Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 10 lines (5 sloc) 1.09 KB
<P ALIGN=CENTER><B>Permetre nous missatges</B></P>
<P>Aquesta opci&oacute; us permet impedir que els estudiants envi&iuml;n contingut nou a aquest f&ograve;rum.</P>
<P>En la majoria dels f&ograve;rums no voldreu posar restriccions als estudiants i triareu la primera opci&oacute;, que els permet iniciar nous temes de debat (fils) i tamb&eacute; enviar respostes dins d'aquests fils.
<P>De vegades, per&ograve;, preferireu inhabilitar aquesta opci&oacute;. Per exemple, aix&ograve; &eacute;s &uacute;til en el f&ograve;rum de not&iacute;cies si voleu que nom&eacute;s els professors puguin enviar nous &iacute;tems, que apareixen a la p&agrave;gina principal del curs. En aquest cas triar&iacute;eu la tercera opci&oacute;: &laquo;Debats no, respostes no&raquo;.
<P>Altres vegades potser voldreu permetre nom&eacute;s als professors iniciar nous debats, per&ograve; que els estudiants puguin contestar dins d'aquests fils (per exemple en el f&ograve;rum de not&iacute;cies de la p&agrave;gina inicial del lloc). En aquest cas trieu la segona opci&oacute;: &laquo;Debats no, per&ograve; respostes s&iacute;&raquo;.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.