Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

5 lines (3 sloc) 0.726 kb
<P ALIGN=CENTER><B>Počet ohodnocení vzorových příkladů učitele </B></P>
<P>Toto číslo definuje, zda jsou studenti požádáni o ohodnocení jakéhokoliv vzorového příkladu dříve, než odevzdají svou vlastní práci. Pokud je toto číslo větší než nula, musí každý student ohodnotit právě tento počet vzorových úkolů. Studenti nemohou odevzdávat své vlastní úlohy dříve než učitel učiní toto ohodnocení. Pokud chce, může učitel obodovat tato ohodnocení a použít tyto body pro závěrečné obodování studentů. Jakýkoliv komentář učitele týkající se tohoto ohodnocování je zpřístupněn studentovi, ale učitelovy &quot;body za sebehodnocení&quot; jsou zpřístupněny studentovi až po uplynutí lhůty pro odevzdání úkolů.
</P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.