Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
7 lines (4 sloc) 870 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Počet komentářů, prvků, #@Bands@#, kritérií nebo rubrik</B></P>
<P>Toto číslo určuje, kolik položek bude použito při hodnocení. V závislosti na zvolené strategii hodnocení udává toto číslo počet komentářů, prvků hodnocení, #@bands@#, kritérií nebo počet kritérií v souboru. Úkol mívá obvykle od 5 do 15 položek hodnocení, přičemž jejich počet závisí na rozsahu a obtížnosti úkolu.</p>
<p>Během první fáze tvorby cvičení můžete toto číslo nastavovat libovolně. Zvýšení čísla vytvoří nové prázdné položky ve formuláři hodnocení. Snížení čísla ubere příslušný počet položek od konce formuláře.</p>
<P>Všechny položky hodnocení mají pole s obecným komentářem. Pro úkoly typu "nebodováno" určuje tato hodnota počet polí pro dodatečné komentáře. Pokud nastavíte nulovou hodnotu, bude mít položka hodnocení pouze jediné pole pro obecný komentář.</P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.