Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

70 lines (66 sloc) 6.14 kb
<?PHP // $Id$
// enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['description'] = '<p>Bạn có thể sử dụng một máy chủ LDAP để điều khiển việc kết nạp của bạn.
Giả sử rằng biểu đồ hình cây LDAP của bạn chứa các nhóm mà nó sắp xếp
các cua học, và mỗi cái trong số các nhóm/các cua học đó sẽ có các mục thành viên
để sắp xếp theo ý kiến của các học viên.</p>
<p>Nó giả sử rằng các cua học được định nghĩa như các nhóm trong
LDAP, với mỗi nhóm có nhiều trường hội viên
(<em>member</em> hoặc <em>memberUid</em>) mà nó chứa một định danh duy nhất của người dùng
.</p>
<p>Để sử dụng việc kết nạp LDAP, những người dùng của bạn <strong>phải</strong>
có trường idnumber hợp lệ. Các nhóm LDAP phải có
idnumber đó trong các trường thành viên đối với một người dùng được kết nạp
trong một cua học.
Theo cách thông thường điều này sẽ làm việc tốt khi bạn đang sẵn sàng sử dụng thẩm định LDAP
.</p>
<p>Các kết nạp sẽ được cập nhật khi người dùng đăng nhập. Bạn
cũng có thể chạy một tập lệnh để duy trì các kết nạp đồng bộ. Nhìn vào
<em>kết nạp /ldap/enrol_ldap_sync.php</em>.</p>
<p>Plugin này cũng có thể được thiết lập tự động tạo
các cua học mới khi các nhóm mới xuất hiện trong LDAP.</p>';
$string['enrol_ldap_autocreate'] = 'Các cua học có thể được tạo một cách tự động khi
có số lượng người tham gia cua học mà nó chưa tồn tại trong
Moodle.';
$string['enrol_ldap_autocreation_settings'] = 'Các thiết lập tạo cua học một cách tự động';
$string['enrol_ldap_bind_dn'] = 'Nếu bạn muốn sử dụng một người dùng ràng buộc (bind-user) để tìm kiếm người dùng,
chỉ ra nó ở đây. Cái gì đó giống như
\'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['enrol_ldap_bind_pw'] = 'Mật khẩu đối với người dùng ràng buộc.';
$string['enrol_ldap_category'] = 'Danh mục đối với các cua học được tạo tự động.';
$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'Tuỳ chọn: Trường LDAP nhận tên đầy đủ từ.';
$string['enrol_ldap_course_idnumber'] = 'Sắp xếp theo một định danh duy nhất trong LDAP, thông thường
<em>cn</em> hoặc <em>uid</em>. Nó được đề nghị rằng
khoá giá trị nếu bạn đang sử dụng việc tạo cua học tự động.';
$string['enrol_ldap_course_settings'] = 'Các thiết lập kết nạp cua học';
$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Tuỳ chọn: Trương LDAP nhận tên rút gọn từ.';
$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'Tuỳ chọn: Trường LDAP nhận tóm tắt từ.';
$string['enrol_ldap_editlock'] = 'Giá trị khoá';
$string['enrol_ldap_host_url'] = 'Chỉ ra máy chủ LDAP trong biểu mẫu URL giống như
\'ldap://ldap.myorg.com/\'
hoặc \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
$string['enrol_ldap_objectclass'] = 'Lớp đối tượng được sử dụng để tìm kiếm các cua học. Thông thường
\'posixGroup\'.';
$string['enrol_ldap_server_settings'] = ' Các thiết lập máy chủ LDAP';
$string['enrol_ldap_student_contexts'] = 'Danh sách các ngữ cảnh mà ở đó sự kết nạp các nhóm cùng với các học viên
được chỉ ra. Ngăn cách các ngữ cảnh khác nhau bởi dấu
\';\'. Ví dụ:
\'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['enrol_ldap_student_memberattribute'] = 'Thuộc tính thành viên, khi người dùng là thành viên
(được kết nạp) của môt nhóm. Theo cách thông thường \'member\'
hoặc \'memberUid\'.';
$string['enrol_ldap_student_settings'] = 'Các thiết lập kết nạp học viên';
$string['enrol_ldap_teacher_contexts'] = 'Danh sách các ngữ cảnh mà ở đó các nhóm cùng với giáo viên
được xác định. Ngăn cách các ngữ cảnh khác nhau bởi dấu
\';\'. Ví dụ:
\'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['enrol_ldap_teacher_memberattribute'] = 'Thuộc tính thành viên, khi người sử dụng là thành viên
của một nhóm. Thông thường \'member\'
hoặc \'memberUid\'.';
$string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Các thiết lập kết nạp giáo viên';
$string['enrol_ldap_template'] = 'Tuỳ chọn: Các cua học được tạo một cách tự động có thể copy
các thiết lập của chúng từ một cua học tạm thời.';
$string['enrol_ldap_updatelocal'] = 'Cập nhật dữ liệu cục bộ ';
$string['enrol_ldap_version'] = 'Phiên bản của giao thức LDAP máy chủ của bạn đang sử dụng.';
$string['enrolname'] = 'LDAP';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.