Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

11 lines (5 sloc) 1.203 kB
<img valign=absmiddle src="<?=$cfg->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Di&agrave;legs</b></p>
<p>Aquest m&ograve;dul proporciona un m&egrave;tode senzill de comunicaci&oacute;n entre parelles d'usuaris. Un professor pot obrir un di&agrave;leg amb un estudiant i (opcionalment) un estudiant pot obrir un di&agrave;leg amb un professor, i (opcionalment) un estudiant pot obrir un di&agrave;leg amb un altre estudiant. Un professor o un estudiant poden participar simult&agrave;niament en diversos di&agrave;legs.</p>
<p>Un di&agrave;leg pot tenir un nombre il&middot;limitat d'entrades. Normalment la &quot;conversa&quot; pren la forma d'una s&egrave;rie de r&egrave;pliques successives, per&ograve; aquest format no &eacute;s obligatori i cada part pot intervenir quan vulgui.</p>
<p>Tots dos participants poden tancar el di&agrave;leg en qualsevol moment. Els di&agrave;legs tancats no es poden tornar a obrir. Tanmateix, els participants poden veure el di&agrave;leg mentre segueixi existint...</p>
<p>...El m&ograve;dul suprimeix els di&agrave;legs tancats i totes les seves entrades despr&eacute;s d'un cert temps. Aquest temps es defineix aqu&iacute; quan es crea el di&agrave;leg.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.