Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
7 lines (5 sloc) 371 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Ocenianie prac</B></P>
<p>Pierwsza połowa strony przedstawia własną ocenę studenta. Ta ocena powinna zostać oceniona
(maksymalnie do 20 punktów). &quot;Ocena ocen&quot;
powinna być uzasadniona w okienku w którym wpisuje się komentarze nauczyciela.</p>
<p>W drugiej części strony jest forma w kórej możesz dokonać własnej oceny pracy studenta.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.