Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 5 lines (4 sloc) 704 Bytes
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>F&ograve;rums</B></P>
<UL>
<p>Aquesta activitat pot ser la m&eacute;s important: &eacute;s aqu&iacute; on t&eacute; lloc la major part del debat. Els f&ograve;rums es poden estructurar de diferents maneres i poden incloure una valoraci&oacute; de cada missatge per parts dels companys. Els missatges es poden visualitzar en diferents formats i poden incloure fitxers adjunts. Quan se subscriuen a un f&ograve;rum, els participants reben una c&ograve;pia de cada missatge per correu electr&ograve;nic. El professor pot imposar la subscripci&oacute; a tots els seus estudiants si aix&iacute; ho desitja.</p>
</UL>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.