Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

41 lines (22 sloc) 6.6 KB
<P ALIGN=CENTER><B>Práce s workshopovými úlohami</B></P>
<p>Úloha pro workshop je komplikovanějąí neľ běľná úloha. Obsahuje řadu kroků a fází. Jsou to</p>
<ol>
<li><p><b>Zadání úkolu</b> Ohodnocení úkolu by mělo být rozděleno do několika ČÁSTÍ. Tím docílíme toho, ľe obodování úkolu bude méně nahodilé a poskytne studentovi rámec, podle kterého bude hodnotit. Je na učiteli, aby stanovil části pro hodnocení a vytvořil tak bodovací tabulku. (Podrobněji k tomuto tématu viz přísluąná strana)</p>
<p>Poté, co učitel stanoví částí pro hodnocení poskytne studentům obvykle malé mnoľství vzorových příkladů. Toto jsou cvičné příklady, na kterých se studenti učí hodnotit dříve, neľ se pustí do vlastních příkladů. Neľ učitel zadá úkol studentům, měl by vzorové příklady ohodnotit. Učitel tak získá vzorové „odpovědi“, které pouľije při posuzování vzorových příkladů (vytvořené v daląí fázi) ohodnocených studenty.</p>
<p>Učitel vzorové příklady samozřejmě poskytnout nemusí, pro některé úlohy to dokonce ani není vhodné.</p>
<li><p><b>Povolit studentům odevzdávání. </b> Úloha je nyní otevřena studentům. Pokud učitel vytvořil vzorové příklady, musí studenti ohodnotit určité mnoľství z nich (Počet ohodnocení je stanoven při tvorbě úkolu.) Jakmile studenti ohodnotí poľadovaný počet prací, mohou odevzdat své vlastní práce. V případě, ľe úloha nemá vzorové příklady, mohou studenti odevzdat své úkoly okamľitě.</p>
<p>Ponecháte-li úlohy ve fázi odevzdávání, odevzdané úlohy se shromáľdí. To je určitá výhoda, protoľe proces jejich přerozdělování ve dvou následujících fázích je pak jednoduąąí. Pokud je úloha postoupena z fáze &quot;Vytvoření&quot; přímo do fáze &quot;Povol odevzdání a ohodnocení úkolu&quot;(coľ je povoleno), bude větąí pravděpodobnost, ľe studenti, kteří odevzdají úkol brzy, budou hodnotit brzy odevzdané úkoly a studenti kteří odevzdají později, budou ohodnocovat později odevzdané úkoly. Přidáním určitého &quot;zpoľdění&quot; před tím, neľ začne hodnocení spoluľáky, tento problém do značné míry minimalizujeme.
<p>Jakmile student úlohu odevzdá, můľe učitel, je-li to zapotřebí, tuto úlohu ohodnotit.Toto hodnocení můľe být započítáno do studentova konečného počtu bodů. Tato ohodnocení probíhají ve fázi odevzdávání a ohodnocování úkolu. Za předpokladu, ľe ohodnocení učitelem proběhlo před výpočtem konečného hodnocení, mohou být tato hodnocení pouľita pro tento výpočet.</p>
<li><p><b>Povolit studentům odevzdávání úkolů a ohodnocování </b> Pokud úlohu mohou hodnotit spoluľáci, zobrazí se nyní studentům, kteříjiľ úlohy sami odevzdali, úlohy spoluľáků, aby je mohli ohodnotit. Studentům, kteří svou práci jeątě neodevzdali, je povoleno ji odevzdat (Ale <b>není</b> jim umoľněn přístup k pracím ostatních studentů). V této fázi probíhá zároveň odevzdávání, přeodevzdávání a hodnocení odevzdaných a přeodevzdaných úkolů. </p>
<p>Neľ se přejde do fáze hodnocení studenty, můľe učitel rozdělit odevzdávání úloh a jejich hodnocení spoluľáky do dvou samostatných etap a čekat, aľ vąichni studenti své práce odevzdají. V takovém případě tato fáze vůbec neproběhne a úloha pokračuje z fáze &quot;Povolit odevzdávání úkolů&quot; dofáze &quotPovolit ohodnocení&quot;. Učitel tak má moľnost stanovit termín pro odevzdání úkolu. Jakmile lhůta vyprąí, přesouvá se úloha do fáze &quot;Povolit ohodnocení&quot;.</p>
Pokud si vąak vyučující nepřeje takovéto rozliąení, potom tento úkol zůstane v této fázi.
Pokud vyučující povolí úkoly zárovň odevzdávat i hodnotit, měl by nastavit tzv. „Rovinu napříč dělením“ na hodnotu JEDNA, případně DVĚ, aby umoľnil hladké přidělování (podrobněji, viz Administrace). Musíme vąak mít na paměti, ľe toto bude mít za následek to, ľe některé odevzdané úkoly budou ohodnoceny více či méněkrát neľ větąina odevzdaných úkolů.</p>
<p>Jakmile student provede hodnocení, spoluľáci toto hodnocení uvidí. Student, který odevzdal úkol můľe komentovat ohodnocení, pokud byla tato moľnost pro úkol nastavena. Vyučující můľe podle potřeby hodnocení studenty obodovat a tento mezisoučet pouľit pro výpočet konečného počtu bodů (coľ je v mnoha případech zbytečné, viz Výpočet konečného počtu bodů).</p>
<li><p><b>Povolit hodnocení studenty</b> V této fázi hodnocení studenty pokračuje, ale studentům není dovoleno odevzdávat úkoly ani je přeodevzdávat. Studentům, kteří neodevzdali úlohu se dozví, ľe odevzdávat úlohy jiľ nelze a <b>nejsou<b/> jim pro ohodnocení zpřístupněny ľádné úkoly spoluľáků.</p>
<p>Vyučující můľe i nadále dále bodovat hodnocení studentů a tyto body pouľít pro získání konečného počtu bodů studentů (to vąak v mnoha případech není nutné, viz. daląí fáze.</p>
<li><p><b>Výpočet konečného počtu bodů</b> Po uplynutí lhůty pro odevzdání přesouvá učitel úlohu do fáze, ve které studenti jiľ hodnotit nemohou. Učitel má moľnost dokončit hodnocení vzorových příkladů odevzdaných studenty. Můľe také obodovat hodnocení spoluľáků spoluľáky.<b>Není<b/> to vąak nezbytné. Byla-li kaľdá odevzdaná úloha hodnocena dostatečným počtem studentů &quot;bodovací výkon&quot; kaľdého studenta můľe být zjiątěna z poměrného počtu bodů. </p>
<p>Jakmile je bodování skončeno, učitel vypočítá konečný počet bodů kaľdého studenta. Tento konečný počet bodů se typicky skládá ze tří částí – hodnocení práce vyučujícím, průměrného počtu bodů získaných od spoluľáků a bodovacího výkonu studenta. Poslední část můľe zahrnovat průměrný „počet bodů za sebehodnocení“; ty jsou uděleny vyučujícím za komentář studenta. Neľ vypočte výsledný počet bodů, přidělí učitel těmto třem částem "váhu".</p>
<li><p><b>Zobrazení konečného počtu bodů</b>V poslední fázi úlohy uvidí studenti svůj konečný počet bodů, který jim byl udělen. Vyučující se můľe, pokud je to nutné, vrátit do zpět raných fází úlohy a provést určité úpravy, např. váhy pro výpočet konečného počtu bodů. Takto upravené obodování se pak zobrazí studentům.</p>
<p>Studentům (i vyučujícímu) se zobrazí i &quot;Ligová tabulka&quot; úloh odevzdaných studenty. Ty jsou seřazeny podle počtu bodů, nejlepąí úloha jako první. Počet bodů udělených odevzdanému úkolu zde představuje kombinace bodů od učitele a průměrného počtu bodů od studentů (pokud jsou k dispozici). Váha jednotlivých částí je stejná jako v předchozí fázi.</p>
</ol>
<p>V kaľdé fázi úkolu můľe vyučující otevřít stránku „Administrativa“. Ta ukazuje aktuální stav úlohy. Obsahuje vzorové příklady poskytnuté vyučujícím (pokud nějaké jsou), hodnocení od studentů (příkladů od učitele, vlastních prací a prací odevzdaných jinými studenty) a úkoly odevzdané studenty. Učitel můľe pomocí této stránky hodnotit a přehodnocovat odevzdané úkoly, bodovat a přeobodovávat hodnocení, mazat odevzdané úkoly, hodnotit a sledovat dění kolem úlohy.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.