Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

11 lines (7 sloc) 0.543 kb
<p align="center"><b>Powtórzenie lekcji</b></p>
<p>Ten parametr determinuje czy student może powtórzyć lekcje czy nie.
Warto skorzystać z tej opcji, jeśli określona lekcja jest istotna dla całego kursu.</p>
<p>Wybór tego parametru powoduje, że <b>oceny</b> wyświetlone na stronie ocen, będą najlepszymi
ocenami uzyskanymi ze wszystkich podejść do danej lekcji. Jednakże, wybór opcji <b>Analiza pytań</b>
zawsze bierze pod uwagę tylko oceny za pierwsze podejście do pytania.</p>
<p>Domyślnie parametr ten ustawiony jest na <b>Tak</b>.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.