Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

14 lines (10 sloc) 1.542 kB
<P ALIGN=CENTER><B>Známkování úloh pro spolužáky</B></P>
<P>Kvůli snazšímu známkovaní je úloha pro spolužáka rozdělena do několika &quot;částí&quot;, které jsou pak samostatně ohodnoceny. Každá část pokrývá určitý aspekt úlohy. Podle typu úlohy byste měli pro každou část
<OL>
<LI>1. Vložit známku kliknutím na příslušné tlačítko nebo výběrem příslušného čísla z nabídky v menu.
<LI>2. Do pole Zpětná vazba vložit vysvětlení, proč jste udělili právě tuto známku. Pokud považujete důvod za zřejmý, ponechte pole prázdné. Mějte však na paměti, že pokud vysvětlení chybí, vyučující si může prohlédnout Vaši úlohu a žádat vysvětlení pro udělenou známku.
</OL>
<P>V jiných typech úloh jste požádáni o to, rozhodnout, zda jsou různé položky přítomny nebo ne. V jiných jste požádáni o to, určit, které tvrzení nejlépe odpovídá pro odevzdanou úlohu. V obou případech hodnocení můžete známku podle svého uvážení do určité míry upravit.
<P> Do posledního pole okna můžete napsat obecný komentář k odevzdané úloze. Ten by měl vysvětlovat Vaše hodnocení. Měl by být zdvořilý a pokud možno konstruktivní. Vaše hodnocení bude zobrazeno studentovi, který je autorem úlohy.
<P>Máte omezené časové období - zhruba půl hodiny - během kterého si můžete rozmyslet své hodnocení a obodování nebo komentář změnit. Jakmile vyprší tato lhůta, je osoba, jejíž úlohu hodnotíte, vyrozuměna o hodnocení. V této fázi budete vidět své hodnocení ale nemůžete ho měnit.
</P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.