Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (5 sloc) 378 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Oceny końcowe</B></P>
<p>Pierwsza ocena w tabeli to ocena za pierwszą wersję pracy. Ocena ta jest dodawana do następnych
ocen za kolejne wersje pracy. Wagi z kolei, używane są przy wyliczaniu ostateczniej oceny, używając dwóch
poprzednich ocen. Ostateczna ocena będzie albo średnią ocen dyskutowanych wcześniej bądź najlepszą oceną za
daną wersję pracy.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.