Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (3 sloc) 235 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Úprava komentáře </B></P>
<P>Stejně jako v ostatních položkách je povoleno krátké časové období, během kterého je možné text komentářů pozměnit. Před uplynutím tohoto období není komentář u hodnocení ukázán.
</P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.