Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

16 lines (7 sloc) 530 Bytes
<p align="center"><b>Onderwerp/week beschrijving</b></p>
<p>Een onderwerpbeschrijving is een korte tekst die de leerlingen voorbereidt op de activiteiten
binnen dit onderwerp (of week).</p>
<p>De beschrijving zou erg kort moeten zijn, zodat de pagina met de vakkenlijst niet te lang wordt.</p>
<p>Als je vindt dat je meer wil schrijven dan een tweetal zinnen, overweeg dan om een bron
aan dit onderwerp toe te voegen. (de eerste activiteit zou bijvoorbeeld een pagina kunnen
zijn die heet <b>Over dit onderwerp</b>).</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.