Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

23 lines (23 sloc) 2.468 kb
<?php // $Id$
$string['addentry'] = 'Đưa thêm trích dẫn yêu thích của bạn!';
$string['askaddentry'] = 'Khi người dùng đưa thêm các mục mới vào bảng thuật ngữ, hiển thị liên kết với văn bản này';
$string['askinvisible'] = 'Khi người dùng không thể chỉnh sửa hoặc xem bảng thuật ngữ, hiển thị văn bản này (không có liên kết)';
$string['askviewglossary'] = 'Khi người dùng có thể xem nhưng không thể đưa thêm mục mới, hiển thị liên kết với văn bản này';
$string['blockname'] = 'Mục thuật ngữ ngẫu nhiên';
$string['intro'] = 'Đảm bảo rằng bạn có ít nhất một bảng thuật ngữ với ít nhất một mục được đưa vào cua học. Sau đó bạn có thể chỉnh sửa các thiết lậo sau';
$string['invisible'] = '(tiếp tục)';
$string['lastmodified'] = 'Mục được thay đổi cuối cùng';
$string['nextone'] = 'Mục tiếp theo';
$string['noentriesyet'] = 'Không có mục nào trong bảng thuật ngữ.';
$string['notyetconfigured'] = 'Hãy cấu hình khối này sử dụng icon chỉnh sửa.';
$string['notyetglossary'] = 'Bạn cần ít nhất một bảng thuật ngữ để chọn.';
$string['random'] = 'Mục ngẫu nhiên';
$string['refresh'] = 'Những ngày trước khi một mục mới được chọn';
$string['select_glossary'] = 'Lấy các mục từ bảng thuật ngữ này';
$string['showconcept'] = 'Hiển thị khái niệm (tiêu đề) cho mỗi mục';
$string['title'] = 'Tiêu đề';
$string['typehelp'] = '<b>Lần thay đổi cuối cùng</b> sẽ luôn hiển thị mục được thay đổi cuối cùng, và <b>mục ngẫu nhiên</b> sẽ được lấy ngẫu nhiên. Mục <b>tiếp theo</b> sẽ được lấy theo đúng thứ tự. Mục này đặc biệt có ích khi số ngày được chọn, cho phép bạn hiển thị<i>Trích dẫn của tuần</i> hoặc một <i>Lời nhắn nhủ của ngày</i> mà mọi người nhìn thấy.';
$string['type'] = 'Một mục mới được chọn như thế nào';
$string['viewglossary'] = 'Thêm các trích dẫn...';
$string['whichfooter'] = 'Bạn cũng có thể hiển thị các liên kết tới các hoạt động của bảng thuật ngữ mà khối này có liên hệ. Khối chỉ liên kết tới các hoạt động mà được phép đối với bảng thuật ngữ này.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.