Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

71 lines (65 sloc) 3.701 kb
<?PHP // $Id$
// dialogue.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
$string['addmynewentries'] = 'Afegeix les meves entrades noves';
$string['addmynewentry'] = 'Afegeix una nova entrada';
$string['addsubject'] = 'Afegeix un assumpte';
$string['allowmultiple'] = 'Permet més d\'un diàleg amb la mateixa persona';
$string['allowstudentdialogues'] = 'Permet diàlegs d\'estudiant a estudiant';
$string['close'] = 'Tanca';
$string['closed'] = 'Tancat';
$string['confirmclosure'] = 'Aneu a tancar un diàleg amb $a. Els diàlegs tancats no es poden tornar a obrir. Si tanqueu aquest diàleg el podreu veure, però no el podreu reprendre i haureu d\'obrir un diàleg nou per continuar &quot;xerrant&quot; amb aquesta persona.<br /><br />Esteu segur que voleu tancar aquest diàleg?';
$string['deleteafter'] = 'Suprimeix els diàlegs tancats després d\'aquests dies';
$string['dialogueclosed'] = 'Diàleg tancat';
$string['dialogueintro'] = 'Introducció al diàleg';
$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom ha escrit una entrada nova a la vostra entrada de diàleg sobre \'$a->dialogue\'
Podeu veure-la adjunta a la vostra entrada de diàleg:
$a->url';
$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom ha escrit una entrada nova a la vostra entrada de diàleg sobre \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
Podeu veure-la adjunta al vostre <a href=\"$a->url\">diàleg</a>.';
$string['dialoguename'] = 'Nom del diàleg';
$string['dialogueopened'] = 'Diàleg obert amb $a';
$string['dialoguewith'] = 'Diàleg amb $a';
$string['everybody'] = 'Tothom';
$string['furtherinformation'] = 'Més informació';
$string['lastentry'] = 'Darrera entrada';
$string['maildefault'] = 'Envia correu per defecte';
$string['modulename'] = 'Diàleg';
$string['modulenameplural'] = 'Diàlegs';
$string['namehascloseddialogue'] = '$a ha tancat el diàleg';
$string['newdialogueentries'] = 'Noves entrades de diàleg';
$string['newentry'] = 'Nova entrada';
$string['noavailablepeople'] = 'No hi ha ningú disponible amb qui iniciar un diàleg.';
$string['nopersonchosen'] = 'No heu triat cap persona';
$string['nosubject'] = 'No heu introduït l\'assumpte';
$string['notextentered'] = 'No heu introduït cap text';
$string['notstarted'] = 'No heu iniciat encara aquest diàleg';
$string['notyetseen'] = 'No l\'heu vist encara';
$string['numberofentries'] = 'Nombre d\'entrades';
$string['numberofentriesadded'] = 'Nombre d\'entrades afegides: $a';
$string['of'] = 'de';
$string['onwrote'] = 'En $a va escriure';
$string['onyouwrote'] = 'En $a vau escriure';
$string['open'] = 'Obert';
$string['openadialoguewith'] = 'Obre un diàleg amb';
$string['opendialogue'] = 'Obre diàleg';
$string['opendialogueentries'] = 'Entrades de diàleg obertes';
$string['pane0'] = 'Obre un diàleg';
$string['pane1'] = '$a diàlegs esperen resposta vostra';
$string['pane1one'] = '1 diàleg espera resposta vostra';
$string['pane2'] = '$a diàlegs esperen resposta de l\'altra persona';
$string['pane2one'] = '1 diàleg espera resposta de l\'altra persona';
$string['pane3'] = '$a diàlegs tancats';
$string['pane3one'] = '1 diàleg tancat';
$string['seen'] = 'Vist fa $a';
$string['sendmailmessages'] = 'Envia missatges de correu sobre les meves entrades noves';
$string['status'] = 'Estat';
$string['studenttostudent'] = 'Estudiant a estudiant';
$string['subject'] = 'Assumpte';
$string['subjectadded'] = 'S\'ha afegit l\'assumpte';
$string['teachertostudent'] = 'Professor a estudiant';
$string['typefirstentry'] = 'Escriviu aquí la primera entrada';
$string['typefollowup'] = 'Escriviu aquí la continuació';
$string['typeofdialogue'] = 'Tipus de diàleg';
$string['typereply'] = 'Escriviu aquí la resposta';
$string['viewallentries'] = 'Visualitza $a entrades de diàleg';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.