Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 847 lines (831 sloc) 58.442 kb
<?PHP // $Id$
// moodle.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
$string['action'] = 'Akcja';
$string['active'] = 'Aktywny(a)';
$string['activities'] = 'Składowe kursu';
$string['activity'] = 'Aktywność';
$string['activityclipboard'] = 'Przenoszenie składowej : $a';
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Niestety ta składowa jest obecnie ukryta';
$string['activitymodule'] = 'Moduł składowej';
$string['activityreport'] = 'Raport aktywności';
$string['activityselect'] = 'Wybierz składową która ma być przeniesiona';
$string['activitysince'] = 'Aktywność od $a';
$string['add'] = 'Dodaj';
$string['addadmin'] = 'Dodaj administratora';
$string['addcreator'] = 'Dodaj autora kursu';
$string['added'] = 'Dodano $a';
$string['addedtogroup'] = 'Dodano do grupy $a';
$string['addedtogroupnot'] = 'Nie dodano do grupy $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Nie dodano do grupy $a ponieważ dana osoba nie jest zapisana na ten kurs';
$string['addinganew'] = 'Dodawanie nowego $a';
$string['addinganewto'] = '$a->what na $a->to';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Dodawanie daty do istniejącej';
$string['addnewcategory'] = 'Dodaj nową kategorię';
$string['addnewcourse'] = 'Dodaj nowy kurs';
$string['addnewuser'] = 'Dodaj nowego użytkownika';
$string['address'] = 'Adres';
$string['addstudent'] = 'Dodaj studenta';
$string['addteacher'] = 'Dodaj prowadzącego';
$string['admin'] = 'Administracja';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Aby ręcznie utworzyć nowe konto użytkownika';
$string['adminhelpassignadmins'] = ' Administratorzy mogą zmieniać wszystkie ustawienia i dowolnie się przemieszczać w obrębie tego serwisu';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Autorzy kursów mogą tworzyć nowe kursy i nauczać w nich';
$string['adminhelpassignstudents'] = ' Przejdź do kursu i dodaj studentów z menu administracji';
$string['adminhelpassignteachers'] = ' Znajdź kurs a potem kliknij na ikonę aby dodać prowadzących';
$string['adminhelpauthentication'] = ' Możesz korzystać z wewnętrznych kont użytkowników lub z zewnętrznej bazy danych';
$string['adminhelpbackup'] = 'Konfiguracja automatycznego tworzenia kopii zapasowej';
$string['adminhelpconfiguration'] = ' Konfiguracja wyglądu i działania serwisu';
$string['adminhelpconfigvariables'] = ' Konfiguracja zmiennych odpowiedzialnych ogólnie za działanie serwisu';
$string['adminhelpcourses'] = ' Zdefiniuj kursy i kategorie oraz dodaj do nich ludzi.';
$string['adminhelpedituser'] = ' Przeglądaj listę kont użytkowników i modyfikuj dowolne z nich';
$string['adminhelplanguage'] = ' Do sprawdzania i edycji aktualnego pakietu językowego';
$string['adminhelplogs'] = ' Przejrzyj logi wszystkich działań w obrębie serwisu';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = ' Bezpośredni dostęp do bazy danych (ostrożnie!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Określ filtry tekstu i inne parametry';
$string['adminhelpmanagemodules'] = ' Zarządzaj zainstalowanymi modułami i ich ustawieniami';
$string['adminhelpsitefiles'] = ' Do publikowania plików ogólnych lub przesyłania zewnętrznych kopii zapasowych';
$string['adminhelpsitesettings'] = ' Zdefiniuj jak wygląda strona główna serwisu';
$string['adminhelpthemes'] = ' Wybór wyglądu serwisu (kolory, czcionki itp.)';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Importuj konta użytkowników z pliku tekstowego';
$string['adminhelpusers'] = ' Określenie użytkowników i mechanizmu uwierzytelniania';
$string['administration'] = 'Administracja';
$string['administrator'] = 'Administrator';
$string['administrators'] = ' Administratorzy';
$string['advancedfilter'] = 'Zaawansowany filtr';
$string['again'] = 'ponownie';
$string['all'] = 'Wszyscy';
$string['allactivities'] = 'Wszystkie aktywności';
$string['alldays'] = 'Wszystkie dni';
$string['allfieldsrequired'] = 'Należy wypełnić wszystkie pola';
$string['allgroups'] = 'Wszystkie grupy';
$string['alllogs'] = 'Wszystkie logi';
$string['allow'] = 'Zezwól';
$string['allowguests'] = 'W tym kursie mogą uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako goście';
$string['allownot'] = 'Nie zezwalaj';
$string['allparticipants'] = 'Wszyscy uczestnicy';
$string['alphabet'] = 'A,Ą,B,C,Ć,D,E,Ę,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,Ń,O,Ó,P,Q,R,S,Ś,T,U,V,W,X,Y,Z,Ź,Ż';
$string['alphanumerical'] = 'Może zawierać wyłącznie litery alfabetu i cyfry.';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Rejestracja została już potwierdzona';
$string['answer'] = 'Odpowiedz';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Czy jesteś pewny, że chcesz to odtworzyć?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = ' W dalszej części tego procesu będziesz miał możliwość dodania tej kopii zapasowej do istniejącego kursu lub utworzenia zupełnie nowego kursu';
$string['assessment'] = 'Ocena';
$string['assignadmins'] = 'Przypisz administratorów';
$string['assigncreators'] = 'Przypisz autorów kursów';
$string['assignstudents'] = 'Zapisz studentów';
$string['assignstudentsnote'] = ' Uwaga : Ponieważ studenci mają możliwość samodzielnego zapisywania się na ten kurs możliwe, że nie trzeba korzystać z tej strony.';
$string['assignstudentspass'] = ' Wszystko co musisz zrobić to powiadomienie studentów o kluczu dostępu do kursu, który jest obecnie ustawiony na : \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Przypisz prowadzących';
$string['authentication'] = 'Uwierzytelnianie';
$string['autosubscribe'] = 'Automatyczny zapis na forum';
$string['autosubscribeno'] = 'Nie, nie zapisuj mnie automatycznie na fora';
$string['autosubscribeyes'] = 'Tak, zapisuj mnie automatycznie na fora';
$string['availability'] = ' Dostępność';
$string['availablecourses'] = 'Dostępne kursy';
$string['backup'] = 'Kopia zapasowa';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Automatycznie uwzględnij pliki kursu w tworzeniu kopii zapasowej';
$string['backupdate'] = 'Data kopii zapasowej';
$string['backupdetails'] = 'Szczegółowe informacje o kopii zapasowej';
$string['backupfilename'] = ' kopia zapasowa';
$string['backupfinished'] = ' Tworzenie kopii zapasowej zakończyło się sukcesem';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Określ czy chcesz zapisać moduły kursu z lub bez danych w kopii zapasowej';
$string['backupkeephelp'] = 'Określ ile kopii bezpieczeństwa chcesz trzymać? (starsze kopie będą automatycznie usunęte).';
$string['backuplogshelp'] = 'Dzienniki kursu będą automatycznie zapisane w kopii zapasowej.';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backuporiginalname'] = 'Nazw kopii zapasowej';
$string['backupsavetohelp'] = 'Ścieżka dostępu do katalogu w którym chcesz zapisać kopię bezpieczeństwa <br> (pozostaw puste jeśli chcesz zapisać w domyślnym katalogu kursu).';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Określ czy pliki użytkownika (n.p. profile) powinny być zapisane w kopii bezpieczeństwa';
$string['backupusershelp'] = 'Określ czy chcesz ująć wszystkich użytkowników, czy tylko tych przypisanych do kursów.';
$string['backupversion'] = 'Wersja kopii zapasowej';
$string['bycourseorder'] = 'Według kursów';
$string['cancel'] = 'Porzuć';
$string['categories'] = 'Kategorie kursów';
$string['category'] = 'Kategoria';
$string['categoryadded'] = 'Kategoria \'$a\' została dodana';
$string['categorydeleted'] = 'Kategoria \'$a\' została usunięta';
$string['categoryduplicate'] = 'Kategoria o nazwie \'$a\' już istnieje!';
$string['changedpassword'] = 'Hasło został zmienione';
$string['changepassword'] = 'Zmień hasło';
$string['changessaved'] = 'Zmiany zostały zapisane';
$string['checkingbackup'] = ' Sprawdzanie kopii zapasowej';
$string['checkingcourse'] = ' Sprawdzanie kursu';
$string['checkinginstances'] = ' Sprawdzanie instancji';
$string['checkingsections'] = ' Sprawdzanie sekcji';
$string['checklanguage'] = 'Zarządzanie lokalizacją';
$string['choose'] = 'Wybierz';
$string['choosecourse'] = 'Wybierz kurs';
$string['chooselivelogs'] = 'lub przejrzyj ostatnie zmiany';
$string['chooselogs'] = 'Wybierz logi, które chcesz obejrzeć';
$string['choosereportfilter'] = 'Wybierz filtr dla raportu';
$string['choosetheme'] = 'Wybierz temat';
$string['chooseuser'] = 'Wybierz użytkownika';
$string['city'] = 'Miasto';
$string['cleaningtempdata'] = ' Usuwanie danych tymczasowych';
$string['clicktochange'] = 'Kliknij aby zmienić';
$string['closewindow'] = 'Zamknij to okno';
$string['comparelanguage'] = 'Przejrzyj i edytuj bieżący język';
$string['complete'] = 'Pełna wersja';
$string['configallowunenroll'] = 'Jeśli ta opcja jest ustawiona na \"Tak\", wówczas studenci mają prawo sami wypisać się z danego kursy kiedy tylko chcą. W przeciwnym razie, wypisać studenta mogą tylko nauczyciele i administratorzy.';
$string['configcachetext'] = 'Dla większych stron lub stron, które używają filtrów ustawienie tego parametru może poprawić szybkość działania strony. Kopia tekstu będzie zapisana w pamięci przez czas określony w tym parametrze. Zbyt mała wartość może spowolnić działanie systemu. Z kolei, zbyt duża wartość, może oznaczać, że zbyt długo trzeba będzie czekać na odświeżenie tekstu (n.p. z nowymi linkami).';
$string['configcountry'] = 'Jeżeli ustawisz tutaj kraj, wówczas ten kraj będzie domyślny dla nowych użytkowników. Jeżeli chcesz wymusić, aby użytkownicy wybierali kraj samodzielnie zostaw to pole niewypełnione.';
$string['configdebug'] = 'Jeśli włączysz tą funkcję to podniesiony zostanie poziom raportowania błędów PHP, dzięki czemu więcej ostrzeżeń będzie drukowanych. Ta opcja przydatna jest tylko dla programistów.';
$string['configerrorlevel'] = 'Wybierz ilość ostrzeżeń z PHP, która a być wyświetlana. Zwykle najlepszym wyborem jest Normalna';
$string['configforcelogin'] = 'Normalnie pierwsza strona i opis kursu (ale nie kursy) mogą być przeglądane przez wszystkich bez logowania się. Wybierz ten parametr jeśli chcesz zmusić użytkowników do logowania się zanim będą mogli cokolwiek zobaczyć.';
$string['configframename'] = 'Jeżeli osadzasz platformę Moodle wewnątrz ramki WWW, wpisz tutaj nazwę ramki. W przeciwnym przypadku pozostaw wartość \'_top\'';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Parametr ten określa jak będą wyświetlane imiona i nazwiska. ';
$string['configgdversion'] = 'Wskaż wersję zainstalowanej biblioteki GD. Wersja wyświetlana domyślnie jest tą, która została wykryta automatycznie. Nie zmieniaj tego ustawienia, chyba, że dobrze wiesz co robisz.';
$string['confightmleditor'] = 'Ustal czy użytkownicy mają prawo wykorzystywania edytora tekstu w HTML\'u. Nawet jeżeli zezwolisz na to, ten edytor będzie dostępny tylko jeżeli użytkownicy będą używać kompatybilnej przeglądarki (Internet Explorer 5.5 lub późniejszej). Użytkownik może samodzielnie zrezygnować z jego wykorzystywania.';
$string['configidnumber'] = ' Ta opcja określa czy : (a) Użytkownicy nie są pytani o jakikolwiek numer identyfikacyjny, (b) Użytkownicy są pytani o numer identyfikacyjny, ale mogą pozostawić to pole puste, czy (c) Użytkownicy są pytani o numer identyfikacyjny i nie mogą pozostawić tego pola pustego. Jeśli przydzielono numery identyfikacyjne są one wyświetlane w profilach użytkowników.';
$string['configintro'] = 'Na tej stronie możesz zdefiniować pewną liczbę zmiennych konfiguracyjnych, które usprawnią funkcjonowanie platformy Moodle na Twoim serwerze. Nie musisz się jednak tym zbytnio przejmować - ustawienia domyślne zazwyczaj działają poprawnie, a jakichkolwiek zmiany na tej stronie możesz wprowadzić w dowolnym momencie.';
$string['configintroadmin'] = 'Na tej stronie powinieneś skonfigurować Twoje główne konto administratora, które pomoże ci sprawować kontrolę nad serwisem. Miej na uwadze to, by nadać mu bezpieczną i trudną do odgadnięcia nazwę użytkownika oraz hasło, a także twój aktualny adres e-mail. Możesz później utworzyć więcej kont administratora.';
$string['configintrosite'] = 'Ta strona pozwala Ci na skonfigurowanie strony tytułowej i nazwy tego nowego serwisu. Możesz później wrócić tu w dowolnym momencie, korzystając z linka \'Ustawienia Serwisu\' na stronie głównej.';
$string['configlang'] = 'Wybierz domyślny język dla tego serwisu. Użytkownicy mogą później wybrać dla siebie inne ustawienie.';
$string['configlangdir'] = 'Większość języków drukuje się od lewej do prawej, ale niektóre, jak arabski i hebrajski są drukowane od prawej do lewej.';
$string['configlanglist'] = 'Pozostaw to pole pustym, jeśli chcesz aby użytkownicy mogli wybrać dowolny z języków zawartych w Twojej wersji Moodle. Możesz jednak skrócić listę dostępnych języków wpisując tu oddzielone przecinkami kody języków, które chcesz udostępnić. Na przykład : pl,en,fr,it';
$string['configlangmenu'] = 'Wybierz, czy chcesz, aby menu wyboru języka było wyświetlane na stronie głównej, stronie logowania itp. Wybór ten nie ma wpływu na możliwość wybrania języka przez użytkownika w jego własnym profilu.';
$string['configlocale'] = 'Wybierz ustawienia lokalne dla serwisu. Będą one wpływały na format i język wyświetlanych dat. Wymagane jest posiadanie tych lokalnych danych w systemie operacyjnym. Jeżeli nie wiesz co wybrać - zostaw to pole puste.';
$string['configloglifetime'] = 'Tutaj możesz zdefiniować okres przez jaki chcesz prowadzić logi aktywności użytkowników. Logi, których wiek przekroczy określony tutaj limit zostaną automatycznie usunięte. Zalecane jest prowadzenie logów przez jak najdłuższy czas, ponieważ mogą okazać się potrzebne. Jeżeli jednak Twój serwer jest bardzo obciążony i występuje obniżenie wydajności, możesz zechcieć zmniejszyć limit wieku logów.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Jeżeli student nie loguje się przez bardzo długi okres czasu, jest automatycznie usuwany z wszystkich kursów. Parametr ten określa właśnie ów limit czasu.';
$string['configmaxbytes'] = 'Ten paramter określa maksymalny rozmiar plików, które mogą być przesyłane. Parametr ten odnosi się do całej strony i ograniczony jest tylko przez paramter PHP o nazwie: upload_max_filesize oraz parametr Apache: LimitRequestBody. Z drugiej strony, maksymalny rozmiar plików może być zmodyfikowany na poziomie kursu czy też modułu.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Określ tutaj limit czasu, w którym użytkownicy mogą dokonywać zmian w postach do forum, informacjach zwrotnych w dzienniku itp. Zazwyczaj odpowiednim ograniczeniem jest 30 minut.';
$string['configopentogoogle'] = 'Uaktwynienie tego parametru pozwoli Google wejść na Twoją stronę w charakterze Gościa. Ponadto, internaci, którzy odnajdą Twoją stronę używając Google, zostaną automatycznie zalogowani jako Goście. Zauważ, że to pozwala na dostęp do kursów, które dają dostęp Gościom.';
$string['configproxyhost'] = 'Jeżeli ten <B>serwer</B> wymaga komputera pośredniczącego (np. zabezpieczenie firewall) w celu uzyskania dostępu do internetu, wpisz tutaj nazwę hosta i port serwera proxy, w przeciwnym przypadku pozostaw to miejsce puste.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle może korzystać z dodatkowego poziomu zabezpieczeń, podczas przyjmowania ramek danych z sieci. Jeśli opcja ta jest aktywna, to zmienna HTTP_REFERER w przeglądarce internetowej jest porównywana z aktualnym adresem ramki danych. W bardzo niewielu przypadkach może to powodować problemy, jeśli użytkownik korzysta z programu typu firewall (np. Zonealarm) skonfigurowanego tak, by usuwać HTTP_REFERER ze swojej komunikacji sieciowej. Objawiać się to może zawiśnięciem na ramce. Jeśli użytkownicy mają problemy z stroną logowania(przykładowo) możesz zdecydować się wyłączyć tą opcję, chociaż spowoduje to większą wrażliwość twojej strony na bezpośrednie ataki na hasło (brute-force password attack). Jeśli masz wątpliwości pozostaw w tym miejscu \'Tak\'.';
$string['configsessioncookie'] = 'Ten paramter pozwala nadać nazwę plikowi cookie used podczas sesji Moodle. Jest to paramter opcjonalny i staje się użyteczny tylko w przypadku gdy więcej niż jedna copia Moodle jest uruchomiona.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Jeżeli użytkownicy, którzy zalogowali się do tego serwera pozostają przez dłuższy czas nieaktywni (nie otwierają stron) ich sesja zostanie zakończona i będą automatycznie wylogowani. Ten parametr określa czasowe ograniczenie braku aktywności.';
$string['configslasharguments'] = 'Pliki (graficzne i inne przesyłane na serwer) udostępniane są przy użyciu skryptu wykorzystującego argumenty z ukośnikiem (tutaj jest to druga opcja). Metoda ta umożliwia łatwiejsze buforowanie plików przez przeglądarki WWW, serwery proxy itp. Niestety niektóre serwery PHP nie pozwalają na stosowanie tej metody więc jeżeli występują problemy z oglądaniem przesłanych plików i grafiki (np. zdjęć użytkowników), wybierz opcję pierwszą.';
$string['configsmtphosts'] = 'Podaj pełną nazwę jednego lub więcej lokalnych serwerów SMTP, które platforma Moodle powinna wykorzystywać do wysyłania poczty elektronicznej (np. \'mail.a.com\' lub \'mail.a.com;mail.b.com\'). Jeżeli nic tu nie wpiszesz, Moodle będzie wysyłać pocztę przy użyciu domyślnej metody PHP.';
$string['configsmtpuser'] = 'Jeżeli wskazałeś powyżej serwer SMTP, który wymaga uwierzytelnienia, wpisz tutaj nazwę użytkownika i hasło.';
$string['configteacherassignteachers'] = ' Czy zwykli prowadzący mogą dodawać prowadzących do kursów w których nauczają? Jeśli \'Nie\' tylko autorzy kursów i administratorzy mogą dodawać prowadzących.';
$string['configtimezone'] = 'Możesz tutaj określić domyślną strefę czasową. Jest to domyślny paramter dla wyświetlania daty. Jednakże każdy użytkownik może wybrać swoje własne ustawienia i zachować je w swoim profilu. \"Czas serwera\" spowoduje wyświetlnie aktulanego czasu zgodnego ze systemem operacyjnym serwera, z kolei \"czas serwera\" w profilu użytkownika spowoduje wyświetlenie czasu zgodnego z tym parametrem.';
$string['configunzip'] = 'Wskaż miejsce gdzie znajduje się Twój program unzip (jest to polecenie opcjonalne i dotyczy tylko systemu Unix). Jeżeli lokalizacja zostanie podana, program ten będzie stosowany do rozpakowywania na serwerze archiwów zip. Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, Moodle zastosuje do tego celu procedury wewnętrzne.';
$string['configuration'] = ' Konfiguracja';
$string['configvariables'] = 'Konfiguruj zmienne';
$string['configwarning'] = ' Bądź ostrożny podczas modyfikowania tych ustawień - nieprawidłowe wartości mogą powodować problemy';
$string['configzip'] = 'Wskaż miejsce gdzie znajduje się Twój program zip (jest to polecenie opcjonalne i dotyczy tylko systemu Unix). Jeżeli lokalizacja zostanie podana, program ten będzie stosowany do tworzenia na serwerze archiwów zip. Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, Moodle zastosuje do tego celu procedury wewnętrzne.';
$string['confirmed'] = 'Twoja rejestracja została potwierdzona';
$string['confirmednot'] = 'Twoja rejestracja nie została jeszcze potwierdzona!';
$string['continue'] = 'Kontynuuj';
$string['cookiesenabled'] = 'Mechanizm Cookies musi być włączony na Twojej przeglądarce';
$string['copy'] = ' kopiuj';
$string['copyingcoursefiles'] = ' Przegrywanie plików kursów';
$string['copyinguserfiles'] = ' Przegrywanie plików użytkowników';
$string['copyingzipfile'] = ' Przegrywanie archiwów zip';
$string['copyrightnotice'] = 'Prawa autorskie';
$string['country'] = 'Kraj';
$string['course'] = 'Kurs';
$string['courseavailable'] = ' Ten kurs jest dostępny dla studentów';
$string['courseavailablenot'] = ' Ten kurs nie jest dostępny dla studentów';
$string['coursebackup'] = 'Kopia zapasowa kursu';
$string['coursecategories'] = ' Kategorie kursów';
$string['coursecategory'] = ' Kategoria kursu';
$string['coursecreators'] = ' Autorzy kursu';
$string['coursefiles'] = 'Pliki kursu';
$string['courseformats'] = 'Format kursu';
$string['coursegrades'] = 'Oceny z kursu';
$string['courseinfo'] = 'Informacje o kursie';
$string['courserestore'] = 'Odtworzenie kursu';
$string['courses'] = 'Kursy';
$string['courseupdates'] = 'Zmiany kursów';
$string['courseuploadlimit'] = 'Maksymalny rozmiar pliku do przesłania w ramach kursu';
$string['create'] = 'Utwórz';
$string['createaccount'] = 'Utwórz moje nowe konto';
$string['createfolder'] = 'Utwórz folder w $a';
$string['createuserandpass'] = 'Utwórz nową nazwę użytkownika oraz hasło które będzie używane do logowania';
$string['createziparchive'] = 'Utwórz archiwum zip';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = ' Tworzenie kategorii i pytań';
$string['creatingcoursemodules'] = ' Tworzenie modułów kursu';
$string['creatingevents'] = 'Tworzenie zdarzeń';
$string['creatinggroups'] = 'Tworzenie grup';
$string['creatinglogentries'] = ' Tworzenie logów';
$string['creatingnewcourse'] = ' Tworzenie nowego kursu';
$string['creatingscales'] = ' Tworzenie skal ocen';
$string['creatingsections'] = ' Tworzenie sekcji';
$string['creatingtemporarystructures'] = ' Tworzenie struktur tymczasowych';
$string['creatingusers'] = ' Tworzenie użytkowników';
$string['creatingxmlfile'] = ' Tworzenie pliku XML';
$string['currentcourseadding'] = 'Aktualny kurs, dodawanie danych do niego';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Aktualny kurs, po jego uprzednim wykasowaniu';
$string['currentlanguage'] = 'Aktualny język';
$string['currentlocaltime'] = 'twój aktualny czas lokalny';
$string['currentrelease'] = 'Informacje o aktualnej wersji';
$string['currentversion'] = 'Aktualna wersja';
$string['databasechecking'] = 'Aktualizacja bazy danych Moodle z wersji $a->oldversion do $a->newversion...';
$string['databaseperformance'] = 'Wydajność bazy danych';
$string['databasesetup'] = 'Tworzenie bazy danych';
$string['databasesuccess'] = 'Baza danych została poprawnie zaktualizowana';
$string['databaseupgradebackups'] = ' Kopia zapasowa jest $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Aktualizacja bazy danych';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Daty - od najmłodszej';
$string['datemostrecentlast'] = 'Daty - od najstarszej';
$string['day'] = 'dzień';
$string['days'] = 'dni';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Pełna nazwa kursu 101';
$string['defaultcourseshortname'] = 'NK 101';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Student';
$string['defaultcoursestudents'] = 'Studenci';
$string['defaultcoursesummary'] = 'Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs';
$string['defaultcourseteacher'] = 'Prowadzący';
$string['defaultcourseteachers'] = 'Prowadzący';
$string['delete'] = 'Usuń';
$string['deleteall'] = 'Usuń wszystko';
$string['deletecheck'] = 'Usunąć $a ?';
$string['deletecheckfiles'] = ' Czy jesteś pewny, że chcesz usunąć te pliki?';
$string['deletecheckfull'] = 'Czy jesteś pewny, że chcesz całkowicie usunąć $a ?';
$string['deletecheckwarning'] = ' Pliki zostaną zaraz usunięte';
$string['deletecompletely'] = 'Usuń całkowicie';
$string['deletecourse'] = 'Usuń kurs';
$string['deletecoursecheck'] = 'Czy masz absolutną pewność, że chcesz całkowicie usunąć ten kurs i wszystkie zawarte w nim dane?';
$string['deleted'] = 'Usunięty';
$string['deletedactivity'] = 'Usunięto $a';
$string['deletedcourse'] = '$a został całkowicie usunięty.';
$string['deletednot'] = 'Nie można usunąć $a !';
$string['deleteselected'] = 'Usuń zaznaczone';
$string['deletingcourse'] = 'Usuwanie $a';
$string['deletingexistingcoursedata'] = ' Kasowanie istniejących danych o kursie';
$string['deletingolddata'] = ' Kasowanie starych danych';
$string['department'] = 'Wydział';
$string['description'] = 'Opis';
$string['disable'] = 'Wyłącz';
$string['displayingfirst'] = 'Tylko pierwszych $a->count elementów jest wyświetlanych';
$string['displayingrecords'] = 'Wyświetlanie $a rekordów';
$string['displayingusers'] = 'Wyświetlanie użytkowników od $a->start do $a->end';
$string['documentation'] = 'Dokumentacja Moodle';
$string['donotask'] = ' Nie Pytaj';
$string['down'] = 'Dół';
$string['downloadexcel'] = 'Ściągnij w formacie Excela';
$string['downloadtext'] = 'Ściągnij w formacie tekstowym';
$string['doyouagree'] = 'Czy przeczytałeś(aś) warunki i rozumiesz je?';
$string['edit'] = 'Edytuj $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Zmień ustawienia kursu';
$string['editgroupprofile'] = 'Edytuj profil grupy';
$string['editinga'] = 'Trwa edycja $a';
$string['editmyprofile'] = 'Modyfikuj profil';
$string['editsummary'] = 'Zmień streszczenie';
$string['editthisactivity'] = 'Edytuj tą składową';
$string['editthiscategory'] = ' Modyfikuj tą kategorię';
$string['edituser'] = 'Modyfikuj konta użytkowników';
$string['email'] = 'adres e-mail';
$string['emailagain'] = 'Email (jeszcze raz)';
$string['emailconfirm'] = 'Potwierdź Twoje konto';
$string['emailconfirmation'] = 'Witaj $a->firstname.
W serwisie \'$a->sitename\' zgłoszono żądanie utworzenia nowego konta z użyciem twojego adresu e-mail. Aby potwierdzić zamiar utworzenia konta przejdź na stronę:
$a->link
W większości programów istnieje możliwość przejścia pod powyższy adres poprzez kliknięcie go. Jeżeli to nie działa skopiuj adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz enter.
Pozdrowienia od administratora serwisu \'$a->sitename\', $a->admin .';
$string['emailconfirmationsubject'] = 'Potwierdzenie dla konta $a';
$string['emailconfirmsent'] = ' <P>Został do Ciebie wysłany e-mail pod adres <B>$a</B> <P>Zawiera on prostą instrukcję jak dokończyć rejestrację. <P>Jeżeli nadal będziesz mieć kłopoty skontaktuj się z administratorem serwisu.';
$string['emaildisable'] = 'Ten email nie jest uaktywniony';
$string['emaildisplay'] = 'Wyświetlanie adresu e-mail';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Tylko inni uczestnicy kursu mogą zobaczyć mój e-mail';
$string['emaildisplayno'] = 'Ukryj mój adres e-mail przed wszystkimi';
$string['emaildisplayyes'] = 'Pokaż wszystkim mój adres e-mail';
$string['emailenable'] = 'Ten email jest uaktywniony';
$string['emailexists'] = 'Ten adres e-mail jest już zarejestrowany';
$string['emailformat'] = 'Format e-mail';
$string['emailmustbereal'] = 'Uwaga: Twój adres e-mail musi być prawdziwy';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Witaj $a->firstname.
Ktoś (najprawdopodobniej Ty) zażądał nowego hasła do twojego konta w serwisie \'$a->sitename\'. Aby to potwierdzić i otrzymać nowe hasło za pośrednictwem poczty elektronicznej, przejdź na następującą stronę :
$a->link
W większości programów istnieje możliwość przejścia pod powyższy adres poprzez kliknięcie go. Jeżeli to nie działa skopiuj adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz enter.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z administratorem, $a->admin .';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = 'Potwierdzenie zmiany hasła dla : $a';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Został do Ciebie wysłany e-mail na adres <b>$a</b>. Zawiera on proste instrukcje jak potwierdzić i zakończyć zmianę hasła. Jeśli nadal będziesz miał problemy, skontaktuj się z administratorem.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Dziękujemy za potwierdzenie zmiany hasła. <p>E-mail zawierający twoje nowe hasło został przesłany na twój adres <b>$a->email</b>. <p> Nowe hasło zostało wygenerowane w sposób automatyczny, możesz je <a href=$a->link> zmienić </a> na łatwiejsze do zapamiętania.';
$string['enable'] = 'Włącz';
$string['enrolledincourse'] = 'Zapisany na kurs \"$a\"';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Nie zapisany na kurs \"$a\"';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Zaraz zapiszesz się na ten kurs. <br>Czy jesteś pewny, że chcesz kontynuować?';
$string['enrolmentkey'] = 'Klucz dostępu do kursu';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Ten kurs wymaga jednorazowego \'klucza dostępu do kursu\' , który powinieneś otrzymać od $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Ten klucz dostępu do kursu nie jest poprawny, spróbuj ponownie <BR>(wskazówka: klucz zaczyna się na \'$a\')';
$string['entercourse'] = 'Kliknij, aby wejść na kurs';
$string['enteremailaddress'] = 'Wprowadź swój adres e-mail, aby wykasować twoje hasło i otrzymać pocztą elektroniczną nowe.';
$string['error'] = 'Błąd';
$string['errortoomanylogins'] = 'Przekroczona dozwolona liczba prób logowania. Zrestartuj swoją przeglądarkę.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Potwierdzenie nie zostało przesłane z powodu wystąpienia błędu. Jeśli kliknąłeś na link w emailu upewnij się, że link w twoim emailu nie odwoływał się do nieistniejącej strony albo nie był kontynuowany na następnej linii. ';
$string['executeat'] = 'Wykonaj';
$string['existing'] = ' Istniejące';
$string['existingadmins'] = 'Istniejący administratorzy';
$string['existingcourse'] = 'Istniejące kursy';
$string['existingcourseadding'] = ' Istniejący kurs, dodawanie danych do niego';
$string['existingcoursedeleting'] = ' Istniejący kurs, po jego uprzednim wykasowaniu';
$string['existingcreators'] = 'Istniejący autorzy kursów';
$string['existingstudents'] = ' Zapisani studenci';
$string['existingteachers'] = 'Istniejący nauczyciele';
$string['feedback'] = 'Informacja zwrotna';
$string['filemissing'] = 'brak $a';
$string['files'] = 'Pliki';
$string['filesfolders'] = ' Pliki/foldery';
$string['filloutallfields'] = 'Należy wypełnić wszystkie pola formularza';
$string['findmorecourses'] = ' Znajdź więcej kursów ...';
$string['firstdayofweek'] = 'Pierwszy dzień tygodnia';
$string['firstname'] = 'Imię';
$string['firsttime'] = 'Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?';
$string['followingoptional'] = 'Następujące punkty są opcjonalne';
$string['followingrequired'] = 'Następujące punkty są wymagane';
$string['force'] = 'Wymuś';
$string['forcedmode'] = 'Tryb wymuszony';
$string['forcelanguage'] = 'Wymuś język';
$string['forceno'] = 'Nie wymuszaj';
$string['forgotten'] = 'Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?';
$string['format'] = 'Format';
$string['formathtml'] = 'Format HTML';
$string['formatplain'] = 'Format tekstu zwykłego';
$string['formatsocial'] = 'Format \'towarzyski\'';
$string['formattext'] = 'Automatyczny format Moodle';
$string['formattexttype'] = 'Formatowanie';
$string['formattopics'] = 'Układ tematyczny';
$string['formatweeks'] = 'Układ tygodniowy';
$string['formatwiki'] = 'Format wiki';
$string['from'] = ' Od';
$string['frontpagecategorynames'] = ' Pokaż listę kategorii';
$string['frontpagecourselist'] = ' Pokaż listę kursów';
$string['frontpagedescription'] = 'Opis strony głównej';
$string['frontpageformat'] = 'Układ strony głównej';
$string['frontpagenews'] = ' Pokaż nowości';
$string['fulllistofcourses'] = 'Wszystkie kursy';
$string['fullname'] = 'Pełna nazwa';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = 'Pełny profil';
$string['fullsitename'] = 'Pełna nazwa serwisu';
$string['gd1'] = 'Bilbioteka GD 1.x jest zainstalowana';
$string['gd2'] = 'Bilbioteka GD 2.x jest zainstalowana';
$string['gdneed'] = 'Bilbioteka GD musi być zainstalowana oby można było widzieć grafiki';
$string['gdnot'] = 'Bilbioteka GD nie jest zainstalowana';
$string['gpl'] = 'Niniejsze oprogramowanie jest oprogramowaniem darmowym; dozwolone jest jego dalsze rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, wersja 2 lub dowolna późniejsza. Oprogramowanie to jest rozpowszechniane przy założeniu, że będzie przydatne ale BEZ UDZIELANIA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domniemanej gwarancji JAKOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Szczegółowe informacje znajdują się w Powszechnej Licencji Publicznej GNU dostępnej na stronie http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
$string['grade'] = 'Ocena';
$string['grades'] = 'Oceny';
$string['group'] = 'Grupa';
$string['groupadd'] = 'Dodaj nową grupę';
$string['groupaddusers'] = 'Dodaj do grupy';
$string['groupinfo'] = 'Informacje o wybranej grupie';
$string['groupinfomembers'] = 'Informacje o wybranych członkach';
$string['groupinfopeople'] = 'Informacje o wybranych ludziach';
$string['groupmemberssee'] = 'Zobacz członków grupy';
$string['groupmembersselected'] = 'Członkowie wybranych grup';
$string['groupmode'] = 'Rodzaj grup';
$string['groupmodeforce'] = 'Wymuś rodzaj grup';
$string['groupmy'] = 'Moja grupa';
$string['groupnonmembers'] = 'Ludzie nie w mojej grupie';
$string['grouprandomassign'] = 'Losowo przypisz wszystkich do grup';
$string['groupremove'] = 'Usuń zaznaczoną grupę';
$string['groupremovemembers'] = 'Usuń zaznaczonych członków';
$string['groups'] = 'Grupy';
$string['groupsnone'] = 'Bez grup';
$string['groupsseparate'] = 'Osobne grupy';
$string['groupsvisible'] = 'Widoczne grupy';
$string['guestskey'] = 'Zezwól gościom posiadającym klucz';
$string['guestsno'] = 'Wejście dla gości nie jest dozwolone';
$string['guestsnotallowed'] = 'Niestety, kurs \'$a\' nie jest dostępny dla gości.';
$string['guestsyes'] = 'Wejście dla gości bez klucza jest dozwolone';
$string['guestuser'] = 'Gość';
$string['guestuserinfo'] = 'To jest specjalny użytkownik, który posiada prawa dostępu do niektórych kursów wyłącznie w trybie \'do odczytu\'.';
$string['help'] = 'Pomoc';
$string['helpemoticons'] = 'Używaj emotikon';
$string['helpformatting'] = 'Na temat formatowania tekstu...';
$string['helphtml'] = 'Jak pisać w html\'u';
$string['helpindex'] = ' Spis wszystkich plików pomocy';
$string['helppicture'] = 'Jaz przesłać obrazek';
$string['helpquestions'] = 'Zadawaj dobre pytania';
$string['helpreading'] = 'Czytaj uważnie';
$string['helprichtext'] = 'O edytorze Richtext';
$string['helpsummaries'] = 'Informacje na temat tych streszczeń';
$string['helptext'] = 'Jak napisać tekst';
$string['helpwiki'] = 'Jak napisać tekst w formacie wiki';
$string['helpwriting'] = 'Pisz uważnie';
$string['hide'] = 'Ukryj';
$string['hidepicture'] = 'Ukryj obraz';
$string['hits'] = 'Trafienia';
$string['hitsoncourse'] = 'Trafień $a->coursename przez $a->username';
$string['hitsoncoursetoday'] = 'Dzisiejszych trafień na $a->coursename przez $a->username';
$string['home'] = 'Strona główna';
$string['hour'] = 'godz.';
$string['hours'] = 'godz.';
$string['howtomakethemes'] = 'Jak utworzyć nowy temat';
$string['htmleditor'] = 'Używaj edytora Richtext HTML (tylko IE , 5.5 lub późniejszy)';
$string['htmleditoravailable'] = 'Edytor Richtext jest dostępny';
$string['htmleditordisabled'] = 'Masz wyłączony edytor Richtext w swoim profilu użytkownika';
$string['htmleditordisabledadmin'] = 'Administrator wyłączył edytor Richtext w tym serwisie';
$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'Edytor Richtext jest niedostępny ponieważ nie używasz Internet Explorera 5.5 lub nowszego.';
$string['htmlformat'] = 'Pełny format HTML';
$string['icqnumber'] = 'Numer ICQ';
$string['idnumber'] = 'Numer ID';
$string['inactive'] = 'Nieaktywne';
$string['include'] = 'Załącz';
$string['includeallusers'] = 'Uwzględnij wszystkich użytkowników';
$string['includecoursefiles'] = 'Uwzględnij pliki kursu';
$string['includecourseusers'] = 'Uwzględnij użytkowników kursu';
$string['included'] = 'Uwzględniono';
$string['includelogentries'] = 'Uwzględnij logi';
$string['includemodules'] = 'Uwzględnij&nbsp;moduły';
$string['includeneededusers'] = 'Uwzględnij potrzebnych użytkowników';
$string['includeuserfiles'] = 'Uwzględnij pliki użytkowników';
$string['institution'] = 'Instytucja';
$string['invalidemail'] = 'Niewłaściwy adres e-mail';
$string['invalidlogin'] = 'błąd logowania, spróbuj jeszcze raz';
$string['jumpto'] = 'Przejdź do...';
$string['keep'] = 'Zatrzymaj';
$string['langltr'] = 'Kierunek języka z lewej-do-prawej';
$string['langrtl'] = 'Kierunek języka z prawej-do-lewej';
$string['language'] = 'Język';
$string['languagegood'] = 'Ten pakiet językowy jest aktualny! :-)';
$string['lastaccess'] = 'Ostatni dostęp';
$string['lastedited'] = 'Ostatnia modyfikacja';
$string['lastlogin'] = 'Ostanie zalogowanie';
$string['lastmodified'] = 'Ostatnia modyfikacja';
$string['lastname'] = 'Nazwisko';
$string['latestlanguagepack'] = 'Szukaj najnowszego pakietu językowego na moodle.org';
$string['latestnews'] = 'Najświeższe wiadomości';
$string['leavetokeep'] = 'Pozostaw puste aby zachować dotychczasowe hasło';
$string['license'] = 'Licencja GPL';
$string['list'] = 'Lista';
$string['listfiles'] = 'Lista plików w $a';
$string['listofallpeople'] = 'Lista wszystkich osób';
$string['livelogs'] = 'Bieżące logi z ostatniej godziny';
$string['locale'] = 'pl';
$string['location'] = 'Położenie';
$string['loggedinas'] = 'Jesteś zalogowany(a) jako $a';
$string['loggedinnot'] = 'Nie jesteś zalogowany(a)';
$string['login'] = 'Zaloguj się';
$string['loginas'] = 'Zaloguj się jako';
$string['loginguest'] = 'Zaloguj się jako gość';
$string['loginsite'] = 'Zaloguj się do serwisu';
$string['loginsteps'] = 'Witaj! Aby otrzymać pełny dostęp do kursów musisz poświęcić chwilkę aby stworzyć sobie konto w tym serwisie. <br>Każdy z kursów może wymagać podania jednorazowego &quot;klucza dostępu do kursu&quot;, który będzie niezbędny tylko przy zapisywaniu się na kurs. Później nie będzie już potrzebny. <br> Oto kroki, które musisz wykonać: <OL size=2> <LI>Wypełnij formularz <A HREF=$a> Nowe konto</A> swoimi danymi. <LI>Niezwłocznie zostanie wysłany do Ciebie e-mail na podany przez Ciebie adres.<LI>Przeczytaj e-mail i kliknij zawarty w nim link. <LI>Twoje konto zostanie potwierdzone i zostaniesz zalogowany. <LI>Wybierz kurs, w którym chcesz wziąć udział. <LI>Jeżeli zostaniesz poproszony(a) o podanie &quot;klucza dostępu do kursu&quot; - wpisz otrzymany od prowadzącego klucz. To spowoduje zapisanie Cię na kurs. <LI>Od tego momentu będziesz mieć dostęp do kursu. Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursów, na które się zapisałeś(aś), konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła (w formularzu na tej stronie) aby zalogować się i otrzymać dostęp do dowolnego kursu na który jesteś zapisany.';
$string['loginstepsnone'] = 'Dla uzyskania pełnego dostępu do kursów niezbędne jest utworzenie konta.<p>Wszystko co musisz zrobić to wymyślić nazwę użytkownika i hasło oraz użyć w formularza na tej stronie!<p> Jeżeli ktoś inny wybrał już taką nazwę użytkownika będziesz musiał(a) powtórzyć operację używając innej nazwy.';
$string['loginto'] = 'Zaloguj do $a';
$string['loginusing'] = 'Zaloguj się tutaj używając twojej nazwy użytkownika i hasła';
$string['logout'] = 'Wyloguj';
$string['logs'] = 'Logi';
$string['mainmenu'] = 'Menu główne';
$string['makeafolder'] = 'Utwórz folder';
$string['makeeditable'] = 'Jeżeli umożliwisz edycję \'$a\' przez proces serwera WWW (np. Apache), możesz dokonać edycji tego pliku bezpośrednio z tej strony.';
$string['managedatabase'] = 'Zarządzaj bazą danych';
$string['managefilters'] = 'Filtry';
$string['managemodules'] = 'Zarządzaj modułami';
$string['markedthistopic'] = 'Ten temat jest wybrany jako temat aktualny';
$string['markthistopic'] = 'Zaznacz ten temat jako aktualny';
$string['maximumchars'] = 'Maksymalnie $a znaków';
$string['maximumgrade'] = 'Maksymalna ocena';
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'Maksymalny rozmiar pliku';
$string['maxsize'] = 'Maksymalny rozmiar: $a';
$string['min'] = 'min';
$string['mins'] = 'min.';
$string['miscellaneous'] = 'Inne';
$string['missingcategory'] = 'Musisz wybrać kategorię';
$string['missingcity'] = 'Pominięto miejscowość';
$string['missingcountry'] = 'Pominięto kraj';
$string['missingdescription'] = 'Pominięto opis';
$string['missingemail'] = 'Pominięto adres e-mail';
$string['missingfirstname'] = 'Pominięto imię';
$string['missingfullname'] = 'Pominięto pełną nazwę';
$string['missinglastname'] = 'Pominięto nazwisko';
$string['missingname'] = 'Brakujące imię';
$string['missingnewpassword'] = 'Pominięto nowe hasło';
$string['missingpassword'] = 'Pominięto hasło';
$string['missingshortname'] = 'Pominięto nazwę skróconą';
$string['missingshortsitename'] = 'Pominięto skróconą nazwę serwisu';
$string['missingsitedescription'] = 'Pominięto opis serwisu';
$string['missingsitename'] = 'Pominięto nazwę serwisu';
$string['missingstrings'] = 'Poszukaj brakujących łańcuchów znaków';
$string['missingstudent'] = 'Należy coś wybrać';
$string['missingsummary'] = 'Pominięto streszczenie';
$string['missingteacher'] = 'Należy coś wybrać';
$string['missingurl'] = 'Pominięto adres URL';
$string['missingusername'] = 'Pominięto nazwę użytkownika';
$string['modified'] = 'Zmodyfikowano';
$string['moduledeleteconfirm'] = 'Moduł \'$a\' zostanie zaraz usunięty. Spowoduje to całkowite wymazanie wszystkich elementów bazy danych związanych z tym modułem składowych kursu. Czy jesteś PEWNY, że chcesz kontynuować?';
$string['moduledeletefiles'] = 'Wszelkie dane związane z modułem \'$a->module\' zostały usunięte z bazy danych. Aby zakończyć proces kasowania (oraz zapobiec samoczynnej re-instalacji modułu), powinieneś teraz usunąć następujący katalog z Twojego serwera : $a->directory';
$string['modulesetup'] = 'Tworzenie tablic modułów';
$string['modulesuccess'] = 'tablice dla modułu $a utworzono poprawnie';
$string['moodleversion'] = 'Wersja Moodle';
$string['mostrecently'] = 'najświeższe';
$string['move'] = ' Przenieś';
$string['movecategoryto'] = ' Przenieś kategorię do :';
$string['movecourseto'] = ' Przenieś kurs do :';
$string['movedown'] = 'Przesuń w dół';
$string['movefilestohere'] = 'Przesuń pliki tutaj';
$string['movefull'] = ' Przenieś $a do tej lokacji';
$string['movehere'] = ' Przenieś tutaj';
$string['moveleft'] = 'Przenieś na lewo';
$string['moveright'] = 'Przenieś na prawo';
$string['moveselectedcoursesto'] = ' Przenieś zaznaczone kursy do...';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Przesuń do innego folderu';
$string['moveup'] = 'Przesuń w górę';
$string['mustconfirm'] = 'Musisz potwierdzić swój login';
$string['mycourses'] = 'Moje kursy';
$string['name'] = 'Nazwa';
$string['namesocial'] = 'sekcja';
$string['nametopics'] = 'temat';
$string['nameweeks'] = 'tydzień';
$string['needed'] = 'Wymagane';
$string['never'] = 'Nigdy';
$string['neverdeletelogs'] = 'Nigdy nie usuwaj logów';
$string['new'] = 'Nowy';
$string['newaccount'] = 'Nowe konto';
$string['newcourse'] = 'Nowy kurs';
$string['newpassword'] = 'Nowe hasło';
$string['newpasswordtext'] = 'Witaj $a->firstname.
Twoje dotychczasowe hasło w serwisie \'$a->sitename\' zostało usunięte, a w jego miejsce ustawione hasło podane niżej.
Twoje obecne parametry logowania są następujące:
nazwa użytkownika: $a->username
hasło: $a->newpassword
Wejdź na tą stronę i zmień swoje hasło:
$a->link
W większości programów pocztowych powyższy adres jest linkiem, który możesz kliknąć przenosząc się automatycznie na stronę zmiany hasła. Jeżeli twój program pocztowy nie daje takiej możliwości, skopiuj podany adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz enter.
Pozdrowienia od administratora serwisu \'$a->sitename\',$a->signoff';
$string['newpicture'] = 'Nowy obraz';
$string['newsitem'] = 'Wiadomość';
$string['newsitems'] = 'Wiadomości';
$string['newsitemsnumber'] = 'Wiadomości do pokazania';
$string['newuser'] = 'Nowy użytkownik';
$string['newusers'] = 'Nowi użytkownicy';
$string['next'] = ' Następne';
$string['no'] = 'Nie';
$string['nocoursesfound'] = ' Nie znaleziono kursów zawierających słowa \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Brak kursów w tej kategorii';
$string['noexistingadmins'] = 'Brak administratorów. To jest poważny błąd, a ta informacja nigdy nie powinna była się pojawić.';
$string['noexistingcreators'] = 'Brak autorów';
$string['noexistingstudents'] = ' Brak studentów';
$string['noexistingteachers'] = 'Brak prowadzących';
$string['nofilesselected'] = 'Nie wybrano żadnych plików do odtworzenia';
$string['nofilesyet'] = 'Nie przesłano jeszcze żadnych plików w związku z tym kursem';
$string['nograde'] = 'Brak oceny';
$string['noimagesyet'] = 'Żadnych obrazów nie przesłano do twojego kursu';
$string['nomorecourses'] = ' Nie znaleziono więcej pasujących kursów';
$string['none'] = 'Żaden';
$string['nopotentialadmins'] = 'Brak potencjalnych administratorów';
$string['nopotentialcreators'] = 'Brak potencjalnych autorów kursów';
$string['nopotentialstudents'] = ' Brak potencjalnych studentów';
$string['nopotentialteachers'] = 'Brak potencjalnych prowadzących';
$string['normal'] = 'Zwykły';
$string['normalfilter'] = 'Normalny filtr';
$string['nostudentsfound'] = 'Nie znaleziono studenta $a';
$string['nostudentsyet'] = 'Brak zapisanych na ten kurs studentów';
$string['nosuchemail'] = 'Nie ma takiego adresu e-mail';
$string['notavailable'] = 'Niedostępne';
$string['noteachersyet'] = 'Jak dotąd brak prowadzących ten kurs';
$string['notenrolled'] = '$a nie jest jeszcze zapisany na kurs';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = ' Uwaga: Podczas odtwarzania danych użytkowników użytkownicy kursu muszą zostać odtworzeni. To ustawienie zostało zmienione dla Ciebie.';
$string['nothingnew'] = 'Brak zmian od ostatniego zalogowania';
$string['notincluded'] = 'Nie uwzględniono';
$string['notingroup'] = 'Musisz być częścią grupy aby móc przeglądać tą aktywność';
$string['nousersmatching'] = 'Nie znaleziono użytkowników pasujących do \'$a\'';
$string['nousersyet'] = 'Brak użytkowników (jak dotąd)';
$string['now'] = 'teraz';
$string['numberweeks'] = 'Liczba tygodni/tematów';
$string['numdays'] = '$a dni';
$string['numhours'] = '$a godz.';
$string['numminutes'] = '$a min.';
$string['numseconds'] = '$a sek.';
$string['numviews'] = '$a wglądów';
$string['numweeks'] = '$a tygodni';
$string['numwords'] = '$a słów';
$string['numyears'] = '$a lat';
$string['ok'] = 'OK.';
$string['opentoguests'] = 'Dostęp jako gość';
$string['optional'] = 'opcjonalnie';
$string['order'] = 'Kolejność';
$string['other'] = ' Inne';
$string['outline'] = 'Skrócona wersja';
$string['page'] = ' Strona';
$string['parentlanguage'] = 'język ojczysty';
$string['participants'] = 'Uczestnicy';
$string['password'] = 'Hasło';
$string['passwordchanged'] = 'Hasło zostało zmienione';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Potwierdź zmianę hasła';
$string['passwordrecovery'] = 'Tak, pomóż mi zalogować się';
$string['passwordsdiffer'] = 'Podane hasła różnią się';
$string['passwordsent'] = 'Hasło zostało wysłane';
$string['passwordsenttext'] = ' <P>Twoje hasło zostało wysłane pocztą e-mail na adres $a->email. <P> Nowe hasło zostało wygenerowane w sposób automatyczny, możesz je <a href=$a->link> zmienić </a> na łatwiejsze do zapamiętania.';
$string['people'] = 'Osoby';
$string['personalprofile'] = 'Profil osobisty';
$string['phone'] = 'Telefon';
$string['phpinfo'] = ' Informacje o PHP';
$string['popupwindow'] = 'Otwórz w nowym oknie';
$string['potentialadmins'] = 'Potencjalni administratorzy';
$string['potentialcreators'] = 'Potencjalni autorzy kursów';
$string['potentialstudents'] = ' Potencjalni studenci';
$string['potentialteachers'] = 'Potencjalni prowadzący';
$string['preferredlanguage'] = 'Preferowany język';
$string['preview'] = 'Podgląd';
$string['previeworchoose'] = 'Przejrzyj lub wybierz temat';
$string['previous'] = 'Poprzedni';
$string['publicdirectory'] = 'Katalog publiczny';
$string['publicdirectory0'] = 'Proszę nie zamieszczać tej strony';
$string['publicdirectory1'] = 'Zamieszczać jedynie nazwę strony';
$string['publicdirectory2'] = 'Zamieszczać nazwę strony wraz z odnośnikiem.';
$string['publicsitefileswarning'] = ' Uwaga: Pliki zamieszczone w tym miejscu są dostępne dla wszystkich';
$string['question'] = 'Pytanie';
$string['readinginfofrombackup'] = ' Odczyt danych z kopii zapasowej';
$string['readme'] = 'README';
$string['recentactivity'] = 'Co się ostatnio działo?';
$string['recentactivityreport'] = 'Raport ostatniej aktywności';
$string['registration'] = 'Rejestracja Moodle';
$string['registrationemail'] = 'Powiadamianie e-mail';
$string['registrationinfo'] = '<p> Ta strona umożliwia Ci rejestrację twojego serwisu na stronie moodle.org. Rejestracja jest bezpłatna. Główną zaletą rejestracji, jest fakt, iż zostaniesz dodany do cichej listy pocztowej zawierającej istotne zawiadomienia, takie jak alarmy ochrony, czy nowe wersje Moodle. <P> Domyślnie twoje dane będą prywatne i nie zostaną udostępnione lub odsprzedane nikomu innemu. Jedyną przyczyną zbierania tych danych jest budowanie statystycznego obrazu całej populacji użytkowników Moodle. <p> Jeśli zechcesz, możesz zezwolić, by nazwa twojego serwisu, kraj, oraz URL zostały dodane do ogólnodostępnej listy serwisów Moodle.<p>Wszystkie nowe rejestracje są sprawdzane ręcznie przed wprowadzeniem ich na listę, ale później możesz uaktualniać swoją rejestrację (i wpis na liście), wysyłając ponownie ten formularz.';
$string['registrationno'] = 'Nie, nie chcę otrzymywać e-mail\'i';
$string['registrationsend'] = 'Prześlij informacje rejestracyjne do moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Tak, proszę mnie powiadamiać o istotnych wydarzeniach.';
$string['removeadmin'] = 'Usuń administratora';
$string['removecreator'] = 'Usuń autora kursu';
$string['removestudent'] = ' Usunięcie studenta';
$string['removeteacher'] = 'Usuń prowadzącego';
$string['rename'] = 'Zmień nazwę';
$string['renamefileto'] = ' Zmień nazwę $a na';
$string['required'] = ' Wymagane';
$string['requireskey'] = 'Kurs wymaga klucza dostępu do kursu';
$string['resortcoursesbyname'] = ' Uporządkuj kursy względem nazwy';
$string['resources'] = 'Zasoby';
$string['restore'] = 'Odtwórz';
$string['restorecancelled'] = 'Anulowano odtwarzanie';
$string['restorecoursenow'] = ' Odtwórz ten kurs teraz!';
$string['restorefinished'] = ' Odtwarzanie kopii zapasowej zakończone sukcesem';
$string['restoreto'] = 'Odtwórz do ...';
$string['returningtosite'] = 'Powracasz na tą stronę WWW?';
$string['revert'] = 'Przywróć';
$string['role'] = 'Rola';
$string['savechanges'] = 'Zapisz zmiany';
$string['saveto'] = 'Zapisz do';
$string['scale'] = ' Skala';
$string['scales'] = ' Skale';
$string['scalescustom'] = ' Niestandardowe skale';
$string['scalescustomcreate'] = ' Dodaj nową skalę';
$string['scalescustomno'] = ' Nie utworzono żadnych niestandardowych skali';
$string['scalesstandard'] = ' Skale standardowe';
$string['scalestip'] = 'Ażeby stworzyć własne skale, użyj odnośnika \"Skale\" w menu Administracja Twojego kursu.';
$string['schedule'] = 'Harmonogram';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Status kopii zapasowej';
$string['search'] = 'Wyszukaj';
$string['searchagain'] = 'Wyszukaj ponownie';
$string['searchcourses'] = ' Przeszukaj kursy';
$string['searchhelp'] = 'Możesz szukać kilku słów jednocześnie. : <br> słowo : szukaj dowolnego wystąpienia tego słowa w tekście <br> +słowo : tylko słowa dokładnie pasujące zostaną znalezione <br> -słowo : nie pokazuj wyników zawierających to słowo';
$string['searchresults'] = 'Wyniki wyszukiwania';
$string['sec'] = 'sek';
$string['secs'] = 'sek.';
$string['section'] = 'Sekcja';
$string['sections'] = 'Sekcje';
$string['select'] = ' Zaznacz';
$string['selectacountry'] = 'Wybierz kraj';
$string['selectednowmove'] = ' $a plików zaznaczonych w celu przeniesienia. Przejdź teraz do miejsca docelowego i wybierz \'Przenieś pliki tutaj\'';
$string['senddetails'] = 'Wyślij mi moje dane e-mail\'em';
$string['separateandconnected'] = 'Odrębne i powiązane sposoby poznania';
$string['serverlocaltime'] = 'Lokalny czas serwera';
$string['settings'] = 'Ustawienia';
$string['shortname'] = 'Skrócona nazwa';
$string['shortnametaken'] = 'Nazwa skrócona jest już wykorzystana przez inny kurs ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Skrócona nazwa serwisu';
$string['show'] = 'Pokaż';
$string['showall'] = 'Pokaż wszystkie $a';
$string['showallcourses'] = 'Pokaż wszystkie kursy';
$string['showalltopics'] = 'Pokaż wszystkie tematy';
$string['showallusers'] = 'Pokaż wszystkich użytkowników';
$string['showallweeks'] = 'Pokaż wszystkie tygodnie';
$string['showgrades'] = ' Pokaż oceny';
$string['showlistofcourses'] = 'Pokaż listę kursów';
$string['showonlytopic'] = 'Wyświetl tylko temat $a';
$string['showonlyweek'] = 'Pokaż tylko tydzień $a';
$string['showrecent'] = 'Pokaż ostatnie wydarzenia';
$string['showreports'] = 'Pokaż raporty aktywności';
$string['showtheselogs'] = 'Pokaż te logi';
$string['since'] = 'Od';
$string['site'] = 'Serwis';
$string['sitefiles'] = ' Pliki serwisu';
$string['sitelogs'] = 'Logi serwisu';
$string['sitenews'] = 'Aktualności';
$string['sites'] = 'Serwisy';
$string['sitesettings'] = 'Ustawienia serwisu';
$string['size'] = 'Rozmiar';
$string['sizeb'] = 'bajtów';
$string['sizegb'] = 'Gb';
$string['sizekb'] = 'Kb';
$string['sizemb'] = 'Mb';
$string['socialheadline'] = 'Forum towarzyskie - ostatnie tematy';
$string['someallowguest'] = 'Niektóre kursy dostępne są dla użytkowników zalogowanych jako goście.';
$string['someerrorswerefound'] = 'Część informacji została pominięta lub jest niepoprawna. Poniżej znajdziesz szczegóły.';
$string['sortby'] = 'Posortuj według';
$string['startdate'] = 'Data rozpoczęcia kursu';
$string['startsignup'] = 'Zacznij teraz od utworzenia nowego konta!';
$string['state'] = 'Stan/prowincja';
$string['status'] = 'Status';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%H:%%M %%p';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimetime'] = '%%H:%%M';
$string['stringsnotset'] = 'Następujące łańcuchy znaków nie są zdefiniowane w $a';
$string['studentnotallowed'] = 'Przykro nam, ale nie możesz przystąpić do kursu jako \'$a\'';
$string['students'] = ' Studenci';
$string['subcategories'] = ' Pod kategorie';
$string['success'] = 'Gotowe';
$string['summary'] = 'Streszczenie';
$string['summaryof'] = 'Streszczenie $a';
$string['supplyinfo'] = 'Proszę wpisać kilka informacji o sobie';
$string['teacheronly'] = 'wyłącznie dla $a';
$string['teacherroles'] = ' $a tytułu';
$string['teachers'] = ' Prowadzący';
$string['textediting'] = 'Edytując tekst';
$string['texteditor'] = 'Użyj standardowych formularzy WWW';
$string['textformat'] = 'Zwykły tekst';
$string['thanks'] = 'Dziękuję';
$string['theme'] = 'Temat';
$string['themes'] = 'Tematy';
$string['themesaved'] = 'Nowy temat został zapisany';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-2';
$string['thisdirection'] = 'ten kierunek';
$string['thislanguage'] = 'Polski';
$string['time'] = ' czas';
$string['timezone'] = 'Strefa czasowa';
$string['to'] = ' Do';
$string['today'] = 'Dzisiaj';
$string['todaylogs'] = 'Dzisiejsze logi';
$string['toomanytoshow'] = 'Zbyt wielu użytkowników do pokazania';
$string['top'] = ' Góra';
$string['topic'] = 'Temat';
$string['topichide'] = 'Ukryj ten temat przed $a';
$string['topicoutline'] = 'Tematyka';
$string['topicshow'] = 'Pokaż ten temat $a';
$string['total'] = 'Razem';
$string['turneditingoff'] = 'Wyłącz tryb edycji';
$string['turneditingon'] = 'Włącz tryb edycji';
$string['undecided'] = 'Nie zdecydowano';
$string['unenrol'] = 'Wypisz się';
$string['unenrolme'] = 'Wypisz mnie z $a';
$string['unenrolsure'] = 'Czy masz pewność, że chcesz wypisać $a z tego kursu?';
$string['unknowncategory'] = ' Nieznana kategoria';
$string['unpacking'] = 'Rozpakowywanie $a';
$string['unsafepassword'] = 'Hasło nie jest bezpieczne - wybierz inne';
$string['unusedaccounts'] = 'Konta nie używane przez ponad $a dni są automatycznie wykluczane z kursu';
$string['unzip'] = 'Rozpakuj';
$string['unzippingbackup'] = ' Rozpakowywanie kopii zapasowej';
$string['up'] = 'Do góry';
$string['update'] = 'Dokonaj zmian';
$string['updated'] = 'Zmieniono $a';
$string['updatemyprofile'] = 'Zmień profil';
$string['updatesevery'] = 'Zapisywanie zmian co $a sekund';
$string['updatethis'] = 'Zmień $a';
$string['updatethiscourse'] = 'Dokonaj zmian w tym kursie';
$string['updatinga'] = 'Zapisywanie zmian w $a';
$string['updatingain'] = 'Zmień $a->what';
$string['upload'] = 'Prześlij';
$string['uploadafile'] = 'Prześlij plik';
$string['uploadedfileto'] = 'Przesłano $a->file do $a->directory';
$string['uploadnofilefound'] = 'Nie znaleziono żadnego pliku. Masz pewność, że został wskazany plik do przesłania?';
$string['uploadproblem'] = 'Pojawił się nieznany błąd podczas przesyłania pliku \'$a\' (być może był za duży)';
$string['uploadthisfile'] = 'Prześlij ten plik';
$string['uploadusers'] = 'Prześlij użytkowników';
$string['user'] = 'Użytkownik';
$string['userdeleted'] = 'To konto użytkownika zostało usunięta';
$string['userdescription'] = 'Opis';
$string['userfiles'] = 'Pliki użytkowników';
$string['username'] = 'Nazwa użytkownika';
$string['usernameexists'] = 'Ta nazwa użytkownika już istnieje, wybierz inną.';
$string['userprofilefor'] = 'Profil użytkownika dla $a';
$string['users'] = 'Użytkownicy';
$string['usersnew'] = 'Nowi użytkownicy';
$string['userzones'] = ' Strefy użytkowników';
$string['usingexistingcourse'] = ' Korzystanie z istniejącego kursu';
$string['version'] = 'Wersja';
$string['view'] = ' Zobacz';
$string['webpage'] = 'Strona WWW';
$string['week'] = 'Tydzień';
$string['weekhide'] = 'Ukryj ten tydzień przed $a';
$string['weeklyoutline'] = 'Plan tygodniowy';
$string['weekshow'] = 'Pokaż ten tydzień $a';
$string['welcometocourse'] = 'Witaj w $a';
$string['welcometocoursetext'] = 'Witaj na kursie $a->coursename! <br>Jedną z pierwszych rzeczy, którą należy zrobić jest zmodyfikowanie swojego profilu, aby inni mogli dowiedzieć się czegoś o Tobie: $a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = ' Jak chcesz nazwać to archiwum zip';
$string['withchosenfiles'] = 'Z wybranymi plikami';
$string['withoutuserdata'] = 'bez danych o użytkowniku';
$string['withuserdata'] = 'Z danymi o użytkownikach';
$string['wordforstudent'] = 'Twój odpowiednik słowa Student';
$string['wordforstudenteg'] = 'np. Student, Uczestnik itd.';
$string['wordforstudents'] = 'Twój odpowiednik słowa Studenci';
$string['wordforstudentseg'] = 'np. Studenci, Uczestnicy itd.';
$string['wordforteacher'] = 'Twój odpowiednik słowa Prowadzący';
$string['wordforteachereg'] = 'np. Prowadzący, Nauczyciel, Trener itp.';
$string['wordforteachers'] = 'Twój odpowiednik słowa Prowadzący (l. mnoga)';
$string['wordforteacherseg'] = 'np. Prowadzący, Nauczyciele itp.';
$string['writingcategoriesandquestions'] = ' Zapis kategorii i pytań';
$string['writingcoursedata'] = ' Zapis danych kursu';
$string['writingeventsinfo'] = 'Zapis informacji o zdarzeniach';
$string['writinggeneralinfo'] = ' Zapis informacji ogólnych';
$string['writinggroupsinfo'] = 'Zapis informacji o grupach';
$string['writingheader'] = ' Zapis nagłówka';
$string['writingloginfo'] = ' Zapis informacji logów';
$string['writingmoduleinfo'] = ' Zapis informacji o modułach';
$string['writingscalesinfo'] = ' Zapis informacji o skalach';
$string['writinguserinfo'] = ' Zapis informacji o użytkownikach';
$string['wrongpassword'] = 'Błędne hasło dla tej nazwy użytkownika';
$string['yes'] = 'Tak';
$string['youareabouttocreatezip'] = ' Masz zamiar utworzyć archiwum zip zawierające :';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Zamierzasz odtworzyć korzystając z :';
$string['yourlastlogin'] = 'Ostatnie logowanie';
$string['yourself'] = 'samodzielnie';
$string['yourteacher'] = 'twój $a';
$string['zippingbackup'] = ' Archiwizacja kopii zapasowej';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.