Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6 lines (6 sloc) 0.726 kB
<p align="center"><b>Aangehegte stukke saam met pos op 'n forum</b></p>
<p>Jy kan 'n lêer aanheg by enige posstuk in die forum. Die lêer word op die bediener saam met jou pos gestoor.</p>
<p>Gebruik dit om 'n foto te wys of 'n Word dokument.</p>
<p>Die lêer kan van enige tipe wees, dit word aanbeveel dat jy die lêer 'n naam gee wat eindig met die standaard drie letter agtervoegsel, .doc vir 'n Word dokument, .jpg of .png vir 'n prent, ens. Dit sal dit makliker maak vir ander mense om jou aangehegte stukke te sien in hulle "browsers".</p>
<p>As jy pos redigeer en 'n nuwe lêer aanheg, sal dit die vorige lêer vervang.</p>
<p>As jy pos redigeer en jy sit nie 'n nuwe lêer by nie, sal die oorspronklike lêer gehou word.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.