Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
74 lines (64 sloc) 3.83 KB
<?PHP // $Id$
// assignment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
$string['allowresubmit'] = 'Povoli» opätovné odovzdanie zadania';
$string['assignmentdetails'] = 'Podrobnosti zadania';
$string['assignmentmail'] = '$a->teacher poslal komentár k Vami vypracovanému zadaniu \'$a->assignment\'
Nájdete ho pripojený k Vá¹mu vypracovanému zadaniu:
$a->url';
$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher poslal komentár k Vami vypracovanému zadaniu \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
Nájdete ho pripojený k Vá¹mu
<a href=\"$a->url\">vypracovanému zadaniu</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Názov zadania';
$string['assignmenttype'] = 'Typ zadania';
$string['availabledate'] = 'Dostupné od';
$string['comment'] = 'Komentár';
$string['commentinline'] = 'Vlo¾ený komentár';
$string['configmaxbytes'] = 'Maximálna veµkos» zadania pre v¹etky vypracované zadania na stránke ( s ohµadom na obmedzenia kurzu a ostatné miestne nastavenia)';
$string['description'] = 'Popis';
$string['duedate'] = 'Dátum, do ktorého treba zasla» vypracované zadanie';
$string['duedateno'] = 'Bez èasového obmedzenia na zasielanie vypracovaných zadaní';
$string['early'] = '$a vèas';
$string['editmysubmission'] = 'Upravi» moje zadanie';
$string['emailteachermail'] = '
$a->username aktualizoval zaslanie vypracovaného zadania pre \'$a->assignment\'
Je to dostupné tu:
$a->url';
$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username aktualizoval zaslanie vypracovaného zadania pre <i>\'$a->assignment\'</i><br /><br />. Je to <a href=\"$a->url\">dostupné na www stránke</a>.';
$string['emailteachers'] = 'Oboznámi» uèiteµov o zaslaní vypracovaného zadania prostredníctvom emailu';
$string['existingfiledeleted'] = 'Existujúci súbor bol vymazaný:$a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Nepodarilo sa aktualizova» odpoveï pre u¾ívateµa $a';
$string['feedback'] = 'Odpoveï';
$string['feedbackfromteacher'] = 'Odpoveï od $a';
$string['feedbackupdated'] = 'Odpoveï aktualizovaná pre $a µudí';
$string['late'] = '$a neskoro';
$string['maximumgrade'] = 'Maximálna známka';
$string['maximumsize'] = 'Maximálna veµkos»';
$string['modulename'] = 'Zadanie';
$string['modulenameplural'] = 'Zadania';
$string['newsubmissions'] = 'Zadania odovzdané';
$string['noassignments'] = 'Nie sú ¾iadne zadania';
$string['notgradedyet'] = 'E¹te neoznámkované';
$string['notsubmittedyet'] = 'E¹te neodovzdané';
$string['overwritewarning'] = 'Upozornenie: Opätovné predlo¾enie zadania NAHRADÍ predchádzajúcu verziu (pôvodné zadanie bude odstránené)';
$string['saveallfeedback'] = 'Ulo¾i» v¹etky moje odpovede';
$string['submission'] = 'Odovzdanie';
$string['submissionfeedback'] = 'Odpoveï na odovzdanú úlohu';
$string['submissions'] = 'Odovzdané zadania';
$string['submissionsaved'] = 'Va¹e zmeny boli ulo¾ené';
$string['submitassignment'] = 'Odovzdajte Va¹e zadanie prostredníctvom tohto formulára';
$string['submitted'] = 'Zadanie bolo odovzdané';
$string['typeoffline'] = 'Èinnos» offline ';
$string['typeonline'] = 'Online text';
$string['typeuploadsingle'] = 'Prenies» jeden súbor';
$string['uploadbadname'] = 'Tento názov súboru obsahuje zvlá¹tne znaky a nemô¾e by» prenesený';
$string['uploadedfiles'] = 'prená¹ané súbory';
$string['uploaderror'] = 'Poèas ukladania súboru na server sa vyskytla chyba';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'Súbor bol prenesený v poriadku, ale nedoká¾em aktualizova» Va¹e odovzdané zadanie!';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Prepáète, ale tento súbor je priveµký (limit je $a bytov)';
$string['uploadnofilefound'] = 'Súbor nebol nájdený. Urèite ste vybrali súbor na odovzdanie?';
$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' bol prenesený v poriadku, ale nie je záznam o odovzdaní zadania!';
$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' bol prenesený úspe¹ne';
$string['viewfeedback'] = 'Zobrazi» hodnotenie odovzdaného zadania';
$string['viewsubmissions'] = 'Zobrazi» $a odovzdaných zadaní';
$string['yoursubmission'] = 'Va¹e zadanie';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.