Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

135 lines (111 sloc) 11.325 kB
<p align=center><b>Importeren van "GIFT" bestandsopmaak</b></p>
<p>GIFT is het meest begrijpelijke importformaat voor het importeren van testen vanuit tekstbestanden
in Moodle. Het ondersteunt multiple choice, waar/onwaar, kort antwoord en numerieke vragen en eveneens het invoeren van
een _______ voor het gatentekstformaat. Verschillende types vragen kunnen gemengd worden in een enkel tekstbestand
en de opmaak ondersteunt ook commentaar, namen voor de vragen, feedback en gewogen cijfers.</p>
<h3>Soorten vragen</h3>
<p><u>Multiple Choice:</u><br />
Voor multiple choice questions worden foute antwoorden voorafgegaan door een tilde (~) en het juiste antwoord
wordt voorafgegaan door een gelijkheidsteken (=).</p>
<pre> Wie is begraven in de tombe van Grant?{~Grant ~Jefferson =niemand}</pre>
<p>Het <b>Gatentekst</b> formaat voegt automatisch een invullijn toe (zoals deze _____) in het midden van
de zin. Om het Gatentekstformaat te gebruiken plaats je de antwoorden op de plaats waar in de zin je de lijn
wil laten verschijnen.</p>
<pre> Grant is {~begraven =ter aarde besteld ~leeft} in Grant's tombe.</pre>
<p>Als de antwoorden vóór het leesteken van het einde van de zin komen, dan zal er een invullijntje ingevoegd
worden voor het &quot;Gatentekst&quot; formaat. Alle vraagtypes kunnen als gatentekst geschreven worden.
</p>
<p>Er moet een blanco regel ingevoegd worden (tweemaal op enter drukken) om de vragen te scheiden. Voor alle
duidelijkheid: antwoorden kunnen geschreven worden op verschillende regels en zelfs met inspringen. Bijvoorbeeld:</p>
<pre> Het Amerikaanse Thanksgiving wordt gevierd op de {
~tweede
~derde
=vierde
} donderdag van November.
Van welk land kwamen de Japanse tekens oorspronkelijk? {
~India
=China
~Korea
~Egypte}</pre>
<p><u>Kort antwoord:</u><br /> Antwoorden in het Kort Antwoord vragentype worden allemaal voorafgegaan door een
gelijkheidstekens (=), dat aanduidt dat alle gegeven antwoorden juist zijn. De antwoorden moeten geen tilde bevatten.</p>
<pre> Wie is begraven in de tombe van Grant?{=niemand =niets}
Twee plus twee is {=vier =4}.</pre>
<p>Als er slechts <u>één</u> juist antwoord is, dan mag het geschreven worden zonder gelijkheidsteken, zolang
het maar niet verward kan worden met Waar/Onwaar.
<p><u>Waar/Onwaar:</u><br />
Bij dit vraag-type geeft het antwoord aan of een stelling waar of onwaar is. Het antwoord moet geschreven worden als {TRUE} of {FALSE}, of afgekort als {T} of {F}.</p>
<pre> Grant is begraven in de tombe van Grant.{F}
De zon komt op in het oosten.{T}</pre>
<p><u>Numeriek:</u><br>
Het antwoordgedeelte voor numerieke vragen moet beginnen met een spoorwegteken (#). Numerieke antwoorden kunnen een foutenmarge bevatten, die onmiddellijk achter het juiste antwoord geschreven wordt, gescheiden door een komma. Als het juiste voorbeeld bijvoorbeeld ligt tussen de 1.5 en 2.5, dan schrijf je het als volgt <u>{#2:0.5}</u>. Dit geeft aan dat 2 met een foutenmarge van 0.5 juist is (het bereik van 1.5 tot 2.5). Als er geen foutenmarge gespecifieerd wordt, dan wordt er vanuitgegaan dat die 0 is.<br><I>Nota van de vertaler: let op het gebruik van de komma -> als wiskundig teken moet een punt (.) gebruikt worden.</I></p>
<pre> In welk jaar is Ulysses S. Grant geboren? {#1822}
Welke waarde heeft het getal pi (tot 3 plaatsen na de komma)? {#3.1415:0.0005}.</pre>
<p>Optioneel kunnen numerieke antwoorden geschreven worden als een span op volgende manier {#<i>MinimumValue</i>..<i>MaximumValue</i>}.</p>
<pre> Welke waarde heeft het getal pi (tot 3 plaatsen na de komma)?{#3.141..3.142}.</pre>
<p>De grafische interface van Moodle's ondersteund meerdere numerieke antwoorden per vraag niet, maar de code van Moodle kan het aan en GIFT ook. Die kan gebruikt worden om meerdere antwoorden op numerieke vragen in te geven en kan bijzonder nuttig zijn in combinatie met procentueel gewogen cijfers. Als meerdere antwoorden gebruikt worden, moeten zij gescheiden worden door een gelijkheidsteken, zoals korte antwoordvragen.</p>
<pre> Wanneer is Ulysses S. Grant geboren? {#
=1822:0
=%50%1822:2}</pre>
<p>Omdat Moodle's grafische gebruikersinterface geen meerdere antwoorden voor numerieke vragen ondersteund, is er geen enkele manier om ze te bekijken en te bewerken via Moodle. De enige manier om iets aan de numerieke vraag te veranderen is door ze te verwijderen en ze opnieuw te importeren (of iets te gebruken als phpMyadmin, rechtstreeks in de databank).</p>
<h3>OPTIES</h3>
<p>Bijkomend bij deze basis vraagtypes, geeft deze filter je volgende extra mogelijkheden: inline commentaar, vragennamen, feedback en procentuele antwoordweging.</p>
<p><u>Inline Commentaar:</u><br />
Commentaren die niet geïmporteerd zullen worden in Moodle kunnen mee opgenomen worden in het tekstbestand. Dit kan gebruikt worden om indelingen te maken of meer informatie over de vragen te geven. Alle lijnen die beginnen met een dubbele backslash (spaties en tabs niet meegerekend) zullen genegeerd worden door de filter.
<pre> // ondertitel: Numeriekvraag volgt
Hoeveel is 2 plus 2? {#4}</pre>
<p><u>Vraag naam:</u><br /> De naam van een vraag kan ingegeven worden door die vooraan te zetten en in te sluiten door dubbele dubbelpunten.</p>
<pre> ::Kanji Origins::Uit welk land zijn Japanse tekens oorspronkelijk afkomstig? {=China}
::Thanksgiving Date::De Amerikaanse feestdag Thanksgiving wordt gevierd op de {~tweede ~derde =vierde} donderdag van november.</pre>
<p>Als er geen vraagnaam gegeven wordt, dan wordt standaard de hele vraag gebruikt als vraagnaam.</p>
<p><u>Feedback:</u><br /> Feedback kan voor elk anwoord ingegeven worden door het na het antwoord te plaatsen, gescheiden door een spoorwegteken.</p>
<pre> Wat is het antwoord voor deze meerkeuzevraag?{
~fout antwoord#feedback voor dit fout antwoord
~nog een fout antwoord#feedback voor dit fout antwoord
=juist antwoord#Heel goed!}
Wie is er begraven in de tombe van Grant?{
=niemand#schitterend antwoord!
=helemaal niemand#schitterend antwoord!}
Grant is begraven in Grant's tomb.{FALSE#Niemand is begraven in Grant's tombe.}</pre>
<p>Voor Multiple Choice vragen wordt feedback alleen getoond voor het antwoord dat de leerling gekozen heeft. Voor kort antwoordvragen wordt feedback alleen getoond als de leerling het juiste antwoord gegeven heeft. Voor waar/onwaarvragen wordt de feedback zo bewaard dat hij getoond wordt als de vraag fout beantwoord wordt. Zo zou in het bovenstaande voorbeeld de leerling alleen feedback te zien krijgen als hij Waar als antwoord gekozen zou hebben.</p>
<p><u>Procentele weging:</u><br />
Procentuele weging is beschikbaar voor multiple choice en voor kort antwoord vragen. De weging voor een antwoord kan ingegeven worden door onmiddellijk na de tilde (voor multiple choice) of het gelijkheidsteken (voor kort antwoord) het gewenste percentage te plaatsen, ingesloten door procenttekens (bijvoorbeeld %50% ). Deze optie kan gecombineerd worden met feedback.</p>
<pre> Moeilijke vraag.{~fout antwoord ~%50%antwoord op de helft van de punten =volledig juist antwoord}
::De stad van Jezus::Jesus was van {
~Jerusalem#Dit was een belangrijke stad, maar het foute antwoord.
~%25%Bethlehem#Daar is hij geboren, maar niet opgegroeid.
~%50%Galilee#Je moet nauwkeuriger zijn.
=Nazareth#Ja, dat is juist!}.
::De stad van Jezus::Jesus was van {
=Nazareth#Ja, dat is juist!
=%75%Nazereth#Juist, maar fout geschreven.
=%25%Bethlehem#Hij was daar geboren, maar niet opgegroeid}</pre>
<p>Merk op dat de laatste twee voorbeelden nagenoeg dezelfde vragen zijn, eerst als multiple choice, dam als kort antwoord.</p>
<p><small>Note that it is possible to specify percentage answer weights that are NOT available through the browser interface. Such answer-weights will calculate correctly (according to the value assigned when imported), and will appear normal to students taking the test. But such answer-weights will not display correctly to teachers when editing them through Moodle's Edit Question interface. The pull-down menu only allows certain fixed values, and if the answer-weight does not exactly match one of those predetermined values, then it will not display correctly. If you edit such a question through the browser interface, the answer weight will change to that displayed.</small></p>
<p><u>MMeerdere antwoorden mogelijk:</u><br />
De meerdere antwoorden mogelijk-optie wordt gebruikt voor multiple choice vragen wanneer twee of meer antwoorden gekozen moeten worden om alle punten te krijgen. De meerdere antwoorden mogelijk-optie wordt ingescakeld door een even grote deelwaarde toe te kennen aan meerdere antwoorden, terwijl geen enkel antwoord het maximumcijfer oplevert.</p>
<pre> Welke twee mensen liggen in de tombe van Grant? {
~Niemand
~%50%Grant
~%50%Grant's vrouw
~Grant's vader }</pre>
<p>Merk op dat er in geen enkel antwoord een gelijkheidsteken (=) voorkomt en dat de som van de procenten niet hoger dan 100% mag liggen, anders geeft Moodle een foutmelding. Om te vermijden dat leerlingen 100% halen door gewoon alle anwoorden aan te vinken, kun je best een negatieve weging toekennen aan de foute antwoorden.</p>
<pre> WElke twee mensen liggen er begraven in Gran's tombe? {
~%-50%Niemand
~%50%Grant
~%50%Grant's vrouw
~%-50%Grant's vader }</pre>
<p><u>Andere opties:</u><br />
Andere opties zijn mogelijk door het bewerken van de import filter <b>gift/format.php</b>. </p>
<p>Kort antwoordvragen kunnen hoofdlettergevoelig gemaakt worden door &quot;0&quot; te veranderern naar &quot;1&quot; in de volgende lijn:<br />
<tt>$question-&gt;usecase = 0; // Ignore case</tt></p>
<p></p>
<h3>PROBLEEMOPLOSSING EN HELP</h3>
<p>De tekstcodering van je tekstbestand moet hetzelfde zijn als die van je Moodleinstallatie.</p>
<p>Een voorbeeldbestand met vragen kun je vinden op <a href="../../../../mod/quiz/format/gift/examples.txt">gift/examples.txt</a>.</p>
<p>Voor vragen over deze filter, of als je fouten zou vinden, post deze dan in het Quiz module forum op Moodle.org.</p>
<p></p>
<h3>KREDIETEN</h3>
<p>Deze filter is geschreven door de samenwerking van vele leden van de Moodlegemeenschap. Het was oorspronkelijk
gebaseerd op de filter van Gatentekst, die code van Martin Dougiamas, Thomas Robb en anderen bevat. Paul Tsuchido Shew schreef deze filter in December 2003 met daarin suggesties van de gemeenschap voor een meer robuust vragenformaat. De naam is samengesteld als een acroniem voor &quot;General Import Format Technology&quot; of iets dat er op lijkt, maar het is te lang voor een eenvoudige filter zoals dit, daarom gewoon GIFT.</p>
<p><small>GIFT documentatie door Paul Tsuchido Shew, 10 Jan 2004.</small></p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.