Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6 lines (3 sloc) 0.358 kB
<P ALIGN=CENTER><B>Mida m&agrave;xima dels fitxers adjunts</B></P>
<P>La persona que configura un f&ograve;rum pot triar una mida m&agrave;xima per a tots els fitxers adjunts que s'hi envi&iuml;n.
<P>De vegades ser&agrave; possible penjar un fitxer m&eacute;s gran, per&ograve; no es desar&agrave; al servidor i es visualitzar&agrave; un missatge d'error.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.