Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (4 sloc) 705 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Počet hodnocení úkolů odevzdaných studenty </B></P>
<P>Toto číslo určuje, zda jsou studenti žádáni, aby hodnotili práce svých spolužáků. Pokud toto číslo není nula, pak je každému studentovi nabídnut tento počet prací ostatních studentů. Po hodnocení si autor práce může prohlédnout komentáře a případně počet bodů udělený spolužáky. (Proces hodnocení spolužáků může být opakován v závislosti na nastavení volby
&quot;Odsouhlasené hodnocení&quot; ). Učitel může rovněž tato hodnocení v případě potřeby obodovat a tyto body mohou být použity při výpočtu konečných známek. Studentovi jsou ukázány učitelovy komentáře a počet bodů pro každé z jeho hodnocení, jsou-li k dispozici.
</P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.