệu. Để hoàn thành việc xoá bây giờ bạn nên xoá thư mục này từ máy chủ của bạn: $a->directory';
$string['blocks'] = 'Các khối';
$string['blocksetup'] = 'Thiết lập các bảng khối';
$string['blocksuccess'] = '$a bảng vừa được thiết lập đúng';
$string['bycourseorder'] = 'Theo thứ tự cua học';
$string['byname'] = 'bởi $a';
$string['cancel'] = 'Huỷ';
$string['categories'] = 'Các danh mục cua học';
$string['category'] = 'Danh mục';
$string['categoryadded'] = 'Danh mục \'$a\' được thêm';
$string['categorydeleted'] = 'Danh mục \'$a\' được xoá';
$string['categoryduplicate'] = 'Danh mục \'$a\' đã tồn tại rồi!';
$string['changedpassword'] = 'Mật khẩu được thay đổi';
$string['changepassword'] = 'Thay đổi mật khẩu';
$string['changessaved'] = 'Mọi thay đổi được lưu';
$string['checkingbackup'] = 'Đang kiểm tra việc sao lưu';
$string['checkingcourse'] = 'Đang kiểm tra cua học';
$string['checkinginstances'] = 'Đang kiểm tra các trường hợp';
$string['checkingsections'] = 'Đang kiểm tra các phần';
$string['checklanguage'] = 'Kiểm tra ngôn ngữ';
$string['choose'] = 'Lựa chọn';
$string['choosecourse'] = 'Chọn một cua học';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Phương pháp kết nạp đầu tiên ';
$string['chooselivelogs'] = 'Hoặc xem hoạt động hiện hành';
$string['chooselogs'] = 'Chọn thông tin lưu bạn muốn xem';
$string['choosereportfilter'] = 'Chọn một bộ lọc cho bản tin ';
$string['choosetheme'] = 'Chọn chủ đề';
$string['chooseuser'] = 'Chọn một người dùng';
$string['city'] = 'Thành phố/Tỉnh';
$string['clambroken'] = 'Quản trị viên của bạn có khả năng kiểm tra virút đối với file tải lên nhưng mọi thứ không được cấu hình.<br />Việc tải file của bạn không được hoàn thành. Quản trị viên của bạn vừa gửi thư thông báo tới họ vì thế họ có thể cố định nó.<br /> Có thể thử tải file lên lần sau.';
$string['clamdeletedfile'] = 'File vừa được xoá';
$string['clamdeletedfilefailed'] = 'File có thể không được xoá';
$string['clamemailsubject'] = '$a :: Thông báo Clam AV';
$string['clamfailed'] = 'Clam AV không hoạt động. Thông báo lỗi đưa ra là $a. Đây là đầu ra từ Clam:';
$string['clamlost'] = 'Moodle được cấu hình để chạy clam đối với file tải lên, nhưng đường dẫn được cung cấp tới Clam AV, $a, không hợp lệ.';
$string['clamlostandactinglikevirus'] = 'Ngoài ra, moodle được cấu hình với mục đích nếu clam không hoạt động, các file được xem như nhiễm virút. Điều này về cơ bản có nghĩa rằng không học viên nào có thể tải một file lên thành công cho tới khi bạn cố định nó.';
$string['clammovedfile'] = 'File vừa được chuyển tới thư mục cách ly đặc biệt của bạn, vị trí mới là $a';
$string['clammovedfilebasic'] = 'File vừa được di chuyển tới một thư mục cách ly.';
$string['clamquarantinedirfailed'] = 'Không thẻ di chuyển file vào trong thư mục cách ly theo lý thuyết của bạn, $a. Bạn cần cố định file này như những file đang được xoá khi chúng được tìm thấy là bị nhiễm.';
$string['clamunknownerror'] = 'Có một lỗi mà clam không được biết.';
$string['cleaningtempdata'] = 'Làm sạch dữ liệu tạm thời';
$string['clicktochange'] = 'Nhấn chuột vào đây để thay đổi';
$string['closewindow'] = 'Đóng cửa sổ này';
$string['comparelanguage'] = 'So sánh và soạn thảo ngôn ngữ hiện hành';
$string['complete'] = 'Báo cáo đầy đủ';
$string['configuration'] = 'Cấu hình';
$string['confirm'] = 'Xác nhận';
$string['confirmed'] = 'Việc đăng ký của bạn vừa được xác nhận';
$string['confirmednot'] = 'Việc đăng ký của bạn chưa được xác nhận!';
$string['continue'] = 'Tiếp tục';
$string['continuetocourse'] = 'Kích vào đây để đi vào cua học của bạn';
$string['cookiesenabled'] = 'Cookies phải được cho phép trong trình duyệt của bạn';
$string['copy'] = 'copy';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Copy các tài liệu cua học';
$string['copyinguserfiles'] = 'Copy các tài liệu người dùng';
$string['copyingzipfile'] = 'Copy file dạng zip';
$string['copyrightnotice'] = 'Thông báo bản quyền';
$string['cost'] = 'Chi phí';
$string['costdefault'] = 'Chi phí mặc định';
$string['country'] = 'Tên nước';
$string['course'] = 'Cua học';
$string['courseavailable'] = 'Cua học này có sẵn đối với các học viên';
$string['courseavailablenot'] = 'Cua học này thì không có sẵn đối với các học viên';
$string['coursebackup'] = 'Sao lưu cua học';
$string['coursecategories'] = 'Các danh mục cua học';
$string['coursecategory'] = 'Danh mục cua học';
$string['coursecreators'] = 'Những nhà tạo cua học';
$string['coursefiles'] = 'Các tài liệu cua học';
$string['courseformats'] = 'Các dịnh dạng cua học';
$string['coursegrades'] = 'Các điểm cua học';
$string['courseinfo'] = 'Thông tin cua học';
$string['courserestore'] = 'Khôi phục lại cua học';
$string['courses'] = 'Các cua học';
$string['courseupdates'] = 'Cua học được cập nhật';
$string['courseuploadlimit'] = 'Giới hạn cua học tải lên';
$string['create'] = 'Tạo';
$string['createaccount'] = 'Tạo tài khoản mới';
$string['createfolder'] = 'Tạo một danh mục trong $a';
$string['createuserandpass'] = 'Tạo một tên đăng nhập và mật khẩu mới để đăng nhập ';
$string['createziparchive'] = 'Create zip archive';
$string['creatingblocks'] = 'Tạo các khối';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Tạo các danh mục và các câu hỏi';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Tạo các môđun cua học';
$string['creatingevents'] = 'Tạo các sự kiên';
$string['creatinggroups'] = 'Tạo các nhóm';
$string['creatinglogentries'] = 'Tạo các mục nhập bản ghi';
$string['creatingnewcourse'] = 'Tạo cua học mới';
$string['creatingscales'] = 'Creating scales';
$string['creatingsections'] = 'Tạo các phần';
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Tạo cấu trúc tạm thời';
$string['creatingusers'] = 'Tạo người dùng';
$string['creatingxmlfile'] = 'Tạo file XML ';
$string['currency'] = 'Currency';
$string['currentcourseadding'] = 'Cua học hiện hành, thêm dữ liệu vào nó';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Cua học hiện hành,xoá nó lần đầu';
$string['currentlanguage'] = 'Ngôn ngữ hiện hành';
$string['currentlocaltime'] = 'Thời gian hiện hành của bạn';
$string['currentpicture'] = 'Hình ảnh hiện hành';
$string['currentrelease'] = 'Thông tin phiên bản hiện hành';
$string['currentversion'] = 'Phiên bản hiện hành';
$string['databasechecking'] = 'Nâng cấp cơ sở dữ liệu của Moodle từ phiên bản $a->oldversion tới $a->newversion...';
$string['databaseperformance'] = 'Thực hiện cơ sở dữ liệu';
$string['databasesetup'] = 'Thiết lập cơ sở dữ liệu';
$string['databasesuccess'] = 'Cơ sở dữ liệu được nâng cấp thành công';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Phiên bản dự phòng bây giờ là $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Phiên bản các khối bây giờ là $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Đang nâng cấp hoàn thiện cơ sở dữ liệu';
$string['date'] = 'Ngày tháng';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Date - most recent first';
$string['datemostrecentlast'] = 'Date - most recent last';
$string['day'] = 'ngày';
$string['days'] = 'ngày';
$string['decodinginternallinks'] = 'Giải mã các kết nối trong';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Tên đầy đủ cua học 101';
$string['defaultcourseshortname'] = 'CF101';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Học viên';
$string['defaultcoursestudents'] = 'Các học viên';
$string['defaultcoursesummary'] = 'Viết một đoạn ngắn gọn và có sức lôi cuốn người đọc ở đây nhằm giải thích về nội dung chính của cua học này';
$string['defaultcourseteacher'] = 'Giáo viên';
$string['defaultcourseteachers'] = 'Các giáo viên';
$string['delete'] = 'Xoá';
$string['deleteall'] = 'Xoá tất cả';
$string['deletecategorycheck'] = 'Bạn có chắc chắn muốn danh mục này <b>\'$a\'</b>?<br /> Điều này sẽ di chuyển tất cả các cua học vào trong danh mục gốc nếu chỉ có một, hoặc vào trong danh mục hỗn hợp.';
$string['deletecheck'] = 'Xoá $a ?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Bạn có chắc chắn muốn xoá những file này ?';
$string['deletecheckfull'] = 'Bạn có chắc chắn muốn xoá $a ?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Bạn sắp xoá những file này';
$string['deletecompletely'] = 'Việc xoá được hoàn thành';
$string['deletecourse'] = 'Xoá một cua học';
$string['deletecoursecheck'] = 'Bạn có chắc chắn muốn xoá cua học này và tất cả dữ liệu nó chứa ?';
$string['deleted'] = 'Được xoá';
$string['deletedactivity'] = '$a được xoá ';
$string['deletedcourse'] = '$a được xoá hoàn toàn';
$string['deletednot'] = 'Không thể xoá $a !';
$string['deleteselected'] = 'Xoá những cái được chọn';
$string['deletingcourse'] = 'Xoá $a';
$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Xoá dữ liệu cua học đã tồn tại';
$string['deletingolddata'] = 'Xoá dữ liệu cũ';
$string['department'] = 'Phòng ban';
$string['description'] = 'Mô tả';
$string['detailedless'] = 'Ít chi tiết';
$string['detailedmore'] = 'Chi tiết hơn';
$string['directorypaths'] = 'Các đường dẫn thư mục';
$string['disable'] = 'Vô hiệu hoá';
$string['displayingfirst'] = 'Chỉ $a->count đầu tiên $a->things được hiển thị';
$string['displayingrecords'] = 'Hiển thị $a bản ghi';
$string['displayingusers'] = 'Hiển thị người dùng $a->start tới $a->end';
$string['documentation'] = 'Tài liệu của Moodle';
$string['donotask'] = 'Không yêu cầu';
$string['down'] = 'Xuống';
$string['downloadexcel'] = 'Tải xuống theo định dạng Excel';
$string['downloadtext'] = 'Tải xuống theo định dạng văn bản';
$string['doyouagree'] = 'Có phải bạn đã đọc những điều kiện này và hiểu chúng ?';
$string['duplicate'] = 'Sao chép lại';
$string['duplicatinga'] = 'Sao chép lại: $a';
$string['duplicatingain'] = 'Sao chép lại $a->what trong $a->in';
$string['edhelpbgcolor'] = 'Định nghĩa màu nền của vùng soạn thảo.<br />Các giá trị hợp lệ ví dụ: #ffffff hoặc trắng';
$string['edhelpcleanword'] = 'Thiết lập này cho phép hoặc không cho phép lọc định dạng từ một cách cụ thể.';
$string['edhelpenablespelling'] = 'Cho phép hay không cho phép kiểm tra chính tả. Khi được cho phép, <strong>aspell</strong> phải được cài đặt trên máy chủ.';
$string['edhelpfontfamily'] = 'Thuộc tính họ phông chữ là một danh sách các tên họ phông chữ và hoặc các tên họ phổ biến. Các tên họ phải được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.';
$string['edhelpfontlist'] = 'Định nghĩa các phông chữ sử dụng cho danh sách thả xuống trong các trình soạn thảo .';
$string['edhelpfontsize'] = 'Cỡ phông chữ mặc định thiết lập kích thước của một phông. <br />Các giá trị hợp lệ ví dụ: trung bình, lớn, nhỏ hơn, lớn hơn, 10pt, 11px.';
$string['edit'] = 'Soạn thảo $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Soạn thảo các thiết lập cua học';
$string['editfiles'] = 'Soạn thảo các tài liệu';
$string['editgroupprofile'] = 'Soạn thảo hồ sơ nhóm';
$string['editinga'] = 'Đang soạn thảo $a';
$string['editlock'] = 'Giá trị này không thể được soạn thảo!';
$string['editmyprofile'] = 'Cập nhật hồ sơ cá nhân';
$string['editorbgcolor'] = 'màu nền';
$string['editorcleanonpaste'] = 'Clean Word HTML on paste';
$string['editorcommonsettings'] = 'Các thiết lập phổ biến';
$string['editordefaultfont'] = 'Phông chữ mặc định';
$string['editorenablespelling'] = 'Có khả năng kiểm tra chính tả';
$string['editorfontlist'] = 'Danh sách phông';
$string['editorfontsize'] = 'Kích thước phông chữ mặc định';
$string['editorresettodefaults'] = 'Đặt lại các giá trị mặc định';
$string['editorsettings'] = 'Các thiết lập soạn thảo';
$string['editsummary'] = 'Soạn thảo tổng kết';
$string['editthisactivity'] = 'Soạn thảo hoạt động này';
$string['editthiscategory'] = 'Soạn thảo danh mục này';
$string['edituser'] = 'Soạn thảo các tài khoản người dùng ';
$string['email'] = 'Địa chỉ email';
$string['emailactive'] = 'Email hoạt động';
$string['emailagain'] = 'Điền địa chỉ email (lại lần nữa)';
$string['emailconfirm'] = 'Xác nhận tài khoản của bạn';
$string['emailconfirmation'] = 'Xin chào bạn $a->firstname,
Một tài khoản mới vừa được yêu cầu ở \'$a->sitename\'
sử dụng địa chỉ email của bạn.
Để xác nhận một tài khoản mới của bạn, vui lòng đi tới địa chỉ web này:
$a->link
Trong tất cả các chương trình mail, địa chỉ này xuất hiện như là một đường link màu xanh
mà bạn có thể nhấn chuột vào đó. Nếu nó không làm việc,
thì bạn có thể cut và paste địa chỉ đó vào trong dòng
địa chỉ ở phía trên đỉnh của cửa sổ trình duyệt web.
Nếu bạn cần sự trợ giúp, vui lòng liên lạc với quản trị viên của site,
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: xác nhận tài khoản';
$string['emailconfirmsent'] = ' <p> Một Email nên được gửi tới địa chỉ của bạn ở <b>$a</b></p>
<p>Nó chứa các lời hướng dẫn dễ sử dụng để hoàn thành việc đăng ký của bạn.</p>
<p>Nếu bạn gặp khó khăn, liên lạc lại với quản trị viên của site.</p>';
$string['emaildigest'] = 'Kiểu phân loại Email ';
$string['emaildigestcomplete'] = 'Đầy đủ (email hằng ngày với các thông báo gửi lên đầy đủ)';
$string['emaildigestoff'] = 'Không phân loại (chỉ có một email cho việc gửi thông báo lên diễn đàn)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Các chủ đề (email hàng ngày chỉ với các chủ đề)';
$string['emaildisable'] = 'Địa chỉ email này không có hiệu lực';
$string['emaildisableclick'] = 'Kích vào đây để vô hiệu hoá tất cả các email đang gửi tới địa chỉ này';
$string['emaildisplay'] = 'Hiển thị Email';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Chỉ cho phép những thành viên cua học khác nhìn thấy địa chỉ email';
$string['emaildisplayno'] = 'Ẩn địa chỉ email đối với mọi người';
$string['emaildisplayyes'] = 'Cho phép mọi người nhìn thấy địa chỉ email của tôi';
$string['emailenable'] = 'Địa chỉ email này có hiệu lực hoạt động';
$string['emailenableclick'] = 'Nhấn chuột vào đây để cho phép lại một lần nữa tất cả các email đang gửi tới địa chỉ này';
$string['emailexists'] = 'Địa chỉ email này thì sẵn sàng được đăng ký.';
$string['emailformat'] = 'Định dạng Email';
$string['emailmustbereal'] = 'Chú ý: Địa chỉ email phải là một địa chỉ có thực';
$string['emailnotallowed'] = 'Địa chỉ email trong những domain này không được cho phép ($a)';
$string['emailonlyallowed'] = 'Email này không là một trong số những cái được cho phép ($a)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Xin chào bạn $a->firstname,
ai đó vừa yêu cầu một mật khẩu mới cho tài khoản mới của bạn
trên \'$a->sitename\'.
Để xác nhận điều này và có một mật khẩu mới gửi tới bạn qua Email,
đi tới địa chỉ Web sau:
$a->link
Trong hầu hết các chương trình mail, địa chỉ này sẽ xuất hiện như là một đường link màu xanh
mà bạn có thể nhấn chuột vào nó. Nếu nó không làm việc,
thì bạn có thể cut và paste địa chỉ
vào dòng địa chỉ ở trên đỉnh của của sổ trình duyệt web.
Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng liên lạc lại với quản trị viên của site,
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: xác nhận mật khẩu thay đổi';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Một email nên được gửi tới địa chỉ của bạn ở <b>$a</b>.
<br />Nó chứa các hướng dẫn dễ dùng để xác nhận và hoàn thành việc thay đổi mật khẩu này.
Nếu bạn gặp khó khăn vui lóng liên lạc lại với nhà quản trị Site.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Cám ơn bạn đã xác nhận việc thay đổi mật khẩu.
Một email chứa mật khẩu mới của bạn vừa được gửi tới địa chỉ của bạn ở <br /><b>$a->email</b>.<br />
Mật khẩu mới được tự động tạo ra - bạn có muốn
<a href=\"$a->link\">thay đổi mật khẩu của bạn</a> thành một cái gì đó dễ nhớ hơn.';
$string['enable'] = 'Kích hoạt';
$string['encryptedcode'] = 'Mã được mã hoá';
$string['enrolledincourse'] = 'Được tham gia vào cua học \"$a\"';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Không được tham gia vào cua học \"$a\"';
$string['enrollfirst'] = 'Bạn phải được tham gia vào một trong các cua học trước khi bạn có thể sử dụng các hoạt động của Site';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Bạn muốn tự mình tham gia như một thành viên của cua học này.<br />Bạn có chắc chắn muốn làm điều này?';
$string['enrolmentkey'] = 'Khoá truy cập';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Cua học này yêu cầu một \'khoá truy cập\' - một<br />
mật khẩu trước đây mà bạn sẽ nhận được từ $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Khoá truy cập đó không đúng, vui lòng thử lại<br />
( Đây là một kích hoạt - nó bắt đầu với \'$a\')';
$string['enrolmentnew'] = 'Sự kết nạp mới trong $a';
$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user được tham gia vào trong cua học \"$a->course\"';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Các kết nạp bằng tay hiện hành không được cho phép';
$string['enrolmentnotyet'] = 'Xin lỗi, bạn không thể truy cập cua học này cho tới khi <br /> $a';
$string['enrolments'] = 'Các kết nạp';
$string['enrolperiod'] = 'Giai đoạn được tham gia';
$string['entercourse'] = 'Nhắp chuột để vào cua học này';
$string['enteremailaddress'] = 'Gõ vào địa chỉ email của bạn để xác lập lại mật khẩu của bạn
và mật khẩu mới được gửi tới bạn qua Email của bạn.';
$string['entries'] = 'Các mục';
$string['error'] = 'Lỗi';
$string['errortoomanylogins'] = 'Xin lỗi bạn, bạn đã vượt quá số lần thử đăng nhập được cho phép. Khởi động lại trình duyệt của bạn.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Bạn chưa được xác nhận bởi vì có một lỗi hiện hành xảy ra. Nếu bạn nhấn chuột vào một đường link trong một email để tới đây, đảm bảo rằng dòng trong email của bạn không bị sai. Bạn có thể phải sử dụng cut và paste để khôi phục thuộc tính kết nối.';
$string['everybody'] = 'Mọi người';
$string['executeat'] = 'Thực hiện ở ';
$string['existing'] = 'Tồn tại';
$string['existingadmins'] = 'Các quản trị viên đã tồn tại';
$string['existingcourse'] = 'Cua học đã tồn tại';
$string['existingcourseadding'] = 'Cua học đã tồn tại, thêm dữ liệu vào nó';
$string['existingcoursedeleting'] = 'Cua học đã tồn tại, xoá nó lần đầu';
$string['existingcreators'] = 'Những nhà tạo cua học đã tồn tại';
$string['existingstudents'] = 'Các học viên được kết nạp';
$string['existingteachers'] = 'Các giáo viên đã tồn tại';
$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts đăng nhập bị thất bại từ lần đăng nhập gần đây nhất';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts đăng nhập bị thất bại đối với $a->accounts tài khoản';
$string['feedback'] = 'Thông tin phản hồi';
$string['file'] = 'File';
$string['filemissing'] = ' thiếu $a ';
$string['files'] = 'các tài liệu';
$string['filesfolders'] = 'Files/folders';
$string['filloutallfields'] = 'Vui lòng điền đầy các trường trong biểu mẫu này';
$string['findmorecourses'] = 'Tìm nhiều cua học hơn...';
$string['firstdayofweek'] = '0';
$string['firstname'] = 'Tên của bạn';
$string['firsttime'] = 'Lần đầu tiên bạn đến đây ?';
$string['followingoptional'] = 'Các mục tuỳ chọn';
$string['followingrequired'] = 'Những mục sau được yêu cầu';
$string['force'] = 'Bắt buộc';
$string['forcedmode'] = 'Chế độ bắt buộc';
$string['forcelanguage'] = 'Ngôn ngữ bắt buộc';
$string['forceno'] = 'Không bắt buộc';
$string['forcepasswordchange'] = 'Thay đổi mật khẩu bắt buộc';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Từ dấu nhắc người dùng để thay đổi nó dựa vào lần đăng nhập tiếp theo của họ';
$string['forgotten'] = 'Ban quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu ?';
$string['format'] = 'Định dạng';
$string['formathtml'] = 'Định dạng HTML';
$string['formatmarkdown'] = 'Định dạng Markdown';
$string['formatplain'] = 'Định dạng văn bản thuần tuý';
$string['formatsocial'] = 'Định dạng có tính chất xá hội';
$string['formattext'] = 'Định dạng tự động Moodle';
$string['formattexttype'] = 'Định dạng';
$string['formattopics'] = 'Định dạng các chủ đề';
$string['formatweeks'] = 'Định dạng hàng tuần';
$string['formatwiki'] = 'Định dạng giống Wiki';
$string['from'] = 'Từ';
$string['frontpagecategorynames'] = 'Hiện một danh sách các danh mục';
$string['frontpagecourselist'] = 'Hiện một danh sách các cua học';
$string['frontpagedescription'] = 'Phần mô tả trang đầu';
$string['frontpageformat'] = 'Định dạng trang đầu';
$string['frontpagenews'] = 'Hiện các mục tin tức';
$string['fulllistofcourses'] = 'Tất cả các cua học';
$string['fullname'] = 'Tên đầy đủ';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = 'Hồ sơ cá nhân đầy đủ';
$string['fullsitename'] = 'Tên site đầy đủ';
$string['functiondisabled'] = 'Chức năng đó hiện hành bị vô hiệu hoá';
$string['gd1'] = 'GD 1.x được cài đặt';
$string['gd2'] = 'GD 2.x được cài đặt';
$string['gdneed'] = 'GD phải được cài đặt để xem đồ thị này';
$string['gdnot'] = 'GD chưa được cài đặt';
$string['go'] = 'Xem';
$string['gpl'] = 'Bản quyền của (C) 1999-2004 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
Chương trình này là phần mềm miễn phí; bạn có thể phân phối lại nó hoặc thay đổi nó
dưới các điều khoản của bản quyền công khai GNU như được công khai bởi tổ chức phần mềm miễn phí
; hoặc phiên bản 2 của bản quyền, hoặc
(ở tuỳ chọn của bạn) bất kỳ phiên bản nào mới hơn.
Chương trình này được phân phối với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích,
nhưng không có một sự đảm bảo nào cả; Xem chi tiết hơn trong bản quyền công khai GNU:
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
$string['grade'] = 'Điểm';
$string['grades'] = 'Điểm';
$string['group'] = 'Nhóm';
$string['groupadd'] = 'Thêm một nhóm mới';
$string['groupaddusers'] = 'Thêm thành viên được lựa chọn tới nhóm';
$string['groupfor'] = 'đối với nhóm';
$string['groupinfo'] = 'Thông tin về nhóm được lựa chọn';
$string['groupinfomembers'] = 'Thông tin về các thành viên được lựa chọn';
$string['groupinfopeople'] = 'Thông tin về những người được lựa chọn';
$string['groupmemberssee'] = 'Nhìn thấy các thành viên nhóm';
$string['groupmembersselected'] = 'Các thành viên của nhóm được lựa chọn';
$string['groupmode'] = 'Kiểu nhóm';
$string['groupmodeforce'] = 'Chế độ nhóm bắt buộc';
$string['groupmy'] = 'Nhóm của tôi';
$string['groupnonmembers'] = 'Mọi người không trong một nhóm';
$string['groupnotamember'] = 'Rất tiếc, bạn không là thành viên của nhóm đó';
$string['grouprandomassign'] = 'Phân công tất cả tới các nhóm một cách ngẫu nhiên';
$string['groupremove'] = 'Xoá bỏ nhóm được chọn';
$string['groupremovemembers'] = 'Xoá bỏ các thành viên được chọn';
$string['groups'] = 'Các nhóm';
$string['groupsnone'] = 'Không có nhóm nào cả';
$string['groupsseparate'] = 'Phân chia các nhóm';
$string['groupsvisible'] = 'Các nhóm nhin thấy được';
$string['guestskey'] = 'Cho phép những khách mà có khoá truy cập';
$string['guestsno'] = 'Không cho phép khách vào';
$string['guestsnotallowed'] = 'Rất tiếc, \'$a\' không cho phép khách vào.';
$string['guestsyes'] = 'Cho phép khách không có khoá truy cập';
$string['guestuser'] = 'Khách';
$string['guestuserinfo'] = 'Người dùng này là một người dùng đặc biệt mà cho phép truy cập chỉ xem tới một số cua học.';
$string['help'] = 'Trợ giúp';
$string['helpemoticons'] = 'Sử dụng các biểu tượng';
$string['helpformatting'] = 'Về định dạng văn bản';
$string['helphtml'] = 'Làm thế nào để viết html';
$string['helpindex'] = 'Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp';
$string['helppicture'] = 'Làm thế nào để tải lên một bức tranh';
$string['helpquestions'] = 'yêu cầu các câu hỏi hay';
$string['helpreading'] = 'Đọc một cách cẩn thận';
$string['helprichtext'] = 'Về trình soạn thảo HTML';
$string['helpsummaries'] = 'Về các tóm tắt này';
$string['helptext'] = 'Làm thế nào để viết văn bản';
$string['helpwiki'] = 'Làm thế nào để viết văn bản giống như Wiki';
$string['helpwriting'] = 'Viết một cách cẩn thận';
$string['hiddensections'] = 'Ẩn các phần';
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Các phần ẩn được nhìn thấy trong biểu mẫu được che lấp';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Các phần ẩn không nhìn thấy một cách hoàn toàn';
$string['hide'] = 'Ẩn';
$string['hidepicture'] = 'Ẩn bức tranh';
$string['hidesettings'] = 'Ẩn các thiết lập';
$string['hits'] = 'Kích hoạt';
$string['hitsoncourse'] = 'kích hoạt $a->coursename bởi $a->username';
$string['hitsoncoursetoday'] = ' Hôm này là kích hoạt $a->coursename bởi $a->username';
$string['home'] = 'Trang chủ';
$string['hour'] = 'giờ';
$string['hours'] = 'giờ';
$string['howtomakethemes'] = 'Làm thế nào để tạo màu nền mới mới';
$string['htmleditor'] = 'Sử dụng trình soạn thảo HTML (chỉ một số trình duyệt)';
$string['htmleditoravailable'] = 'Trình soạn thảo HTML là có sẵn';
$string['htmleditordisabled'] = 'Bạn vô hiệu hoá trình soạn thảo trong hồ sơ người dùng của bạn';
$string['htmleditordisabledadmin'] = 'Quản trị viên vô hiệu hoá trình soạn thảo HTML trên site này';
$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'Trình soạn thảo HTML không dùng được bởi vì trình duyệt Web của bạn không tương thích ';
$string['htmlformat'] = 'Định dạng HTML';
$string['icqnumber'] = ' Số ICQ ';
$string['idnumber'] = ' Số ID ';
$string['inactive'] = 'Không hoạt động';
$string['include'] = 'Bao gồm';
$string['includeallusers'] = 'Bao gồm tất cả người dùng';
$string['includecoursefiles'] = 'Bao gồm tất cả các tài liệu cua học';
$string['includecourseusers'] = 'Bao gồm những người dùng cua học';
$string['included'] = 'Bao gồm cả';
$string['includelogentries'] = 'Bao gồm các mục bản ghi';
$string['includemodules'] = 'Bao gồm các môđun';
$string['includeneededusers'] = 'Bao gồm các người dùng cần thiết';
$string['includenoneusers'] = 'Không bao gồm những người dùng ';
$string['includeuserfiles'] = 'Bao gồm những tài liệu người dùng';
$string['institution'] = 'Cơ quan';
$string['invalidemail'] = 'Địa chỉ email không hợp lệ';
$string['invalidlogin'] = 'Đăng nhập không hợp lệ, vui lòng thử lại';
$string['ip_address'] = 'Địa chỉ IP';
$string['jump'] = 'Chuyển ';
$string['jumpto'] = 'Chuyển tới...';
$string['keep'] = 'Duy trì';
$string['langltr'] = 'Ký hiệu hướng từ trái sang phải';
$string['langrtl'] = 'Ký hiệu hướng từ phải sang trái';
$string['language'] = 'Ngôn ngữ';
$string['languagegood'] = 'gói ngôn ngữ này là mới nhất! :-)';
$string['lastaccess'] = 'Truy cập gần đây nhất';
$string['lastedited'] = 'Được soạn thảo gần đây nhất';
$string['lastlogin'] = 'Đăng nhập gần đây nhất';
$string['lastmodified'] = 'Thay đổi gần đây nhất';
$string['lastname'] = 'Họ của bạn';
$string['latestlanguagepack'] = 'Tìm kiếm các gói ngôn ngữ gần đây nhất trên moodle.org';
$string['latestnews'] = 'Thông báo mới nhất';
$string['leavetokeep'] = 'Để trống để giữ mật khẩu hiện hành';
$string['license'] = ' Bản quyền GPL';
$string['list'] = 'Danh sách';
$string['listfiles'] = 'Danh sách các file trong $a';
$string['listofallpeople'] = 'Danh sách tất cả mọi người';
$string['livelogs'] = 'Các thông tin lưu nóng hổi trong giờ vừa qua';
$string['locale'] = 'en';
$string['location'] = 'Địa chỉ';
$string['loggedinas'] = '$a đăng nhập ';
$string['loggedinnot'] = 'Bạn chưa đăng nhập.';
$string['login'] = 'Đăng nhập';
$string['login_failure_logs'] = 'Các thông tin lưu đăng nhập thất bại';
$string['loginas'] = 'Đăng nhập như';
$string['loginguest'] = 'Đăng nhập như là khách';
$string['loginsite'] = 'Đăng nhập vào site';
$string['loginsteps'] = 'Xin chào! Để có thể truy cập vào các cua học bạn sẽ phải mất
vài phút để tạo một account mới cho chính bạn trên web site này.
Mỗi cua học riêng biệt có thể có một \"khoá truy cập \", nhưng bạn chưa cần chúng bây giờ.
Sau đây là các bước:
<ol>
<li>Điền vào biểu mẫu <a href=\"$a\">Tài khoản mới</a> với các thông tin của bạn.</li>
<li>Một email sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.</li>
<li>Đọc email của bạn, nhấn chuột vào liên kết kích hoạt có trong email của bạn.</li>
<li>Tài khoản của bạn sẽ được xác nhận và tiếp theo bạn đăng nhập.</li>
<li>Bây giờ chọn cua học bạn muốn tham gia vào.</li>
<li>Nếu bạn bị nhắc phải điền vào \" một khoá truy cập\"- sử dụng khoá truy cập mà
giáo viên của bạn đưa cho bạn. Khi đó bạn sẽ được tham gia vào trong cua học.</li>
<li>Bây giờ bạn có thể truy cập toàn bộ cua học. Từ bây giờ trở đi bạn chỉ cần
nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn (trong biểu mẫu của trang này )
để đăng nhập và truy cập các cua học bạn đã đăng ký.</li>
</ol>';
$string['loginstepsnone'] = '<p>Hi!</p>
<p> Để truy cập các cua học bạn cần tạo cho riêng mình một tài khoản.</p>
<p>Tất cả những cái bạn cần làm là tạo ra một tên đăng nhập và mật khẩu và sử dụng nó trong biểu mẫu trên trang này!</p>
<p>Nếu ai đó đã chọn cái tên đăng nhập của bạn rồi thì bạn phải chọn lại cái tên khác.</p>';
$string['loginto'] = 'Đâng nhập tới $a';
$string['loginusing'] = 'Vào lớp học bằng cách điền tên đăng nhập và mật khẩu vào hai ô dưới đây, sau đó nhấn nút đăng nhập. ';
$string['logout'] = 'Đăng xuất';
$string['logs'] = 'Các thông tin lưu';
$string['logtoomanycourses'] = ' [ <a href=\"$a->url\">more</a> ] ';
$string['logtoomanyusers'] = ' [ <a href=\"$a->url\">more</a> ] ';
$string['mailadmins'] = 'Thông tin các nhà quản trị';
$string['mailstudents'] = 'Thông tin các học viên';
$string['mailteachers'] = 'Thông tin các giáo viên ';
$string['mainmenu'] = 'Menu chính';
$string['makeafolder'] = 'Tạo một danh mục';
$string['makeeditable'] = 'Nếu bạn làm \'$a\' có khả năng soạn thảo bởi xử lý web server (ví dụ apache)thì bạn có thể soạn thảo file này trực tiếp từ trang này';
$string['manageblocks'] = 'Các khối';
$string['managedatabase'] = 'Cơ sở dữ liệu';
$string['managefilters'] = 'Các bộ lọc';
$string['managemodules'] = 'Các môđun';
$string['markedthistopic'] = 'Chủ đề này được nổi bật như chủ đề hiện hành';
$string['markthistopic'] = 'Làm nổi bật chủ đề này như chủ đề hiện hành';
$string['maximumchars'] = 'Giá trị lớn nhất của $a ký tự';
$string['maximumgrade'] = 'Điểm lớn nhất';
$string['maximumshort'] = 'Lớn nhất';
$string['maximumupload'] = 'Kích thước tải lên tối đa';
$string['maxsize'] = 'Kích thước tối đa: $a';
$string['min'] = 'min';
$string['mins'] = 'mins';
$string['miscellaneous'] = 'Hỗn hợp';
$string['missingcategory'] = 'Bạn cần chọn một danh mục';
$string['missingcity'] = ' Thiếu Thành phố/Tỉnh ';
$string['missingcountry'] = 'Thiếu tên nước ';
$string['missingdescription'] = 'Thiếu phần mô tả';
$string['missingemail'] = 'Thiếu địa chỉ email ';
$string['missingfirstname'] = 'Thiếu tên đưa ra ';
$string['missingfullname'] = 'Thiếu tên đầy đủ ';
$string['missinglastname'] = 'Thiếu họ ';
$string['missingname'] = 'Thiếu tên';
$string['missingnewpassword'] = 'Thiếu mật khẩu mới';
$string['missingpassword'] = 'Thiếu mật khẩu';
$string['missingshortname'] = 'Thiếu tên rút gọn';
$string['missingshortsitename'] = 'Thiếu tên site rút gọn';
$string['missingsitedescription'] = 'Thiếu phần mô tả site';
$string['missingsitename'] = 'Thiếu tên site';
$string['missingstrings'] = 'Thiếu tìm kiếm các chuỗi ký tự ';
$string['missingstudent'] = 'Phải chọn cái gì đó';
$string['missingsummary'] = 'Thiếu tóm tắt';
$string['missingteacher'] = 'Phải chọn cái gì đó';
$string['missingurl'] = 'Thiếu URL';
$string['missingusername'] = 'Thiếu tên đăng nhập';
$string['modified'] = 'Được thay đổi';
$string['moduledeleteconfirm'] = 'Bạn sắp hoàn thành việc xoá môđun \'$a\'. Điều này sẽ xóa mọi thứ trong cơ sở dữ liệu có liên quan đến môđun hoạt động này. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục ?';
$string['moduledeletefiles'] = 'Tất cả dữ liệu liên quan đến môđun \'$a->module\' vừa được xoá từ cơ sở dữ liệu. Để hoàn thành việc xoá, bây giờ bạn nên xoá thư mục này từ máy chủ của bạn: $a->directory';
$string['modulesetup'] = 'Thiết lập các bảng môđun';
$string['modulesuccess'] = '$a bảng được thiết lập đúng';
$string['moodleversion'] = 'Phiên bản Moodle';
$string['more'] = 'nhiều hơn';
$string['mostrecently'] = 'Gần đây nhất';
$string['move'] = 'Di chuyển';
$string['movecategoryto'] = 'Di chuyển danh mục tới:';
$string['movecourseto'] = 'Di chuyển cua học tới:';
$string['movedown'] = 'Di chuyển xuống';
$string['movefilestohere'] = 'Di chuyển các file tới đây';
$string['movefull'] = 'Di chuyển $a tới vị trí này';
$string['movehere'] = 'Di chuyển tới đây';
$string['moveleft'] = 'Di chuyển sang trái';
$string['moveright'] = 'Di chuyển sang phải';
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Di chuyển các cua học được chọn tới...';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Di chuyển tới danh mục khác';
$string['moveup'] = 'Di chuyển lên';
$string['mustchangepassword'] = 'Mật khẩu mới phải khác mật khẩu hiện hành';
$string['mustconfirm'] = 'Bạn cần xác nhận việc đăng nhập của bạn';
$string['mycourses'] = 'Các cua học của tôi';
$string['name'] = ' Tiêu đề';
$string['namesocial'] = 'phần';
$string['nametopics'] = 'chủ đề';
$string['nameweeks'] = 'tuần';
$string['needed'] = 'Nhu cầu';
$string['never'] = 'Chưa lần nào';
$string['neverdeletelogs'] = 'Không bao giờ xoá các thông tin lưu';
$string['new'] = 'Mới';
$string['newaccount'] = 'Tài khoản mới';
$string['newcourse'] = 'Cua học mới';
$string['newpassword'] = 'Mật khẩu mới';
$string['newpasswordtext'] = 'Xin chào $a->firstname,
Mật khẩu account của bạn ở \'$a->sitename\' được xác lập lại
và bạn được dưa ra một mật khẩu tạm thời .
Thông tin đăng nhập hiện hành của bạn bây giờ là:
username: $a->username
password: $a->newpassword
Vui lòng chuyển đến trang thay đổi mật khẩu của bạn:
$a->link
Trong hầu hết các chương trình mail, điều này sẽ xuất hiện như một link màu xanh
và bạn có thể kích vào đường link đó. Nếu nó không làm việc,
thì cut và paste địa chỉ vào trong dòng địa chỉ
ở trên đầu của cửa sổ trình duyệt Web.
Cheers from the \'$a->sitename\' administrator,
$a->signoff';
$string['newpicture'] = 'Ảnh mới';
$string['newsitem'] = 'Mục tin tức';
$string['newsitems'] = 'Các mục tin tức';
$string['newsitemsnumber'] = 'Các mục tin tức để hiện';
$string['newuser'] = 'Người dùng mới';
$string['newusers'] = 'Những người dùng mới';
$string['next'] = 'Tiếp theo';
$string['no'] = 'Không';
$string['nobody'] = 'Không người nào';
$string['nocoursesfound'] = 'Không có cua học nào được tìm thấy với những từ \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Không có cua học nào trong danh mục này ';
$string['noexistingadmins'] = 'Không tồn tại quản trị viên, đây là một lỗi nghiêm trọng và bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy thông báo này.';
$string['noexistingcreators'] = 'Không tồn tại nhà tạo cua học nào';
$string['noexistingstudents'] = 'Không tồn tại học viên nào';
$string['noexistingteachers'] = 'Chưa tồn tại giáo viên nào';
$string['nofilesselected'] = 'Không có tài liệu nào đựơc chọn để khôi phục';
$string['nofilesyet'] = 'Không có tài liệu nào được tải lên cua học của bạn';
$string['nograde'] = 'Không có điểm';
$string['noimagesyet'] = 'Chưa có hình ảnh nào được tải lên cua học của bạn';
$string['nomorecourses'] = 'Không tìm thấy một cua học nào nữa';
$string['nomoreidnumber'] = 'Không sử dụng môt idnumber để tránh đụng độ';
$string['none'] = 'Không';
$string['nopotentialadmins'] = 'Không có các quản trị viên tiềm năng';
$string['nopotentialcreators'] = 'Không có các nhà tạo cua học tiềm năng';
$string['nopotentialstudents'] = 'Không có các học viên tiềm năng';
$string['nopotentialteachers'] = 'Không có giáo viên tiềm năng';
$string['normal'] = 'Bình thường';
$string['normalfilter'] = 'Tìm kiếm thông thường';
$string['nostudentsfound'] = '$a không tìm thấy';
$string['nostudentsyet'] = 'Chưa có học viên nào được kết nạp trong cua học này ';
$string['nosuchemail'] = 'Không có địa chỉ email như thế';
$string['notavailable'] = 'Không có sẵn';
$string['noteachersyet'] = 'Không có giáo viên nào trong cua học này';
$string['notenrolled'] = '$a không được kết nạp trong cua học này.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Chú ý rằng: người dùng cua học cần được tạo lại khi tạo dữ liệu người dùng. Thiết lập này được thay đổi đối với bạn.';
$string['nothingnew'] = 'Không có gì mới từ lần đăng nhập gần đây nhất của bạn';
$string['noticenewerbackup'] = 'File dự phòng được tạo với Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion) và nó mới hơn phiên bản Moodle được cài hiện hành $a->serverrelease ($a->serverversion). Đây có thể gây ra một số mâu thuẫn bởi vì sự tương thích của các file dự phòng không được đảm bảo.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, địa chỉ IP: $a->ip, thông tin người dung: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Bạn có thể quan sát những bản ghi này ở $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors.';
$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Đây là một danh sách các lần thử đăng nhập bị thất bại ở $a từ khi bạn được thông báo';
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: thông báo các đăng nhập bị thất bại';
$string['notincluded'] = 'Không bao gồm';
$string['notingroup'] = 'Xin lỗi bạn, bạn cần trở thành thành viên của nhóm để xem hoạt động này.';
$string['nousersmatching'] = 'Không tìm thấy người dùng \'$a\' ';
$string['nousersyet'] = 'Chưa có người dùng nào';
$string['now'] = 'Hiện giờ';
$string['numattempts'] = '$a lần thử đăng nhập bị thất bại ';
$string['numberweeks'] = 'Số tuần /số chủ đề ';
$string['numdays'] = '$a ngày';
$string['numhours'] = '$a giờ';
$string['numminutes'] = '$a phút';
$string['numseconds'] = '$a giây';
$string['numviews'] = '$a xem';
$string['numweeks'] = '$a tuần';
$string['numwords'] = '$a từ';
$string['numyears'] = '$a năm';
$string['ok'] = 'Đồng ý';
$string['opentoguests'] = 'Khách truy cập';
$string['optional'] = 'Tuỳ chọn';
$string['order'] = 'Thứ tự';
$string['other'] = 'Khác';
$string['outline'] = 'Những nét chính yếu';
$string['page'] = 'Trang';
$string['pageheaderconfigablock'] = 'Cấu hình một khối trong %%fullname%%';
$string['participants'] = 'Danh sách lớp';
$string['password'] = 'Mật khẩu';
$string['passwordchanged'] = 'Mật khẩu được thay đổi';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Xác nhận mật khẩu thay đổi';
$string['passwordrecovery'] = 'Vâng, giúp tôi đăng nhập';
$string['passwordsdiffer'] = 'Những mật khẩu này không phù hợp';
$string['passwordsent'] = 'Mật khẩu được gửi';
$string['passwordsenttext'] = ' <p> Một email được gửi tới địa chỉ của bạn ở địa chỉ $a->email.</p>
<p><b>Vui lòng kiểm tra Email của bạn đối với mật khẩu mới của bạn</b></p>
<p>Mật khẩu mới được tự động tạo ra, vì thế bạn có thể
<a href=\"$a->link\"> thay đổi nó sao cho dễ nhớ</a>.</p>';
$string['pathnotexists'] = 'Đường dẫn không tồn tại trong máy chủ của bạn!';
$string['pathslasherror'] = 'Đường dẫn không kết thúc với một gạch chéo !!';
$string['paymentinstant'] = 'Sử dụng nút dưới để có hiệu lực và được kết nạp trong khoảng thời gian ngắn! ';
$string['paymentrequired'] = 'Cua học này yêu cầu một chi phí đối với mục nhập.';
$string['paymentsorry'] = 'Cám ơn về sự thanh toán của bạn! Không may sự thanh toán của bạn chưa được giải quyết một cách đầy đủ, và bạn chưa được đăng ký để vào cua học \"$a->fullname\". Vui lòng thử tiếp tục cua học trong ít phút nữa, nhưng nếu bạn tiếp tục gặp phải vấn đề này thì vui lòng báo cho $a->teacher hoặc quản trị site';
$string['paymentthanks'] = 'Cám ơn về sự thanh toán của bạn! Bây giờ bạn được tham gia trong cua học của bạn :<br />\"$a\"';
$string['people'] = 'Danh sách';
$string['personalprofile'] = 'Hồ sơ cá nhân';
$string['phone'] = 'Điện thoại';
$string['phpinfo'] = 'Thông tin PHP';
$string['policyagree'] = 'Bạn phải đồng ý đối với cách giải quyết này để tiếp tục sử dụng site này. Bạn đồng ý chứ ?';
$string['policyagreement'] = 'Site Policy Agreement';
$string['policyagreementclick'] = 'Kích vào đây để đọc Click here to read the Site Policy Agreement';
$string['popupwindow'] = 'Mở file trong cửa sổ mới';
$string['potentialadmins'] = 'Các quản trị viên tiềm năng';
$string['potentialcreators'] = 'Các nhà tạo cua học tiềm năng';
$string['potentialstudents'] = 'Các học viên tiềm năng';
$string['potentialteachers'] = 'Các giáo viên tiềm năng';
$string['preferredlanguage'] = 'Ngôn ngữ được dùng';
$string['preview'] = 'Xem trước';
$string['previeworchoose'] = 'Xem trước hoặc chọn một màu nền';
$string['previous'] = 'Trước';
$string['publicdirectory'] = 'Thư mục dùng chung';
$string['publicdirectory0'] = 'Vui lòng không công bố site này';
$string['publicdirectory1'] = 'Chỉ công bố tên site';
$string['publicdirectory2'] = 'Công bố tên site với một đường link';
$string['publicsitefileswarning'] = 'Chú ý: vị trí các file ở đây có thể bị truy cập bởi bất kỳ ai';
$string['question'] = 'Câu hỏi';
$string['questionbank'] = 'Ngân hàng câu hỏi';
$string['readinginfofrombackup'] = 'Đọc thông tin từ bản sao dự phòng';
$string['readme'] = 'Đọc tôi';
$string['recentactivity'] = 'Hoạt động gần đây';
$string['recentactivityreport'] = 'Báo cáo đầy đủ về các hoạt động gần đây...';
$string['refreshingevents'] = 'Làm mới các sự kiện';
$string['registration'] = 'Việc đăng ký Moodle';
$string['registrationemail'] = ' Các thông báo qua Email';
$string['registrationinfo'] = '<p>Trang này cho phép bạn đăng ký site Moodle với moodle.org. Việc đăng ký là miễn phí.
Lợi ích chính của việc đăng ký là bạn sẽ được thêm vào một danh sách các địa chỉ thư được thông báo
với các thông báo quan trọng như các cảnh báo bảo mật và các thông báo phiên bản mới của Moodle.</p>
<p>Theo mặc định, thông tin của bạn sẽ được giữ bí mật, và sẽ không bị ăn cắp bởi bất kỳ ai khác. Đây chỉ là lý do
để tập hợp các thông tin cho mục đích hỗ trợ, và để giúp xây dựng một bức tranh thống kê về cộng đồng Moodle một cách tổng thể.</p>
<p>Nếu bạn chọn, bạn có thể cho phép tên site của bạn,tên nước và URL được thêm tới danh sách công cộng của các Site Moodle.</p>
<p>Tất cả các đăng ký mới được kiểm tra bằng tay trước khi chúng được thêm vào danh sách, nhưng một khi bạn được thêm bạn có thể cập nhật bản đăng ký của bạn (và các mục nhập của bạn trên danh sách chung) ở bất kỳ thời gian nào bởi biểu mẫu khai báo lại.</p>';
$string['registrationno'] = 'Không, tôi không muốn nhận email';
$string['registrationsend'] = 'Gửi thông tin đăng ký tới moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Có,vui lòng thông báo cho tôi về những vấn đề quan trọng';
$string['removeadmin'] = 'Gỡ bở quản trị viên';
$string['removecreator'] = 'Gỡ bỏ người tạo cua học';
$string['removestudent'] = 'Gỡ bỏ học viên';
$string['removeteacher'] = 'Gỡ bỏ giáo viên';
$string['rename'] = 'Đổi tên';
$string['renamefileto'] = 'Đổi tên <b>$a</b> thành';
$string['required'] = 'Được yêu cầu';
$string['requireskey'] = 'Cua học này yêu cầu một khoá truy cập';
$string['requirespayment'] = 'Cua học này yêu cầu trả lệ phí truy cập';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Sắp xếp lại các cua học theo tên';
$string['resources'] = 'Tài nguyên';
$string['restore'] = 'Khôi phục';
$string['restorecancelled'] = 'Khôi phục được huỷ';
$string['restorecoursenow'] = 'Khôi phục cua học này bây giờ!';
$string['restorefinished'] = 'Khôi phục được hoàn thành thành công';
$string['restoreto'] = 'Khôi phục thành';
$string['returningtosite'] = 'Quay trở lại web site?';
$string['revert'] = 'Trở lại';
$string['role'] = 'Vai trò';
$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'Một số bài báo về RSS gần đây';
$string['rsserror'] = 'Lỗi đọc dữ liệu RSS';
$string['rsstype'] = 'RSS feed đối với hoạt động này';
$string['savechanges'] = 'Lưu những thay đổi';
$string['saveto'] = 'Lưu vào';
$string['scale'] = 'Scale';
$string['scales'] = 'Scales';
$string['scalescustom'] = 'Custom scales';
$string['scalescustomcreate'] = 'Tạo một scale mới';
$string['scalescustomno'] = 'No custom scales have been created yet';
$string['scalesstandard'] = 'Standard scales';
$string['scalestip'] = 'To create custom scales, use the \'Scales...\' link in your course administration menu.';
$string['schedule'] = 'Kế hoạch làm việc';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Trạng thái sao lưu được ghi trong lịch';
$string['search'] = 'Tìm kiếm';
$string['searchagain'] = 'Tìm kiếm lại';
$string['searchcourses'] = 'Tìm kiếm các cua học';
$string['searchhelp'] = 'Bạn có thể tìm kiếm nhiều từ đồng thời.<br /><br /> từ : find any match of this word within the text.<br />+word : only exact matching words will be found.<br />-word : don\'t include results containing this word.';
$string['searchresults'] = 'Tìm kiếm các kết quả';
$string['sec'] = 'sec';
$string['secs'] = 'secs';
$string['section'] = 'Mục';
$string['sections'] = 'Các mục';
$string['select'] = 'Lựa chọn';
$string['selectacountry'] = 'Chọn một quốc gia ';
$string['selectednowmove'] = '$a file được chọn để di chuyển. Bây giờ đi tới đích và nhấn \'di chuyển các file tới đây\'';
$string['senddetails'] = 'Gửi thông tin tài khoản qua Email';
$string['separateandconnected'] = 'Separate and Connected ways of knowing';
$string['serverlocaltime'] = 'Giờ địa phương của máy chủ ';
$string['settings'] = 'Các thiết lập';
$string['shortname'] = 'Tên rút gọn';
$string['shortnametaken'] = 'Tên rút gọn được sử dụng cho cua học khác rồi($a)';
$string['shortsitename'] = 'Tên Site rút gọn';
$string['show'] = 'Hiện';
$string['showall'] = 'Hiện tất cả $a';
$string['showallcourses'] = 'Hiện tất cả các cua học';
$string['showalltopics'] = 'Hiện tất cả các chủ đề';
$string['showallusers'] = 'Hiện tất cả những người dùng';
$string['showallweeks'] = 'Hiện tất cả các tuần';
$string['showgrades'] = 'Nhìn thấy các điểm số';
$string['showlistofcourses'] = 'Hiện danh sách các cua học';
$string['showonlytopic'] = 'Chỉ hiện chủ đề $a';
$string['showonlyweek'] = 'Chỉ hiện tuần $a';
$string['showperpage'] = 'Hiện $a mỗi trang';
$string['showrecent'] = 'Hiện các hoạt động gần đây';
$string['showreports'] = 'Hiện các thông báo gần đây';
$string['showsettings'] = 'Hiện các thiết lập';
$string['showtheselogs'] = 'Hiện các thông tin lưu này';
$string['since'] = 'Từ';
$string['sincelast'] = ' từ lần đăng nhập gần đây nhất';
$string['site'] = 'Site';
$string['siteerrors'] = 'Các lỗi Site ';
$string['sitefiles'] = 'Các tài liệu về Site';
$string['sitelogs'] = ' Các thông tin lưu của Site';
$string['sitenews'] = 'Tin tức Site';
$string['sitepartlist0'] = 'Bạn phải là một giáo viên của site để được phép nhìn thấy danh sách những người tham gia của site ';
$string['sitepartlist1'] = 'Bạn phải là một giáo viên để được cho phép nhìn thấy danh sách những người tham gia của site.';
$string['sites'] = 'Sites';
$string['sitesection'] = 'Bao gồm một phần chủ đề';
$string['sitesettings'] = 'Các thiết lập Site ';
$string['siteteachers'] = 'Các giáo viên của Site';
$string['size'] = 'Kích thước';
$string['sizeb'] = 'bytes';
$string['sizegb'] = 'Gb';
$string['sizekb'] = 'Kb';
$string['sizemb'] = 'Mb';
$string['socialheadline'] = 'Diễn đàn mang tính xã hội - các chủ đề mới nhất';
$string['someallowguest'] = 'Một số cua học có thể cho phép khách truy cập';
$string['someerrorswerefound'] = 'Một số thông tin bị thiếu hoặc không đúng. Xem chi tiết dưới đây.';
$string['sortby'] = 'Sắp xếp theo ';
$string['specifyname'] = 'Bạn phải chỉ ra một tên.';
$string['startdate'] = 'Ngày bắt đầu cua học';
$string['startsignup'] = 'Bắt đầu bằng cách tạo một tài khoản mới!';
$string['state'] = 'State/Province';
$string['status'] = 'Trạng thái';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d/%%m/%%Y, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p';
$string['strftimetime'] = '%%I:%%M %%p';
$string['stringsnotset'] = 'Chuỗi ký tự sau không được định nghĩa trong $a';
$string['studentnotallowed'] = 'Xin lỗi bạn, nhưng bạn không thể vào cua học này như là \'$a\'';
$string['students'] = 'Học viên';
$string['studentsandteachers'] = 'Các học viên và các giáo viên';
$string['subcategories'] = 'Các danh mục con';
$string['success'] = 'Thành công';
$string['summary'] = 'Tổng kết';
$string['summaryof'] = 'Tổng kết của $a';
$string['supplyinfo'] = 'Vui lòng cung cấp một số thông tin về bản thân bạn';
$string['teacheronly'] = 'for the $a only';
$string['teacherroles'] = '$a vai trò';
$string['teachers'] = 'Các giáo viên';
$string['textediting'] = 'Khi soạn thảo văn bản';
$string['texteditor'] = 'Sử dụng các mẫu web chuẩn';
$string['textformat'] = 'Định dạng văn bản thuần tuý';
$string['thanks'] = 'Xin cảm ơn ';
$string['theme'] = 'Chủ đề';
$string['themes'] = 'Các màu nền';
$string['themesaved'] = 'Chủ đề mới được lưu';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Vietnamese';
$string['time'] = 'Thời gian';
$string['timezone'] = 'Miền thời gian';
$string['to'] = 'Tới';
$string['today'] = 'Ngày hôm nay';
$string['todaylogs'] = 'Các thông tin lưu hôm nay';
$string['toomanytoshow'] = 'Có quá nhiều người dùng để hiện.';
$string['top'] = 'Đỉnh';
$string['topic'] = 'Chủ đề';
$string['topichide'] = 'Ẩn chủ đề này từ $a';
$string['topicoutline'] = 'Các chủ đề chính';
$string['topicshow'] = 'Nhìn thấy chủ đề này đối với $a';
$string['total'] = 'Tổng';
$string['trysearching'] = 'Thử tìm kiếm cái khác.';
$string['turneditingoff'] = 'Tắt chế độ chỉnh sửa';
$string['turneditingon'] = 'Bật chế độ chỉnh sửa';
$string['undecided'] = 'Chưa dứt khoát';
$string['unenrol'] = 'Không kết nạp';
$string['unenrolallstudents'] = 'Không kết nạp tất cả các học viên';
$string['unenrolallstudentssure'] = 'Bạn có chắc chắn muốn hoàn thành việc gỡ kết nạp các học viên từ cua học này?';
$string['unenrolme'] = 'Gỡ bỏ tôi từ $a';
$string['unenrolsure'] = 'Bạn có chắc chắn muốn gỡ bỏ $a từ cua học này ?';
$string['unfinished'] = 'Không được hoàn thành';
$string['unknowncategory'] = 'Không biết danh mục';
$string['unlimited'] = 'Không được giới hạn';
$string['unpacking'] = 'Không đóng gói $a';
$string['unsafepassword'] = 'Mật khẩu không được an toàn - Thử cái khác';
$string['unusedaccounts'] = 'Các tài khoản không được dùng đến nhiều hơn $a ngày sẽ tự động không được kết nạp';
$string['unzip'] = 'Unzip';
$string['unzippingbackup'] = 'Unzipping backup';
$string['up'] = 'Ở trên';
$string['update'] = 'Cập nhật';
$string['updated'] = '$a được cập nhật';
$string['updatemyprofile'] = 'Cập nhật hồ sơ';
$string['updatesevery'] = 'Cập nhật mọi $a giây';
$string['updatethis'] = 'Cập nhật $a';
$string['updatethiscourse'] = 'Cập nhật cua học này';
$string['updatinga'] = 'Đang cập nhật: $a';
$string['updatingain'] = 'Đang cập nhật $a->what trong $a->in';
$string['upload'] = 'Tải lên';
$string['uploadafile'] = 'Tải lên một file';
$string['uploadedfile'] = 'File được tải lên thành công';
$string['uploadedfileto'] = '$a->file được tải lên tới $a->directory';
$string['uploadedfiletoobig'] = 'Xin lỗi bạn, file đó quá lớn (giới hạn là $a bytes)';
$string['uploadfailednotrecovering'] = 'Việc tải file lên bị thất bại bởi vì có một vấn đề với một trong số những file đó, $a->name.<br /> Đây là một bản ghi các vấn đề:<br />$a->problem<br />Không khôi phục.';
$string['uploadfilelog'] = 'Tải lên bản ghi đối với file $a';
$string['uploadformlimit'] = 'File tải lên vượt quá kích thước giới hạn cho phép';
$string['uploadlabel'] = 'Tiêu đề:';
$string['uploadnofilefound'] = 'Không có file nào được tìm thấy - Bạn có chắc chắn rằng bạn đã chọn một cái nào đó để tải lên ?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Việc tải lên không được cho phép';
$string['uploadoldfilesdeleted'] = 'Những file cũ trong vùng tải lên của bạn được xóa';
$string['uploadpartialfile'] = 'File chỉ được tải lên từng phần';
$string['uploadproblem'] = 'Môt vấn đề hiện hành không được biết trong khi tải file \'$a\' ( có lẽ nó quá lớn ?)';
$string['uploadrenamedchars'] = 'File được đổi tên từ $a->oldname thành $a->newname bởi vì các ký tự không hợp lệ.';
$string['uploadrenamedcollision'] = 'File được đổi tên từ $a->oldname thành $a->newname bởi vì có một sự xung đột tên file.';
$string['uploadserverlimit'] = 'File được tải lên vượt giới hạn kích thước tối đa thiết lập bởi máy chủ';
$string['uploadthisfile'] = 'Tải lên file này';
$string['uploadusers'] = 'Cập nhật các người dùng';
$string['usedinnplaces'] = 'Được dùng trong $a vị trí';
$string['user'] = 'Người dùng';
$string['userconfirmed'] = 'Được xác nhận $a';
$string['userdata'] = 'Dữ liệu người dùng';
$string['userdeleted'] = 'Tài khoản người dùng được xoá';
$string['userdescription'] = 'Phần mô tả';
$string['userfiles'] = 'Các file ngưòi dùng';
$string['userlist'] = 'Danh sách người dùng';
$string['username'] = 'Tên đăng nhập';
$string['usernameexists'] = 'Tên đăng nhập này sẵn sàng tồn tại, chọn tên khác';
$string['usernotconfirmed'] = 'Không thể xác nhận $a';
$string['userprofilefor'] = 'Hồ sơ người dùng đối với $a';
$string['users'] = ' Người dùng';
$string['usersnew'] = 'Những người dùng mới';
$string['userzones'] = 'Khu vực dành cho người dùng';
$string['usingexistingcourse'] = 'Sử dụng cua học có sẵn';
$string['version'] = 'Phiên bản';
$string['view'] = 'Quan sát';
$string['virusfound'] = 'Quản trị viên chú ý! Clam AV tìm thấy một virút trong một file được tải lên bởi $a->user đối với cua học $a->course. Đây là đầu ra của clamscan:';
$string['virusfoundlater'] = 'Một file bạn tải lên vào $a->date với tên file $a->filename đối cua học $a->course được tìm thấy chứa một virút. Đây là một tổng kết về những gì xảy ra đối với file của bạn file:
$a->action
Nếu đây là công việc được đưa ra, bạn có thể muốn đưa ra nó cho tới khi người giám hộ của bạn có thể nhìn thấy nó.';
$string['virusfoundlateradmin'] = 'Quản trị viên chú ý! Một file mà nó được tải lên vào ngày $a->date với tên file $a->filename đối với cua học $a->course bời người dùng $a->user tìm thấy chứa một virút. Đây là một tổng kết về những gì xảy ra đối với file:
$a->action
người dùng cũng được thông báo.';
$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Quản trị viên chú ý!Một file mà vừa được tải lên với tên file $a->filename tìm thấy có chứa một virút. Moodle không có khả năng giải quyết lại file này cho người dùng mà tải nó lên đầu tiên.
Đây là một tổng kết về những gì vừa xảy ra đối với file:
$a->action';
$string['virusfoundsubject'] = '$a: Virút tìm thấy!';
$string['virusfounduser'] = 'File mà bạn vừa tải lên, $a->filename, được kiểm tra bởi một người kiểm tra virút và tìm thấy bị nhiễm virút! File của bạn tải lên không thành công.';
$string['virusplaceholder'] = 'Tìm thấy một virút trong file vừa được tải lên và nó được di chuyển hoặc bị xoá và người dùng được thông báo.';
$string['visibletostudents'] = 'Cho $a nhìn thấy';
$string['webpage'] = ' Trang Web';
$string['week'] = 'Tuần';
$string['weekhide'] = 'Ẩn tuần này từ $a';
$string['weeklyoutline'] = 'Những nét chính hàng tuần';
$string['weekshow'] = 'Hiện tuần này tới $a';
$string['welcometocourse'] = 'Chào mừng bạn đến với $a';
$string['welcometocoursetext'] = 'Chào mừng bạn đến với $a->coursename!
Nếu bạn chưa làm nó, bạn nên soạn thảo trang hồ sơ cá nhân của bạn
trong cua học để chúng tôi có thể biết nhiều hơn về bạn:
$a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = 'What do you want to call the zip file?';
$string['withchosenfiles'] = 'với lựa chọn các file';
$string['withoutuserdata'] = 'không bao gồm dữ liệu người dùng';
$string['withuserdata'] = 'với dữ liệu người dùng';
$string['wordforstudent'] = 'Từ của bạn thay cho học viên';
$string['wordforstudenteg'] = 'ví dụ học viên, người tham gia, vân vân';
$string['wordforstudents'] = 'Từ của bạn thay cho các học viên';
$string['wordforstudentseg'] = 'ví dụ các học viên, những người tham gia, vân vân';
$string['wordforteacher'] = 'Từ của bạn thay cho giáo viên';
$string['wordforteachereg'] = 'ví dụ Giáo viên, giảng viên, vân vân';
$string['wordforteachers'] = 'Từ của bạn thay cho các giáo viên';
$string['wordforteacherseg'] = 'ví dụ các giáo viên, các giảng viên, vân vân';
$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Ghi các danh mục và các câu hỏi';
$string['writingcoursedata'] = 'Ghi dữ liệu cua học';
$string['writingeventsinfo'] = 'Ghi thông tin các sự kiện';
$string['writinggeneralinfo'] = 'Ghi thông tin tổng quát';
$string['writinggroupsinfo'] = 'Ghi thông tin các nhóm';
$string['writingheader'] = 'Ghi vào đầu trang';
$string['writingloginfo'] = 'Ghi thông tin lưu';
$string['writingmoduleinfo'] = 'Ghi thông tin các môđun';
$string['writingscalesinfo'] = 'Ghi thông tin scales';
$string['writinguserinfo'] = 'Ghi thông tin người dùng';
$string['wrongpassword'] = 'Mật khẩu đối với tên đăng nhập này không đúng';
$string['yes'] = '';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Bạn sắp tạo một file nén zip';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Bạn sắp bắt đầu khôi phục quy trình';
$string['yourlastlogin'] = 'Đăng nhập cuối cùng của bạn là';
$string['yourself'] = 'chính mình';
$string['yourteacher'] = '$a của bạn';
$string['zippingbackup'] = 'Zipping backup';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.