Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

137 lines (132 sloc) 24.298 kb
<?PHP // $Id$
// admin.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
$string['adminseesallevents'] = 'Administrátori môžu prezerať všetky udalosti';
$string['adminseesownevents'] = 'Administrátori majú rovnaké práva ako ostatní užívatelia';
$string['blockinstances'] = 'Výskyty';
$string['blockmultiple'] = 'Viacnásobný';
$string['cachetext'] = 'Doba existencie textovej vyrovnávacej pamäte';
$string['calendarsettings'] = 'Kalendár';
$string['change'] = 'zmeniť';
$string['configallowcoursethemes'] = 'Keď zapnete túto voľbu, bude možné nastaviť pre kurz vlastnú tému. Téma kurzu má najvyššiu prioritu, zobrazí sa aj v prípade keď bude nastavenie témy hlavnej stránky, užívateľa či aktuálneho sedenia odlišné.';
$string['configallowemailaddresses'] = 'Ak chcete obmedziť všetky nové e-mail adresy na určité domény, vypíšte ich tu, oddelené medzerami. Všetky ostatné domény budú odmietnuté. Napr. <strong>vasaskola.sk inaskola.sk</strong>';
$string['configallowunenroll'] = 'Ak je toto nastavené na \'Áno\', potom sa môžu študenti sami kedykoľvek odhlásiť z kurzov. V opačnom prípade im to nie je dovolené a celý proces prihlasovania sa do kurzov bude kontrolovaný len učiteľmi a administrátormi.';
$string['configallowuserblockhiding'] = 'Chcete povoliť užívateľom skryť/zobraziť bočné bloky na všetkých web stránkach? Táto vlastnosť využíva Javasript a Cookies pre uloženie aktuálneho stavu pre každý blok a ovplyvní iba užívateľov pohľad.';
$string['configallowuserthemes'] = 'Keď zapnete túto voľbu, užívateľ si bude môcť nastaviť vlastnú tému. Téma užívateľa má vyššiu prioritu, zobrazí sa aj v prípade keď bude nastavenie témy hlavnej stránky iné (toto neplatí pre tému kurzu).';
$string['configallusersaresitestudents'] = 'Mali by byť všetci užívatelia považovaní za študentov vzhľadom k aktivitám, ktoré sú im dostupné na hlavnej stránke systému? Ak je Vaša odpoveď \'Áno\', potom každý autorizovaný užívateľ sa môže týchto aktivít zúčastniť ako študent. Ak je Vaša odpoveď \'Nie\', potom len tí užívatelia, ktorí sú už účastníkmi aspoň jedného kurzu, sa môžu zúčastniť týchto aktivít. Ako učitelia týchto aktivít môžu vystupovať len administrátori a špeciálne na to vymenovaní učitelia. ';
$string['configautologinguests'] = 'Mali by byť návštevníci automaticky prihlasovaní ako hostia, ak vstúpia do kurzov s hosťovským prístupom?';
$string['configcachetext'] = 'Toto nastavenie môže zrýchliť prevádzku systému predovšetkým pre tie stránky, ktoré sú obsahovo rozsiahlejšie alebo používajú textové filtre. Kópie textov sa tu budú uchovávať v pôvodnej forme počas vopred stanoveného časového rozpätia. Ak sa tu nastavia nízke hodnoty parametrov, môže to spomaliť všetky činnosti, ale ak sa tu nastavia pomerne vysoké hodnoty parametrov, bude obnova textov (napr. pri pridaní nových linkov) trvať veľmi dlho.';
$string['configclamactlikevirus'] = 'Považovať súbory za napadnuté vírusom';
$string['configclamdonothing'] = 'Považovať súbory za normálne';
$string['configclamfailureonupload'] = 'Ak ste nastavili clam, aby skenoval načítavané súbory, ale nie je správne nastavené alebo z neznámych dôvodov nereaguje tak, ako má, ako sa má systém správať? Ak si vyberiete \'Považovať súbory za napadnuté vírusom\', budú súbory presunuté do karanténej oblasti alebo vymazané. Ak si vyberiete \'Považovať súbory za normálne\', budú súbory presunuté na to miesto, ktoré si Vy určíte bez problémov. Samozrejme, administrátori budú upozornení, ak clam nebude fungovať. Ak si vyberiete \'Považovať súbory za napadnuté vírusom\' a z neznámych dôvodov clam nebude reagovať správne (väčšinou je nesprávne nastavená cesta ku clam), všetky načítané súbory budú presunuté do zadanej karanténej oblasti alebo vymazané. Buďte opatrný pri tomto natavení.';
$string['configcountry'] = 'Ak si tu vyberiete krajinu, tak bude táto krajina nastavá aj pre nové užívateľské kontá. Ak chcete, aby si užívatelia sami vybrali krajinu, nechajte ju tu nenastavenú.';
$string['configdbsessions'] = 'Ak povolené, toto nastavenie bude používať databázu na uchovanie informácií o aktuálnych sedeniach (lekciách). Toto je výhodné použiť najmä pri obsahovo rozsiahlejších stránkach založených na zoskupení serverov. Pre väčšinu stránok by táto voľba mala zostať neaktívna, aby sa namiesto databázy používal disk servera. Prosím berte na vedomie, že ak teraz zmeníte toto nastavenie, všetci užívatelia (vrátane vás) budú zo systému odhlásení.';
$string['configdebug'] = 'Ak toto zapnete, PHP zvýši oznamovanie chýb tak, že bude uvádzaných viac varovaní. Toto je užitočné len pre tvorcov-programátorov.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Ak používate emailovú autorizáciu, toto je časové rozpätie, počas ktorého bude odpoveď akceptovaná užívateľmi. Po tomto období budú staré nepoužívané kontá vymazané. ';
$string['configdenyemailaddresses'] = 'Ak chcete zakázať e-mail adresy z určitých domén, vypíš ich tu, oddelené medzerami. Všetky ostatné domény budú akceptované. Napr. <strong>atlas.sk szm.sk hotmail.com</strong>';
$string['configdigestmailtime'] = 'Ľuďom, ktorí sa rozhodnú pre zasielanie emailov v štruktúrovanej forme, bude každý deň prichádzať email stručne informujúci o najnovších udalostiach v kurze. Toto nastavenie určuje tú časť dňa, kedy bude tento email zasielaný užívateľom. ';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Toto zobrazí vybraným užívateľom informácie o predchádzajúcich neúspešných pokusoch o prihlásenie do kurzov. ';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Tento prepínač umožní RSS väzbu z iných stránok. Aby ste videli všetky aktuálne zmeny, musíte aktivovať RSS väzbu aj v jednotlivých moduloch - choďte do Nastavení Moodle na Konfiguráciu administrátora.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Voľba nie je dostupná, pretože RSS väzba je deaktivovaná na celej stránke. Ak ju chcete aktivovať, choďte do Nastavení premenných na Konfiguráciu administrátora.';
$string['configerrorlevel'] = 'Vyberte si množstvo PHP varovaní, ktoré chcete mať znázorňované. Normal je zvyčajne najlepšia možnosť.';
$string['configextendedusernamechars'] = 'Ak povolíte toto nastavenie, študenti môžu vo svojich užívateľských menách používať akékoľvek znaky (to však neovplyvní ich súčasné mená). Štandardné nastavenie je \'Nesprávne\', ktoré obmedzuje používané znaky v menách len na alfanumerické znaky.';
$string['configfilterall'] = 'Filtruje všetky reťazce, vrátane hlavičiek, titulov, navigačnej lišty a podobne. Toto je najviac užitočné pri viacjazyčnom filtri, inak iba mierne zvyšuje záťaž pri generovaní web stránok.';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Aktivovaním tejto voľby bude Moodle spracovávať všetky načítané HTML a textové súbory s filtrami predtým ako sa zobrazia.';
$string['configforcelogin'] = 'Normálne môže byť hlavná stránka s uvedeným zoznamom kurzov (nie konkrétnymi kurzami) prezeraná užívateľmi bez toho, aby sa predtým prihlásili. Ak chcete, aby sa užívatelia prihlásili predtým, ako čokoľvek urobia na stránke, potom by ste mali aktivovať toto nastavenie. ';
$string['configforceloginforprofiles'] = 'Aktivovaním tohto nastavenia sa každý reálny užívateľ (nie hosť) bude musieť najskôr prihlásiť, ak si chce prezerať profily užívateľov. Táto voľba je implicitne deaktivovaná (\'Nesprávne\'), aby si perspektívni študenti mohli prečítať informácie o učiteľoch jednotlivých kurzov. Znamená to však tiež, že webové vyhľadávače ich dokážu vyhľadať.';
$string['configframename'] = 'Ak používate Moodle vo web-frame (rámci), potom tu uveďte názov tohto rámca. Inak nechajte tento názov ako (\'_top\').';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Toto definuje, ako sa ukazujú mená, ak sú zobrazované v plnej forme. Pre väčšinu jednojazyčných stránok je najlepšie nastavenie toto: \'Meno a Priezvisko\', ale môžete napríklad aj skryť všetky priezviská alebo to nechať na samotný jazykový balík, nech sa rozhodne (niektoré jazyky majú rozdielne zvyklosti). ';
$string['configgdversion'] = 'Označte verziu GD, ktorá je nainštalovaná. Nastavená verzia je tá, ktorá bola automaticky detekovaná. Nemeňte to, iba ak skutočne viete čo robíte!';
$string['confightmleditor'] = 'Vyberte si, či chcete povoliť používanie zakomponovaného HTML textového editora alebo nie. Aj keď si vyberiete povoliť, tento editor sa objaví iba keď užívateľ používa kompatibilný prehliadač (IE 5.5 alebo novšie verzie). Užívatelia sa ale môžu rozhodnúť nepoužívať tento prehliadač.';
$string['configidnumber'] = 'Špecifické nastavenia či (a)Užívatelia nebudú požiadaní o zadanie ID čísla vôbec, (b)Užívatelia budú požiadaní o zadanie ID čísla, ale nemusia ho vyplniť, (c)Užívatelia budú požiadaní o zadanie ID čísla a musia ho vyplniť. Ak bude zadané ID číslo učívateľa, bude zobrazované v profile.';
$string['configintro'] = 'Na tejto strane môžete špecifikovať rôzne konfiguračné premenné, ktoré pomôžu Moodle správne spolupracovať s Vašim serverom. Veľmi sa s tým netrápte - východiskové nastavenia zvyčajne pracujú správne a vždy sa môžete k tejto stránke vrátiť a tieto nastavenia zmeniť.';
$string['configintroadmin'] = 'Na tejto stránke by ste mali nakonfigurovať Vaše hlavné konto pre administrátora, ktorý má plnú kontrolu nad celou stránkou. Dbajte na to, aby mal bezpečné užívateľské meno, heslo a tiež platnú e-mailovú adresu. Neskôr môžete vytvoriť viac administrátorských účtov.';
$string['configintrosite'] = 'Táto stránka vám umožňuje konfigurovať hlavnú stránku a meno tejto stránky. Neskôr to môžete kedykoľvek zmeniť cez link \'Site Settings\' na domovskej stránke. ';
$string['configintrotimezones'] = 'Táto stránka umožní vyhľadať nové informácie o svetových časových pásmach (spolu z informáciami o pravidlách zmeny letného a zimného času). Tieto miesta budú skontrolované v poradí: $a Táto procedúra je bezpečná a nepoškodí štandardnú inštaláciu.
Chcete aktualizovať vaše časové pásma teraz? ';
$string['configlang'] = 'Vyberte si východzí jazyk pre celú stránku. Užívatelia môžu neskôr toto nastavenie prepísať.';
$string['configlangcache'] = 'Ulož výber jazykov do cache. Ušetrí veľa pamäte a výkonu pri spracovávaní stránok. Pokiaľ toto zapnete, môže sa menu chvíľu (niekoľko minút) aktualizovať, pri pridaní či ubraní jazyka.';
$string['configlangdir'] = 'Pri väčšine jazykov sa píše zľava doprava, ale pri niektorých, napr.arabčina a hebrejčina, sa píše sprava doľava.';
$string['configlanglist'] = 'Nechajte túto voľbu prázdnu, ak chcete, aby si užívatelia mohli vybrať ľubovoľný jazyk z Vašej verzie Moodle. Tento zoznam môžete skrátiť, ak uvediete zoznam jazykov, oddelených čiarkou, napr.
sk,cz,en,es_es,fr,it.';
$string['configlangmenu'] = 'Vyberte si, či chcete zobraziť menu pre voľbu jazyka na www stránkach Moodle (domovská stránka, autorizačná stránka a pod.). To neovplyvní užívateľove možnosti nastavenia preferovaného jazyka v svojom vlastnom profile.';
$string['configlocale'] = 'Vyberte si miestne jazykové nastavenie - toto ovplyvní formát a jazyk údajov. Tieto miestne údaje musíte mať nainštalované vo Vašom operačnom systéme (napríklad en_US alebo es_ES). Ak neviete, čo si vybrať, nechajte to prázdne.';
$string['configloginhttps'] = 'Aktivovanie tejto voľby bude znamenať, že Moodle bude používať bezpečné https spojenie len pri autorizačnej stránke (pri prihlasovaní so systému)uvedením bezpečného prihlasovacieho mena. Následne sa vráti k normálnemu http protokolu URL pre všeobecnú rýchlosť. UPOZORNENIE: toto nastavenie vyžaduje, aby https protokol bol aktivovaný na web serveri - ak nie je, MALI BY STE ZAMKNÚŤ VAŠU STRÁNKU.';
$string['configloglifetime'] = 'Tu špecifikujte dĺžku časového intervalu, počas ktorého chcete zachovať záznamy o užívateľských aktivitách. Záznamy, ktoré sú staršie, sa automaticky vymažú. Je dobré uchovávať si záznamy tak dlho, ako je to možné, ale ak máte veľmi zaneprázdnený server a máte problémy s jeho rýchlosťou, potom si vyberte kratší čas pre uchovávanie záznamov.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Ak sa študenti dlhý čas neprihlásia, sú automaticky vyradení z kurzov. Tento parameter stanovuje tento časový limit.';
$string['configmaxbytes'] = 'Táto voľba špecifikuje maximálnu veľkosť načítavaných súborov na celej stránke. Toto nastavenie je limitované PHP nastavením upload_max_filesize a nastavením Apache LimitRequestBody. Nastavenie maxbytes ohraničuje rozsah veľkostí, z ktorých si môžete vybrať v každej úrovni kurzu alebo modulu.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Toto určuje čas, ktorý majú ľudia na upravovanie príspevkov do fóra, spätnej väzby do spisu atď. Zvyčajne je to 30 minút.';
$string['configmessaging'] = 'Má byť aktivovaný systém posielania správ medzi užívateľmi stránky?';
$string['confignoreplyaddress'] = 'Emaily sa niekedy posielajú v mene používateľa (napr. prispievanie do fór). Emailová adresa, ktorú tu špecifikujete, bude používaná ako adresa \'Od koho\' v prípade, ak prijímatelia nie sú schopní priamo odpovedať používateľovi (napr. keď si užívateľ vyberie zachovanie súkromnej adresy).';
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Ak sa uchovávajú záznamy o neúspešných pokusoch o prihlásenie do systému, môžu byť tieto odoslané emailom. Kto by si mal prezerať tieto oznámenia?';
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Ak sú aktíne oznámenia o neúspešných pokusoch o prihlásenie do systému, koľko takýchto prihlásení od jedného užívateľa alebo jednej IP adresy sa má zobrazovať v oznámeniach?';
$string['configopentogoogle'] = 'Ak aktivujete toto nastavenie, potom Google bude mať oprávnenie vstupu do Vašej stránky ako Hosť. Naviac, ľudia prichádzajúci na Vašu stránku z prostredia vyhľadávača Google, budú automaticky prihlasovaní ako Hostia. Majte prosím na vedomí, že takýto prístup môže byť realizovaný len do tých kurzov, ktoré povoľujú vstup hosťov. ';
$string['configpathtoclam'] = 'Cesta do Clam AV. Pravdepodobne niečo ako usr/bin/clamscan alebo /usr/bin/clamdscan. Túto cestu potrebujete, aby Clam AV fungoval správne.';
$string['configproxyhost'] = 'Ak tento <b>server</b> potrebuje používať server proxy (napríklad bránu firewall) pri prístupe na internet, tak tu uveďte hostiteľské meno a port. Ak nie, nechajte to prázdne.';
$string['configquarantinedir'] = 'Ak chcete, aby Clam AV presunul napadnuté súbory do karanténeho adresára, napíšte ho sem. Musí byť ale zobraziteľný web serverom. Ak túto voľbu nevyplníte alebo ak zadáte neexistuje alebo sa nedá zobraziť, budú napadnuté súbory vymazané. Nepridávajte koncové lomítko.';
$string['configrunclamonupload'] = 'Spustiť Clam AV pri načítavaní súboru? K tomu budete potrebovať nastaviť správnu cestu v pathtoclam. (Clam AV je voľne šíriteľný vírusový skener, ktorý si môžete stiahnuť na http://www.clamav.net/)';
$string['configsectioninterface'] = 'Rozhranie';
$string['configsectionmail'] = 'Pošta';
$string['configsectionmaintenance'] = 'Údržba';
$string['configsectionmisc'] = 'Rôzne';
$string['configsectionoperatingsystem'] = 'Operačný systém';
$string['configsectionpermissions'] = 'Práva';
$string['configsectionsecurity'] = 'Bezpečnosť';
$string['configsectionuser'] = 'Užívateľ';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle môže použiť dodatočné bezpečnostné opatrenia pri akceptovaní vstupov z web formulárov. Ak to umožníte, potom sa bude overovať premenná HTTP_REFERER, ktorú pošle browser a porovná sa s aktuálnou adresou formulára. Toto môže spôsobiť (vo veľmi zriedkavých prípadoch) problémy, napr. ak je užívateľ za firewallom, ktorý je nakonfigurovaný tak, že odstráni premennú HTTP_REFERER. Vtedy sa môže stať, že formulár vám \'stvrdne\'. Ak sa na to užívatelia sťažujú, môžete deaktivovať toto nastavenie. V tomto prípade sa však vystavujete väčším útokom zvonku (brute force password attacks).
Ak si nie ste istý, ponechajte túto voľbu nastavenú na \'Yes\'. ';
$string['configsessioncookie'] = 'Toto nastavenie upravuje meno cookie používaného v Moodle sedeniach(lekciách). Táto možnosť je voliteľná a užitočná v tom prípade, ak je spustená viac ako jedna kópia Moodle v rámci tej istej www stránky (aby ste sa vyhli popleteniu cookies).';
$string['configsessiontimeout'] = 'Ak sú ľudia pripojení na túto stránku dlho nečinní (bez sťahovania stránok), sú automaticky odpojení. Táto premenná určuje, aký dlhý by mal byť ten časový interval nečinnosti.';
$string['configshowblocksonmodpages'] = 'Niektoré moduly aktivít podporujú možnosť zobrazovania ako bloku na vašich stránkach. Pokiaľ túto voľbu zapnete, môžu učitelia pridávať nové bloky na okraj svojich stránok, inak rozhranie nebude zobrazovať túto možnosť.';
$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Všetci títo užívatelia stránky a učitelia budú v zozname účastníkov stránky. Komu by malo byť povolené prezeranie tohto zoznamu?';
$string['configsitepolicy'] = 'Ak máte definovanú podmienku, že všetci užívatelia musia vidieť a súhlasiť pred používaním tejto stránky, potom sem vložte danú URL adresu; v opačnom prípade túto voľbu nevypĺňajte. URL adresa môže byť nastavená v ktoromkoľvek mieste - jedno z najvhodnejších miest by bol súbor v súboroch stránky, napr. http://yoursite/file.php/1/policy.html ';
$string['configslasharguments'] = 'Súbory (obrázky atď.) sú prenášané prostredníctvom skriptu používajúceho značku \'lomítko\' (druhá možnosť vo výbere). Táto metóda umožňuje, aby boli súbory ľahšie zachytené na webových prehliadačoch, proxy serveroch atď. Nanešťastie, niektoré PHP servery túto metódu nepodporujú. Ak máte problémy pri zobrazovaní stiahnutých súborov alebo obrázkov (napr. obrázky užívateľa), nastavte tu prvú možnosť vo výbere.';
$string['configsmtphosts'] = 'Udajte plný názov jedného alebo viacerých SMTP serverov, ktoré má Moodle používať pri posielaní pošty (napríklad \'mail.a.com\' alebo \'mail.a.com;mail.b.com\'). Ak to neuvediete, Moodle použije postup posielania pošty podľa východzích nastavení.';
$string['configsmtpuser'] = 'Ak ste hore uviedli SMTP server a ten vyžaduje overovanie, uveďte tu užívateľské meno a heslo.';
$string['configteacherassignteachers'] = 'Môžu obyčajní učitelia prideliť iných učiteľov do toho kurzu, v ktorom vyučujú? Ak \'Nie\', potom iba tvorcovia kurzov a administrátori môžu prideľovať učiteľov ku kurzom.';
$string['configthemelist'] = 'Pokiaľ ponecháte toto pole prázdne, povolíte použitie ktorejkoľvek platnej témy. Pokiaľ chcete skrátiť výber tém, môžete určiť zoznam pomocou mien tém oddelených čiarkou. Napríklad: standard,orangewhite';
$string['configtimezone'] = 'Tu môžete nastaviť východzie časové pásmo. Toto je len východzie časové pásmo pre zobrazovanie dátumov - každý užívateľ toto môže prepísať nastavením svojho preferovaného zobrazovania dátumu v profile užívateľa. \'Čas servera\' na Moodle bude implicitne nastavený podľa operačného systému servera ale \'Čas servera\' v profile užívateľa bude nastavený podľa nastavenia časového pásma.';
$string['configunzip'] = 'Uveďte umiestnenie vášho unzip programu (iba Unix). Je to potrebné pre rozbalenie zozipovaných archívov na serveri. Ak túto voľbu nevyplníte, Moodle bude používať vlastný interný postup.';
$string['configvariables'] = 'Nastaviť premenné';
$string['configwarning'] = 'Postupujte veľmi opatrne pri zmenách týchto nastavení - nesprávne hodnoty môžu spôsobovať problémy.';
$string['configzip'] = 'Vpíšte cestu k vášmu zip programu (len pre UNIX, voliteľné). Pokiaľ je špecifikovaná, bude použitá pre tvorbu zip archívov na serveri. Pokiaľ ju ponecháte prázdnu, Moodle použije vlastné nástroje.';
$string['confirmation'] = 'Potvrdenie';
$string['cronwarning'] = '<a href=\"cron.php\" title=\"cron.php\">Skript pre údržbu cron.php?</a> nebol spustený najmenej 24 hodín.<br /><a href=\"../doc/?frame=install.html&#8834;=cron\" title=\"Dokumentácia o inštalácii cron.php\">Táto dokumentácia o inštalácii</a> vysvetľuje, ako tento proces môžete zautomatizovať.';
$string['edithelpdocs'] = 'Upraviť dokumenty pomoci';
$string['editstrings'] = 'Upraviť reťazce';
$string['filterall'] = 'Filtrovať všetky reťazce';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrovať prenášané súbory';
$string['helpadminseesall'] = 'Môžu si administrátori prezerať všetky udalosti kalendára, alebo len tie, ktoré sa ich týkajú? ';
$string['helpcalendarsettings'] = 'Konfigurovať viaceré apekty kalendára týkajúce sa dátumu/času v prostredí Moodle';
$string['helpforcetimezone'] = 'Môžete povoliť užívateľom, aby si individuálne zvolili ich vlastné časové pásmo alebo vnútiť časové pásmo pre každého.';
$string['helpsitemaintenance'] = 'Pre aktualizácie a ďalšiu údržbu';
$string['helpstartofweek'] = 'Ktorým dňom v týždni by sa mal začínať týždeň v kalendári?';
$string['helpupcominglookahead'] = 'Koľko dní dopredu sa má implicitne zobrazovať v kalendári pri prezeraní nadchádzajúcich udalostí? ';
$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Koľko nadchádzajúcich udalostí (maximum) sa má implicitne zobrazovať užívateľom?';
$string['helpweekenddays'] = 'Ktoré dni v týždni sú považované za \"víkend\", t.j. sú označené inou farbou?';
$string['importtimezones'] = 'Aktualizovať kompletný zoznam časových pásiem';
$string['importtimezonescount'] = '$a->count položiek importovaných z $a->source';
$string['importtimezonesfailed'] = 'Nebol nájdený zdroj (Zlé správy)';
$string['nodstpresetsexist'] = 'Podpora DST je deaktivovaná pre všetkých užívateľov, pretože nie sú definované žiadne DST prednastavenia. Ak chcete nejaké definovať, použite prosím tlačidlo dolu.';
$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Správa pri údržbe stránky (voliteľne)';
$string['sitemaintenance'] = 'Web stránky sa nachádzajú v režime údržby a v sôúčasnosti nie sú prístupné';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Režim údržby';
$string['sitemaintenanceoff'] = 'Režim údržby bol vypnutý a web stránka bude dalej bežať normálne';
$string['sitemaintenanceon'] = 'Vaša web stránka je v režime údržby (prihlásiť sa a používať web stránky môžu iba správci).';
$string['sitemaintenancewarning'] = 'Vaša web stránka je v režime údržby (prihlásiť sa a používať web stránky môžu iba správci). Pre návrat k normálnej prevádzke stránky <a href=\"maintenance.php\">vypnite režim údržby</a>.';
$string['therewereerrors'] = 'Vo Vašich údajoch boli nájdené nejaké chyby';
$string['timezoneforced'] = 'Toto je vnútené správcom web stránok';
$string['timezoneisforcedto'] = 'Vnútiť použitie pre všetkých používateľov';
$string['timezonenotforced'] = 'Užívateľ si môže vybrať vlastnú časovú zónu';
$string['upgradeforumread'] = 'Nová vlastnosť pridaná do Moodle 1.5 je sledovanie čítaných/nečítaných príspevkov do fór.<br />
Pre použitie tejto funkcie je potrebné <a href=\"$a\">aktualizovať tabuľky</a>.';
$string['upgradeforumreadinfo'] = 'Nová vlastnosť pridaná do Moodle 1.5 je sledovanie čítaných/nečítaných príspevkov do fór. Pre použitie tejto funkcie je potrebné aktualizovať tabuľky všetkymi informáciami pre sledovanie existujúcich príspevkov. Toto môže trvať podľa veľkosti Vašich web stránok až niekoľko hodín a môže to veľmi zatažiť váš databázový server. Napriek tomu bude vaša web stránka stále funkčná a užívatelia nebudú zasiahnutý. Keď tento proces naštartujete, musí byť dokončený (musíte ponechať okno prehliadača otvorené). Napriek tomu, pokiaľ tento proces zastavíte zatvorením okna, nemusíte sa báť, môžete ho naštartovať znovu.<br /><br />
Chcete naštartovať aktualizáciu teraz?';
$string['upgradelogs'] = 'Vaše staré záznamy musia byť aktualizované, aby bol systém plne funkčný.<a href=\"$a\" title=\"Viac informácií\">Viac informácií</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Nedávno boli prevedené nejaké zmeny týkajúce sa spôsobu, ako sú záznamy uchovávané. Aby ste si mohli prezerať všetky Vaše staré záznamy, musíte ich aktualizovať. Toto môže trvať dosť dlho (napr. niekoľko hodín - to záleží od Vašej stránky) a môže to dosť zaťažiť samotnú databázu u obsiahlejších stránok. Ak tento proces raz začnete, musíte ho aj dokončiť (nechajte otvorené okno v prehliadači). Neobávjte sa, Vaša stránka bude pre ostatných užívateľov fungovať bez problémov, pokým Vy budete aktualizovať záznamy. <br /><br />Chcete aktualizovať vaše záznamy teraz?';
$string['upgradesure'] = '<p>Vaše súbory v Moodle boli zmenené a Vy sa práve chystáte upgradovať Váš server na túto verziu:</p>
<p><b>$a</b></p>
<p>Ak to teraz začnete, už sa nemôžete vrátiť späť.</p>
<p>Ste si istý, že chcete upgradovať tento server na túto verziu?</p>';
$string['upgradingdata'] = 'Dáta sa aktualizujú';
$string['upgradinglogs'] = 'Záznamy sa aktualizujú';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.