Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
8 lines (5 sloc) 371 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Volledige woorden bij links</B></P>
<p>Als automatische links is ingeschakeld, dan gaat het inschakelen van deze optie er voor zorgen dat alleen volledige
woorden zullen gelinkt worden.
<p>Bijvoorbeeld: voor het item "construct" in de woordenlijst zal geen link gemaakt worden in het woord
"constructivisme" wanneer deze optie is ingeschakeld.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.