Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

155 lines (150 sloc) 7.432 kb
<?PHP // $Id$
// forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
$string['addanewdiscussion'] = 'äåñó ðåùà çãù ìãéåï';
$string['addanewtopic'] = 'äåñó ðåùà çãù';
$string['allforums'] = 'ëì äôåøåîéí';
$string['allowchoice'] = 'àôùø ìëåìí ìáçåø';
$string['allowdiscussions'] = 'äàí $a éëåì ìùìåç äåãòåú ìôåøåí æä?';
$string['allowratings'] = 'äàí ìàôùø ãøåâ äåãòåú?';
$string['allowsdiscussions'] = 'ôåøåí æä îàôùø ìëì îùúúó ìôúåç ãéåï àçã áìáã.';
$string['anyfile'] = 'ëì ÷åáõ';
$string['attachment'] = '÷åáõ îöåøó';
$string['bynameondate'] = 'ôåøñí òì éãé $a->name áúàøéê $a->date';
$string['configcleanreadtime'] = 'äùòä áéåí áä éù ìîçå÷ äåãòåú éùðåú îèáìú \"ð÷øàå\".';
$string['couldnotupdate'] = 'òãëåï ääåãòä ùìê ðëùì ò÷á áòéä ìà îæåää';
$string['delete'] = 'îç÷';
$string['deleteddiscussion'] = 'ãéåï æä ðîç÷';
$string['deletedpost'] = 'äåãòä æå ðîç÷ä';
$string['deletesure'] = 'äàí àúä áèåç ùàúä øåöä ìîçå÷ äåãòä æå?';
$string['digestmailheader'] = 'æäå î÷áõ ääåãòåú äéåîé ùìê îôåøåîé äàúø $a->sitename. àúä éëåì ìùðåú àú äòãôåú äãåà\"ì ùìê áãó $a->userprefs.';
$string['digestmailprefs'] = 'ôøåôéì äîùúîù ùìê';
$string['digestmailsubject'] = '$a: î÷áõ äåãòåú';
$string['digestsentusers'] = 'î÷áõ äãåà\"ì ðùìç áäöìçä ì $a îùúîùéí.';
$string['discussion'] = 'ãéåï';
$string['discussionmoved'] = 'ãéåï æä äåòáø ì\'$a\'.';
$string['discussionname'] = 'ùí äãéåï';
$string['discussions'] = 'ãéåðéí';
$string['discussionsstartedby'] = 'ãéåðéí ùðôúçå òì éãé $a';
$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'ãéåðéí ùðôúçå ìàçøåðä òì éãé $a';
$string['discussthistopic'] = 'äâá ìðåùà æä';
$string['eachuserforum'] = 'ëì àçã ôåúç ãéåï àçã áìáã';
$string['edit'] = 'òøåê';
$string['editedby'] = 'ðòøê òì éãé $a->name - $a->date';
$string['editing'] = 'òøéëä';
$string['emptymessage'] = 'ääåãòä ùìê àéðä ú÷éðä. éúëï åääåãòä øé÷ä, àå ùä÷åáõ äîöåøó âãåì îãé. äùéðåééí ùìê ìà ðùîøå.';
$string['everyonecanchoose'] = 'ëåìí éëåìéí ìáçåø ìäøùí ìôåøåí æä';
$string['everyoneissubscribed'] = 'ëåìí îðåééí ìôåøåí æä';
$string['existingsubscribers'] = 'îðåééí ÷ééîéí';
$string['forcesubscribe'] = 'àìõ àú ëåìí ìäøùí ëîðåééí';
$string['forcesubscribeq'] = 'äàí ìàìõ àú ëåìí ìäøùí ëîðåééí?';
$string['forum'] = 'ôåøåí';
$string['forumintro'] = 'äöâú äôåøåí';
$string['forumname'] = 'ùí äôåøåí';
$string['forumposts'] = 'äåãòåú äôåøåí';
$string['forums'] = 'ôåøåîéí';
$string['forumtype'] = 'ñåâ äôåøåí';
$string['generalforum'] = 'ôåøåí øâéì ìùéîåù ëììé';
$string['generalforums'] = 'ôåøåîéí ëììééí';
$string['inforum'] = 'á$a';
$string['intronews'] = 'çãùåú ëììéåú åäåãòåú';
$string['introsocial'] = 'ôåøåí ôúåç ìãéåï áëì ðåùà ùäåà';
$string['introteacher'] = 'ôåøåí ìãéåðéí åäòøåú áéï îåøéí áìáã';
$string['lastpost'] = 'äåãòä àçøåðä';
$string['learningforums'] = 'ôåøåîé ìîéãä';
$string['markread'] = 'ñîï ëð÷øà';
$string['markunread'] = 'ñîï ëìà-ð÷øà';
$string['maxattachmentsize'] = 'âåãì îéøáé ì÷åáõ îöåøó';
$string['maxtimehaspassed'] = 'öø ìé, îùê äæîï äîéøáé ìòøéëú äåãòä æå ($a) çìó!';
$string['message'] = 'äåãòä';
$string['modeflatnewestfirst'] = 'äöâ úâåáåú áöåøä ùèåçä, äçãùåú áéåúø áäúçìä';
$string['modeflatoldestfirst'] = 'äöâ úâåáåú áöåøä ùèåçä, äéùðåú áéåúø áäúçìä';
$string['modenested'] = 'äöâ úâåáåú áàåôï î÷åðï';
$string['modethreaded'] = 'äöâ úâåáåú áôúéìéí';
$string['modulename'] = 'ôåøåí';
$string['modulenameplural'] = 'ôåøåîéí';
$string['more'] = 'òåã';
$string['movethisdiscussionto'] = 'äòáø ãéåï æä ì...';
$string['namenews'] = 'ôåøåí çãùåú';
$string['namesocial'] = 'ôåøåí ÷äéìúé';
$string['nameteacher'] = 'ôåøåí îåøéí';
$string['newforumposts'] = 'äåãòåú çãùåú áôåøåîéí';
$string['nodiscussions'] = 'òãééï àéï ðåùàé ãéåðéí áôåøåí æä';
$string['noguestpost'] = 'öø ìé, àåøçéí àéðí îåøùéí ìùìåç äåãòåú';
$string['noguestsubscribe'] = 'öø ìé, àåøçéí àéðí îåøùéí ìäøùí ì÷áìú äåãòåú áôåøåí áãåà\"ì ';
$string['nomorepostscontaining'] = 'ìà ðîöàå òåã äåãòåú äîëéìåú àú \'$a\'';
$string['nonews'] = 'òãééï ìà ðùìçå çãùåú';
$string['noposts'] = 'àéï äåãòåú';
$string['nopostscontaining'] = 'ìà ðîöàå äåãòåú äîëéìåú àú \'$a\'';
$string['nosubscribers'] = 'òãééï àéï îðåééí ìôåøåí æä';
$string['notingroup'] = 'öø ìé, àê òìéê ìäéåú çì÷ î÷áåöä ëãé ìöôåú áôåøåí æä.';
$string['nownotsubscribed'] = '$a->name ìà é÷áì òãëåðéí îäôåøåí \'$a->forum\' áãåà\"ì.';
$string['nowsubscribed'] = '$a->name é÷áì òãëåðéí îäôåøåí \'$a->forum\' áãåà\"ì.';
$string['numposts'] = '$a äåãòåú';
$string['olderdiscussions'] = 'ãéåðéí éùðéí éåúø';
$string['oldertopics'] = 'ãéåðéí éùðéí éåúø';
$string['openmode0'] = 'ììà ãéåðéí, ììà úâåáåú';
$string['openmode1'] = 'ììà ãéåðéí, àåìí úâåáåú îåúøåú';
$string['openmode2'] = 'ãéåðéí åúâåáåú îåúøéí';
$string['parent'] = 'äöâ äåøä';
$string['parentofthispost'] = 'äöâ àú ääåøä ùì äåãòä æå';
$string['postadded'] = '<p>äåãòúê ðåñôä.</p>
<p>úåê $ äã÷åú äáàåú úåëì ìòøåê àú äåãòúê àí úøöä ìáöò ùéðåééí.</p>';
$string['postincontext'] = 'öôä áäåãòä æå áä÷ùø ùìä';
$string['postmailinfo'] = 'æäå äòú÷ ùì äåãòä ùôåøñîä áàúø $a.
ìäåñôú úâåáä ãøê äàúø, àðà ìçõ òì ÷éùåø æä:';
$string['postrating1'] = 'ìøåá éãò ðôøã';
$string['postrating2'] = 'éãò î÷åùø åðôøã';
$string['postrating3'] = 'ìøåá éãò î÷åùø';
$string['posts'] = 'äåãòåú';
$string['posttoforum'] = 'ùìç äåãòä ìôåøåí';
$string['postupdated'] = 'ääåãòä ùìê òåãëðä';
$string['potentialsubscribers'] = 'îðåééí àôùøééí';
$string['processingdigest'] = 'îëéï àú î÷áõ äãåà\"ì ìîùúîù $a';
$string['prune'] = 'ôöì';
$string['rate'] = 'ãøâ';
$string['rating'] = 'ãøåâ';
$string['ratingeveryone'] = 'ëåìí éëåìéí ìãøâ äåãòåú';
$string['ratingno'] = 'ììà ãøåâéí';
$string['ratingonlyteachers'] = 'ø÷ $a éëåì ìãøâ äåãòåú';
$string['ratingpublic'] = '$a éëåì ìøàåú àú äãøåâéí ùì ëåìí';
$string['ratingpublicnot'] = '$a éëåì ìøàåú ø÷ àú äãøåâéí ùì òöîå';
$string['ratings'] = 'ãøåâéí';
$string['ratingssaved'] = 'äãøåâéí ðùîøå';
$string['ratingsuse'] = 'äùúîù áãøåâéí';
$string['re'] = 'úùåáä ì:';
$string['readtherest'] = '÷øéàú ùàø äãéåï';
$string['replies'] = 'úâåáåú';
$string['repliesmany'] = '$a úâåáåú ìäåãòä';
$string['repliesone'] = '$a úâåáä ìäåãòä';
$string['reply'] = 'úâåáä';
$string['replyforum'] = 'úâåáä ìôåøåí';
$string['search'] = 'çéôåù';
$string['searchforums'] = 'çéôåù áôåøåîéí';
$string['searcholderposts'] = 'çéôåù áäåãòåú éùðåú...';
$string['searchresults'] = 'úåöàåú äçéôåù';
$string['singleforum'] = 'ãéåï ôùåè àçã';
$string['startedby'] = 'ôåúç äãéåï';
$string['subject'] = 'ðåùà';
$string['subscribe'] = 'äøùí ìôåøåí æä';
$string['subscribeall'] = 'øùåí àú ëåìí ìôåøåí æä';
$string['subscribed'] = 'îðåé';
$string['subscribenone'] = 'áèì àú äîðåé ùì ëåìí ìôåøåí æä';
$string['subscribers'] = 'îðåééí';
$string['subscribersto'] = 'îðåééí ì\'$a\'';
$string['subscribestart'] = 'ùìç ìé äòú÷éí áãåàø äàì÷èøåðé ùì äåãòåú áôåøåí æä';
$string['subscribestop'] = 'àðé ìà øåöä äòú÷éí áãåàø àì÷èøåðé ùì äåãòåú áôåøåí æä';
$string['subscription'] = 'îðåé';
$string['subscriptions'] = 'îðåééí';
$string['unread'] = 'ìà ð÷øà';
$string['unreadposts'] = 'äåãòåú ùìà ð÷øàå';
$string['unreadpostsnumber'] = '$a äåãòåú ùìà ð÷øàå';
$string['unreadpostsone'] = 'äåãòá àçú ùìà ð÷øàä';
$string['unsubscribe'] = 'áèì àú äîðåé ìôåøåí æä';
$string['unsubscribed'] = 'äîðåé áåèì';
$string['unsubscribeshort'] = 'áéèåì îðåé';
$string['yesforever'] = 'ëï, ìúîéã';
$string['yesinitially'] = 'ëï, áäúçìä';
$string['youratedthis'] = 'àúä ãøâú äåãòä æå';
$string['yournewtopic'] = 'äãéåï äçãù ùìê';
$string['yourreply'] = 'äúâåáä ùìê';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.